ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Oświata [informacje]

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Informacja ogłoszona dnia 2018-07-25 09:31:51 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja na rok szkolny 2018/2019
Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sulęcin przysługuje w formie:
  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł do 30.09.2018r., a od 01.10.2018r. 528 zł netto) w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm,  narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.
WAŻNE!!stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.
W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć   w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Uczniowie pełnoletni mogą składać wnioski we własnym imieniu.
UWAGA!! Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego wydawane będą od 27 sierpnia 2018r.,  w Urzędzie Miejskim  w Sulęcinie w godzinach urzędowania w poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30 i piątek od godz.7.30 do14.30.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.sulecin.pl w zakładce Dla Mieszkańców(Oświata).
Stypendium szkolne nie przysługuje: 
  • uczniom klas zerowych;
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Sulęcin,
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów w danym roku szkolnym nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty,                 o której mowa w art. 6 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 232 zł,
  • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ).
UWAGA!!W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:
  1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",
  2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli,   o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego przy zachowaniu rozsądnej oceny sytuacji nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia, kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, śmierć rodziców lub opiekunów prawnych oraz konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny).
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Sroka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Nowicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-25 09:30:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-25 09:31:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-24 15:28:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony