ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-01-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf. V/36/19 Obowiązujący
22 2019-01-28 Uchwała wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. V/35/19 Obowiązujący
23 2019-01-28 Uchwała przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Sulęcin V/34/19 Obowiązujący
24 2019-01-28 Uchwała zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze V/33/19 Obowiązujący
25 2019-01-28 Uchwała ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sulęcin. V/32/19 Obowiązujący
26 2019-01-28 Uchwała zniesienia ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody V/31/19 Obowiązujący
27 2019-01-28 Uchwała nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sulęcin V/30/19 Obowiązujący
28 2019-01-10 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 IV/29/19 Obowiązujący
29 2018-12-20 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2034 III/28/18 Obowiązujący
30 2018-12-20 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 III/27/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu