ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie (17.12.2012)

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-17 16:27:14 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin 14.01.2013

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERT                                                

Nr ogłoszenia:515388-2012 z dnia 17.12.2012

Termin składania ofert: 09.01.2013

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywnościowe Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie wybrano   oferty:

Pakiet I / Pieczywo
Zakład Piekarniczy Witek i Ażgin
Ul. Witosa 19
69-200 Sulęcin
Kwota  brutto: 4.564,00 zł

Pakiet I I  / Wyroby  ciastkarskie i ciasta
Zakład Piekarniczy Witek i Ażgin
Ul. Witosa 19
69-201 Sulęcin
Kwota  brutto: 5.964,00 zł
 
Pakiet  I I I / Różne produkty  spożywcze
PPH „ AROMAX” Halina i Anna Przewoźne Spółka Jawna
Ul. Grodziska 46
64-320 Buk
Kwota  brutto: 19.687,46 zł

Pakiet  IV /  Warzywa
Eksport- Import, Hurt- Detal
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Kwota  brutto: 9.698,30 zł
 
Pakiet V /Owoce
Eksport- Import, Hurt- Detal
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Kwota  brutto: 12.523,50 zł

Pakiet VI / Mięso i Wędliny
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof  Sobieraj
Ul. Gorzowska 19
66-435 Krzeszyce
Kwota   brutto: 16.622,11
 
Pakiet VI I/ Ryby
PHU „ FALA”  Grzegorz  Romanowski
Ul. Podmiejska 23
66-400 Gorzów
Kwota  brutto: 2.903,50

Pakiet VI I I / Mrożonki
PHU „ FALA”  Grzegorz  Romanowski
Ul. Podmiejska 23
66-400 Gorzów
Kwota  brutto: 5.567,80
 
Pakiet  IX /  Drób
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof  Sobieraj
Ul. Gorzowska 19
66-435 Krzeszyce
Kwota   brutto: 7.692,60

Pakiet X / Nabiał
BEMA  PLUS
Ul. Artylerzystów 4/5
68-200 Żary
Kwota brutto: 30.820,25

Pakiet  XI / Jaja
Eksport- Import, Hurt- Detal
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Kwota  brutto: 1.520,00 zł

Pakiet XI I  /  Ziemniaki
Eksport- Import, Hurt- Detal
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Kwota  brutto: 4.270,00 zł
 
 
Sulęcin: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie.
 
 
Numer ogłoszenia: 515388 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika , ul. Mirosława Dudka 15a, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 95 755 22 01, faks 95 755 22 01.
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.sulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakiety od I- XI dla potrzeb Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący jej integralną część tj.: PAKIET I :Pieczywo; PAKIET II: Wyroby ciastkarskie i ciasta; PAKIET III: Różne produkty żywnościowe; PAKIET IV: Warzywa; PAKIET V: Owoce; PAKIET VI: Mięso i wędliny; PAKIET VII: Ryby; PAKIET VIII: Mrożonki; PAKIET IX: Drób; PAKIET X: Nabiał; PAKIET XI: Jaja; PAKIET XII: Ziemniaki..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.10.00-6, 15.81.20.00-3, 15.80.00.00-6, 03.22.10.00-6, 03.22.20.00-3, 15.10.00.00-9, 15.22.00.00-6, 15.33.11.00-8, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 03.21.21.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: wypełniony formularz do danego Pakietu, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz art.24 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). w przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 1) oświadczenie, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 14 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych w terminie 1 dzień od dnia otrzymania zamówienia; 4) oświadczenie, że zapewniamy stałość cen przez okres 11 m-cy od daty podpisania umowy. W obowiązującym terminie dopuszczalne jedynie będą zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stanu prawnego ( zmiany stawek podatkowych, stawek celnych) - wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego oraz obniżki cen u producenta lub Wykonawcy; 5) oświadczenie, że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji dostawy zgodnie z wymogami prawa.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 1)zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stawek podatkowych, stawek celnych - wprowadzone na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego; 2) obniżenie cen u producenta lub Wykonawcy Pakietu IV - Warzywa, Pakietu V - Owoce, Pakietu XII - Ziemniaki, w której należy uwzględnić sezonowość. Wprowadzenie zmian, wymaga uzasadnienia konieczności zmian i porozumienia stron oraz sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 1 Małego Przyrodnika ul. M. Dudka 15a, 69-200 Sulęcin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2013 godzina 11:00, miejsce: Przedszkole Nr 1 Małego Przyrodnika ul. M. Dudka 15a, 69-200 Sulęcin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PIECZYWO.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa: chleb, bułki..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTA.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ciasta, bułki słodkie, pączki, rogaliki..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.22.00-5, 15.81.12.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: RÓŻNE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych jak: herbata, mąka, kasze, budynie, kisiele, galaretki, olej, przyprawy, koncentrat pomidorowy, makarony, cukier, sól itp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WARZYWA.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OWOCE.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.20.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: MIĘSO I WĘDLINY.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mięsa wieprzowego i wędliny..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: RYBY.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ryb mrożonych i wędzonych..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: MROŻONKI.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek: kalafior ,brokuły, owoce mrożone, mieszanki warzywne..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: DRÓB.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mięsa drobiowego i jego przetworów..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 15.11.23.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: NABIAŁ.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich: masło, mleko, śmietana, jogurt, twaróg itp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.21.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: JAJA.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: jaj 50g..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ZIEMNIAKI.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Jung
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jung
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-17 16:26:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-17 16:27:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-13 09:50:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony