ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie (16.01.2012)

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 16:02:22 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie.
Numer ogłoszenia: 14226 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika , ul. Mirosława Dudka 17, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 0-95 755 22 01, faks 0-95 755 22 01.
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.sulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakiety dla potrzeb Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący jej integralną część tj: Pakiet VIII: Mrożonki..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.33.11.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu spełnienia warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: wypełniony formularz do pakietu, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 oraz art. 24 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 1)oświadczenie , że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres 11 m-cy od daty zawarcia umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez  Zamawiającego minimum 14 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia; 3)oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych w terminie 1 dzień od dnia otrzymania zamówienia; 4)oświadczenie, że zapewniamy stałość cen przez okres 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W obowiązującym terminie stałości cen dopuszczalne będą jedynie zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stanu prawnego ( zmiany stawek podatkowych, stawek celnych) wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego oraz obniżki cen u producenta lub wykonawcy; 5) oświadczenie, że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji dostawy zgodnie z wymogami prawa.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika ul. M. Dudka 17, 69-200 Sulęcin..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika ul. M. Dudka 17, 69-200 Sulęcin..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 15:55:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 16:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-30 11:22:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony