ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Sulęcinie oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XIX/176/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
Nr aktu prawnego
XIX/175/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.105.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.104.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
Nr aktu prawnego
OA.0050.103.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.102.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.101.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVIII/174/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/173/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
Nr aktu prawnego
XVIII/172/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji