Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.102.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.101.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVIII/174/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/173/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
Nr aktu prawnego
XVIII/172/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie obręb 0047
Nr aktu prawnego
OA.0050.100.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.97.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
Nr aktu prawnego
OA.0050.95.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego obecnemu najemcy.
Nr aktu prawnego
OA.0050.99.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat i 10 lat przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.98.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji