ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2017 - lipiec - grudzień

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-01 13:13:18 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-01 13:13:24 przez Emilia Sancewicz-Hurko

Akapit nr - brak tytułu

Znak sprawy :IZiG.6733.  7 .2017                                                     Data: 12 października 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz.1257),
zawiadamiam
 
że na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z siedzibą ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, 
                                                                                                                                                                         
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o  nr ewidencyjnym 372/2 położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 , poz.1073).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  27 października  2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
  dnia  12 października   2017r.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  6 .2017                                                     Data: 12 października 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz.1257),
zawiadamiam
 
że na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z siedzibą ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, 
                                                                                                                                                                         
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o  nr ewidencyjnym 372/2 położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 , poz.1073).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  27 października  2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
  dnia  12 października   2017r.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  5 .2017                                                     Data: 12 października 2017r.  
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz.1257),
zawiadamiam
 
że na wniosek Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę  Kramm   „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp.
                                                                                                                                                                         
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Witosa w Sulęcinie na działkach o nr ewidencyjnym 381, 383/8, 384, 383/10, 334/5, 333 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 , poz.1073).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  27 października  2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
  dnia  12 października   2017r.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sulęcin, dnia 5 października 2017 r.
Znak sprawy IZiG.6733.4.2017      
 
 
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
 
             Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku socjalnego w ramach rozbudowy  istniejącego obiektu oczyszczani ścieków  na działce o nr ewid. 329/5 położonej w 54 obrębie gminy Sulęcin (Żubrów), o możliwości  zapoznania   i  wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 3 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa) tj. do dnia  19  października   2017r. (włącznie).
 
 
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sulęcin, dnia 1 września 2017 r.
Znak sprawy: IZiG.6733.4.2017
                                                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz.1257),
zawiadamia
że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 58,  69-200 Sulęcin
                                                                                                                                                                         
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku socjalnego  na działce nr 329/5 położonej w 54 obrębie gm.Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 , poz.1073)
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  15 września  2017r. (włącznie).
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
  dnia   1 września  2017r.
 
_________________________________________________________________________________________
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu