ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-08-20 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin LVI/333/18 Obowiązujący
72 2018-08-20 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf LVI/332/18 Obowiązujący
73 2018-08-20 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przez Gminę Sulęcin na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego w m. Długoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137” LVI/331/18 Obowiązujący
74 2018-08-20 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028 LVI/330/18 Obowiązujący
75 2018-08-20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 LVI/329/18 Obowiązujący
76 2018-08-20 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego LVI/328/18 Obowiązujący
77 2018-08-20 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania LVI/327/18 Obowiązujący
78 2018-08-20 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy - publicznej drodze gminnej w miejscowości Ostrów LVI/326/18 Obowiązujący
79 2018-06-27 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców indywidualnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków LV/325/18 Obowiązujący
80 2018-06-25 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sulęcina LIV/324/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu