ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-15 15:09:13 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY
W wyniku przeprowadzonego postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne na podst. Ustawy z dnia 29 .01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 ).
Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywnościowe Przedszkola Nr  2 im. Małych Odkrywców  w Sulęcinie
Pakiet X – Ryby i przetwory rybne
W związku z wycofaniem się przez Oferenta z podpisania umowy na dostawę produktów zawartych w pakiecie X -  ze względu na błędną wycenę pakietu.
Została wybrana następna pierwsza w kolejności niepodlegająca odrzuceniu oferta w  pakiecie X  tj.
P.H.U. „FALA”
Grzegorz Romanowski
ul. Podmiejska 23
66-400 Gorzów Wlkp
Na kwotę brutto: 30 705,40 PLN
 
OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY
W wyniku przeprowadzonego postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne na podst. Ustawy z dnia 29 .01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 ).
Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywnościowe Przedszkola Nr  2 im. Małych Odkrywców  w Sulęcinie
wybrano oferty firm:
Pakiet I  Mięso wędliny
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„WARTA” sp. z o.o.
Ul. Daszyńskiego 60
69-200 Sulęcin
Na kwotę brutto:  43 288,35  PLN
Pakiet II  Drób
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Krzysztof  Sobieraj
ul. Gorzowska 19
66-435 Krzeszyce
Na kwotę brutto:  11 287,50  PLN
Pakiet III  Pieczywo
PPHU MIKA  Kowalów
Andrzej Udziela
Ul. Radowska 27
69-110 Rzepin
Na kwotę brutto:  9 552,00  PLN
Pakiet IV  Wyroby ciastkarskie i ciasta
PPHU MIKA
Andrzej Udziela
Kowalów
Ul. Radowska 27
69-110 Rzepin
Na kwotę brutto:  10 505,20  PLN
Pakiet V  Nabiał
BEMA PLUS SP. z o.o
ul. Artylerzystów 4/5
68-200 Żary
Na kwotę brutto:  55 083,75   PLN
Pakiet VI Artykuły spożywcze suche i inne
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AROMAX”
Halina i Leszek Przewoźni Spółka Jawna
ul. Grodziska 46
64-320 Buk
Na kwotę brutto:  45 655,96  PLN
Pakiet VII  Warzywa
EXPORT – IMPORT, HURT-DETAL
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Na kwotę brutto:   31 460,37 PLN

Pakiet VIII Owoce
EXPORT – IMPORT, HURT-DETAL
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Na kwotę brutto:  15 144,56 PLN
Pakiet IX  Mrożonki
UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie
HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH
Ul. Zdrojowa 4
65-142 Zielona Góra
Na kwotę brutto: 11 834,80  PLN
Pakiet X Ryby i przetwory rybne
Handel art. spożywcze i przemysłowe
Ryszarda  i  Mirosław Płonka
ul. Daszyńskiego 16
69-200 Sulęcin
Na kwotę brutto: 21 490,14  PLN
Pakiet XI  Jaja
EXPORT – IMPORT, HURT-DETAL
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Na kwotę brutto:  3 465,00  PLN
Pakiet XII  Ziemniaki 
EXPORT – IMPORT, HURT-DETAL
Mieczysława Żylińska
Ul. Gorzowska 56
66-432 Baczyna
Na kwotę brutto: 5 985,00   PLN
 
Sprostowanie nr 1 do SWIZ
Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w  Sulęcinie
 
W punkcie 8. SWIZ jest : 
Z dopiskiem: „Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych  z przeznaczeniem na potrzeby  żywieniowe Przedszkola Nr 2 w Sulęcinie. Nie otwierać przed dniem     20  stycznia 2012 r. przed godziną 12.00” bez nazwy i adresu wykonawcy
 
A powinno być:
Z dopiskiem: „Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych  z przeznaczeniem na potrzeby  żywieniowe Przedszkola Nr 2 w Sulęcinie. Nie otwierać przed dniem     28  stycznia 2013 r. przed godziną 12.00” bez nazwy i adresu wykonawcy

Ewa Janicka
 
Sulęcin: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
 
Numer ogłoszenia: 21370 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 2 , os. Kopernika 2, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 0-95 755 30 85, faks 0-95 755 08 97.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Przedszkola Nr 2 im.Małych Odkrywców w Sulęcinie ujętych w pakietach I-XII, w ilościach i asortymencie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ stanowiących ich integralną część tj: PAKIET I - mięso i wędliny, PAKIET II - drób, PAKIET III - pieczywo, PAKIET IV - wyroby ciastkarskie i ciasta, PAKIET V - nabiał, PAKIET VI - Artykuły spożywcze suche i inne, PAKIET VII - warzywa, PAKIET VIII - owoce, PAKIET IX - mrożonki, PAKIET X - ryby i przetwory rybne, PAKIET XI - jaja, PAKIET XII - ziemniaki.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 03.10.00.00-2, 03.20.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:Wypełniony Formularz oferty właściwy dla danego Pakietu,Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz art 24 ust. 1-2 ustawy PZP, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: 1. Oświadczenie, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres do 31.12.2013 r. od dnia podpisania umowy. 2. Oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 14 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia. 3.oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych w terminie 1 dzień od dnia otrzymania zamówienia. 4. oświadczenie o zapewnieniu stałości cen przez okres trwania umowy,dopuszczalne będą jedynie zmiany cen wynikające ze zmiany stanu prawnego lub zmian cen u producentów - wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek. 5. Oświadczenie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia zastosuje wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji dostawy zgodnie z wymogami prawa - złożone na formularzu ofertowym.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w zakresie: 1. zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stawek podatkowych, stawek celnych - wprowadzone na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. 2. zmianę cen u producenta lub Wykonawcy w pakiecie np: warzywa IV, owoce V, ziemniaki XII oraz jaja XI, w których należy uwzględnić sezonowość. Wprowadzenie zmian wymaga uzasadnienia konieczności zmian i porozumienia stron oraz sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 2 im. Małych Odkrywców Os.Kopernika 7 69-200 Sulęcin Gabinet Dyrektora lub intendentki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 12:00, miejsce: Przedszkole Nr 2 im. Małych Odkrywców Os.Kopernika 7 69-200 Sulęcin Gabinet Dyrektora lub księgowość.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso i wędliny.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wyrobów wędliniarskich.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.11.00-0, 15.11.40.00-0, 15.13.10.00-5, 15.13.13.10-1, 15.13.16.20-7, 15.13.11.30-5, 15.11.30.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drób.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego, porcji rosołowych, kurczaków i przetworów drobiowych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.23.00-9, 15.13.11.35-0, 15.13.15.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pieczywo.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa: chleb, rogale oraz bułki.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.12.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyroby ciastkarskie i ciasta.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ciasto drożdżowe, jogurtowe, bułki słodkie drożdżowe, pączki.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.81.20.00-3, 15.81.22.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Nabiał.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich: masło, śmietana, jogurty, sery - twarde, topione, twaróg, mleko 2% itp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.21.00-0, 15.54.40.00-3, 15.55.13.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Artykuły spożywcze suche i inne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych takich jak np: mąka, kasza, budynie, groszek konserwowy,olej, przyprawy, fasola drobna, groch łuskany, ryż... itp..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.82.12.00-1, 15.83.12.00-4, 15.83.16.00-8, 15.84.00.00-8, 15.85.11.00-9, 15.86.00.00-4, 15.87.00.00-7, 15.89.80.00-9, 15.33.11.33-8, 15.24.00.00-2, 15.33.22.90-3, 15.33.14.25-2, 15.33.22.40-8, 15.33.00.00-0, 15.32.00.00-7, 15.40.00.00-2, 15.61.00.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warzywa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw świeżych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 03.22.00.00-9, 15.33.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców świeżych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Mrożonki.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonek: warzywa oraz owoce.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.33.11.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Ryby i przetwory rybne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych i wędzonych oraz filet panierowany.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 15.22.00.00-6, 15.24.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Jaja.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: jaja klasy L.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Ziemniaki.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Janicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Janicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-15 15:09:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-15 15:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-05 14:37:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony