ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory ławników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-10 09:56:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
kadencja 2016-2019
 
Podstawa prawna ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 133).
 
31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim podał do wiadomości liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Sulęcinie:
 
 • do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu      - 9 osób,
 • do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  - 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • do Sądu Rejonowego w Słubicach             - 2 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
Zgodnie z art. 160. § 1 ustawy - ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
 
Zgodnie z art. 158. § 1 ustawy - ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
  co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Zgodnie z art. 158. § 3 ustawy - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Zgodnie z art. 159. § 1 ustawy - ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
 
Zgodnie z art. 159. § 2 ustawy - nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Zgodnie z art. 162. § 1 ustawy - kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
  na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
 
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
 
 
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Zgodnie z art. 162 § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, i § 9 ustawy - do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Uwaga: 1 marca 2015 roku nastąpiła zmiana wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji
   – dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).
 
Rady Miejska w Sulęcinie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18  (sekretariat – pok. nr 36) w godzinach pracy Urzędu tj.:
poniedziałek               - od 8:00 do 18:00
wtorek – piątek          - od 7:30 do 15:00
 
Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej w Sulęcinie po 30 czerwca 2015 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawione zostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie
i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 1. Karta zgłoszenia;
 2. Oświadczenia składane przez kandydata;
 3. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie 
 
Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18
(pok. nr 37  - biuro Rady).
 
Informacja telefoniczna pod nr tel. 95 755 36 01 (wew. 152).
 
Sulęcin, dn. 01 czerwca 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Januszko Data wytworzenia informacji: 2015-06-01 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Maszońska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-10 09:56:13
Wprowadził informację do BIP: Jan Dul Data udostępnienia informacji: 2015-06-10 10:51:35
Osoba, która zmieniła informację: Jan Dul Data ostatniej zmiany: 2015-06-10 14:54:45
Artykuł był wyświetlony: 2659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu