ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Przedszkola Nr 2 im.Małych Odkrywców w Sulęcinie (09.01.2012)

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 16:02:22 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Przedszkola Nr 2 im.Małych Odkrywców w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 3488 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 2 , os. Kopernika 2, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 0-95 755 30 85, faks 0-95 755 08 97.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Przedszkola Nr 2 im.Małych Odkrywców w Sulęcinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach od I- XII dla potrzeb Przedszkola Nr 2 im. Małych odkrywców w Sulęcinie w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący jej integralną część tj.: PAKIET I: Mięso i wędliny; PAKIET II: Drób; PAKIET III: Pieczywo; PAKIET IV: Wyroby ciastkarskie i ciasta; PAKIET V: Nabiał; PAKIET VI: Artykuły spożywcze suche i inne; PAKIET VII: Warzywa; PAKIET VIII: Owoce; PAKIET IX: Mrożonki; PAKIET X: Ryby i przetwory rybne; PAKIET XI: Jaja; PAKIET XII: Ziemniaki...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 03.10.00.00-2, 03.20.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń: wypełniony formularz do danego pakietu, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 oraz art. 24 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 1) oświadczenie, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 14 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych w terminie 1 dzień od dnia otrzymania zamówienia ; 4)oświadczam/y, że zapewniamy stałość cen przez okres 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W obowiązującym terminie stałości cen dopuszczalne będą jedynie zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stanu prawnego(zmiany stawek podatkowych, stawek celnych) - wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego oraz obniżki cen u producenta lub Wykonawcy; 5) oświadczenie , że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji dostawy zgodnie z wymogami praw.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie 1) zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stawek podatkowych, stawek celnych - wprowadzone na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego; 2) obniżenie cen u producenta lub Wykonawcy Pakietu IV -warzywa; V-owoce; XII- ziemniaki, w której należy uwzględnić sezonowość. Wprowadzenie zmian, wymaga uzasadnienia konieczności zmian i porozumienia stron oraz sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 2 im. Małych Odkrywców os.Kopernika 7 69-200 Sulęcin Gabinet Dyrektora lub intendenki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Przedszkole Nr 2 im. Małych Odkrywców os.Kopernika 7 69-200 Sulęcin Gabinet Dyrektora.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso i wędliny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wyrobów wędliniarskich.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.11.11.00-0, 15.11.23.00-9, 15.11.30.00-3, 15.11.40.00-0, 15.13.11.30-5, 15.13.11.34-3, 15.13.11.35-0, 15.13.13.10-1, 15.13.16.20-7, 15.41.20.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drób.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego, porcji rosołowych oraz kurczaków.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 15.11.21.30-6, 15.11.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pieczywo.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa : rogale, bułki oraz chleb..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.12.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyroby ciastkarskie i ciasta.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa : ciasto drożdżowe, bułki słodkie, pączki..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.81.21.00-4, 15.81.22.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Nabiał.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich: masło, śmietana, jogurty, sery - twarde,topione, twaróg, mleko itp...
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.00.00-5, 15.55.10.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Artykuły spożywcze suche i inne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych jak: mąka, kasza, budynie, groszek konserwowy, olej, przyprawy, ryżb itp...
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.82.12.00-1, 15.83.10.00-2, 15.83.16.00-8, 15.85.00.00-1, 15.86.00.00-4, 15.87.00.00-7, 15.89.00.00-3, 15.61.00.00-7, 15.33.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warzywa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 03.22.00.00-9, 15.33.10.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Mrożonki.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek:warzywa mrożone oraz owoce mrożone..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.33.11.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Ryby i przetwory rybne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych i wędzonych oraz filet panierowany.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 15.22.00.00-6, 15.24.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Jaja.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj 50g..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Ziemniaki.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 16:00:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 16:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-30 11:22:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony