ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-11-28 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 XXIX/184/16 Obowiązujący
82 2016-11-28 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIX/183/16 Obowiązujący
83 2016-11-28 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu XXIX/182/16 Obowiązujący
84 2016-11-15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku XXVIII/181/16 Obowiązujący
85 2016-10-26 Uchwała przyznania w 2016 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXVII/180/16 Obowiązujący
86 2016-10-26 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 XXVII/179/16 Obowiązujący
87 2016-10-26 Uchwała przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcina obejmującego obszar pomiędzy ulicą Kupiecką a ulicą Jana Pawła II XXVII/178/16 Obowiązujący
88 2016-10-26 Uchwała wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny XXVII/177/16 Obowiązujący
89 2016-10-26 Uchwała przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku XXVII/176/16 Obowiązujący
90 2016-10-06 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” i akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną prognozą dopłat do taryf. XXVI/175/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu