ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie. (10.12.2013)

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-11 14:28:19 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.01.2014r. w przetargu ograniczonym  bez procedury odwoławczej z dnia 10.12.2013r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII  dla potrzeb Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie
dokonano korekty  w Formularzu ofertowym  załącznik nr1 do SIWZ w Pakiecie III Różne produkty spożywcze     poz. 37  /  podano  błędnie olej rzepakowy   2200 l / a powinno być   220 l.
Proszę o pobranie aktualnego dokumentu. - Załącznik nr 1

Sulęcin: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie.

Numer ogłoszenia: 511126 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika , ul. Mirosława Dudka 15a, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 95 755 22 01, faks 95 755 22 01.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedszkole.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach I-XII z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakietach od I-XII dla potrzeb Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie w ilościach i asortymencie określonym w formularzu ofertowym, którym jest załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący jej integralną część tj.: PAKIET I: Pieczywo; PAKIET II: Wyroby ciastkarskie i ciasta; PAKIET III: Różne produkty spożywcze; PAKIET IV: Warzywa; PAKIET V: OWOCE; PAKIET VI: Mięso i wędliny; PAKIET VII: Ryby; PAKIET VIII: Mrożonki; PAKIET IX: Drób; PAKIET X: Nabiał; PAKIET XI: Jaja; PAKIET XII: Ziemniaki..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.10.00-6, 15.81.20.00-3, 15.80.00.00-6, 03.22.10.00-6, 03.22.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.22.00.00-6, 15.33.00.00-0, 15.11.20.00-6, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 03.21.21.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 08.01.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:1) wypełniony formularz do danego Pakietu; 2)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust.1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 1) oświadczenie, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 14 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych w terminie 1 dzień od dnia otrzymania zamówienia; 4) oświadczenie, że zapewniamy stałość cen przez okres 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W obowiązującym terminie dopuszczalne jedynie będą zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stanu prawnego ( zmiany stawek podatkowych, stawek celnych)- wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego oraz obniżki cen u producenta lub Wykonawcy; 5) oświadczenie , że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji dostawy zgodnie z wymogami prawa.
III.7)
ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 1) zmiany cen oferowanej dostawy wynikające ze zmian stawek podatkowych, stawek celnych - wprowadzone na uzasadniony pisemny wniosek, obowiązujące od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego; 2) obniżenie cen u producenta lub wykonawcy Pakietu IV -Warzywa, Pakietu V- Owoce, Pakietu XII- Ziemniaki, w której należy uwzględnić sezonowość. Wprowadzenie zmian, wymaga uzasadnienia konieczności zmian i porozumienia stron oraz sporządzenia w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika przy ul M. Dudka 15a, 69-200 Sulęcin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 11:30, miejsce: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika przy ul M. Dudka 15a, 69-200 Sulęcin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PIECZYWO.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa: chleb zwykły i razowy, bułki zwykłe i razowe..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6, 15.81.14.00-0, 15.81.11.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ciasta, bułki słodkie, pączki, rogal maślany oraz nadziewany masłem czekoladowym..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych jak: herbata, mąka, kasze, budynie, kisiele, galaretki, olej, przyprawy, koncentrat pomidorowy, makarony, cukier, sól itp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WARZYWA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: warzyw.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OWOCE.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: owoców.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: MIĘSO I WĘDLINY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mięsa wieprzowego i wędliny, wołowina b/k.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.30-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: RYBY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ryb mrożonych i wędzonych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: MROŻONKI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mrożone warzywa, mieszanki warzywne, mrożone owoce- truskawka, mieszanka kompotowa z pestką.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: DRÓB.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: mięsa drobiowego i jego przetworów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: NABIAŁ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich: masło, mleko, śmietana, jogurty, twaróg itp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.21.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: JAJA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: jaj 50g.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ZIEMNIAKI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ziemniaków.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 11.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Jung
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Jung
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-11 14:27:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-11 14:28:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 16:42:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony