ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Roboty remontowo-modernizacyjne w części budynku biblioteki

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-23 12:11:11 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego nr P/1/2013 pn.: „Roboty remontowo-modernizacyjne w części budynku biblioteki"
 
Załącznik nr 6 (korekta) - OŚWIADCZENIE że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 
 
Sulęcin: Roboty remontowo-modernizacyjne w części budynku biblioteki

Numer ogłoszenia: 533308 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sulęciński Ośrodek Kultury , ul. Stanisława Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin,
woj. lubuskie, tel. 95 755 24 77, faks 95 755 24 78.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.soksulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-modernizacyjne w
części budynku biblioteki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) roboty
ogólnobudowlane obejmujące: · roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie określonym
dokumentacją projektową (między innymi: rozbiórka okładzin ścian i sufitów w Sali kinowej,
demontaż konstrukcji żelbetowej widowni, demontaż boazerii, rozbiórki posadzek itp.) · remont
podłóg i posadzek, · remont tynków, · montaż okładzin ściennych, · montaż sufitów podwieszanych,
· roboty malarskie, · remont istniejącej łazienki, · przebudowę pomieszczenia gospodarczego na
łazienkę dla osób niepełnosprawnych, · renowację wytypowanej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,
· remont sceny, · wymianę wytypowanej stolarki wewnętrznej, · wymianę okna, · docieplenie stropu
poddasza nieogrzewanego, · remontu pomieszczenia kotłowni wraz ze schodami zewnętrznymi do
kotłowni. b) roboty instalacyjne obejmujące: · roboty demontażowe w zakresie urządzeń i instalacji
przewidzianych do wymiany, · montaż armatury sanitarnej nowych łazienek, · budowę kotłowni
gazowej, · wewnętrzą instalację gazową, · montaż instalacji centralnego ogrzewania z
zastosowaniem grzejników płytowych, · instalację ciepła technologicznego (zakres: sala
wielofunkcyjna 1) · instalację klimatyzacji (zakres: sala wielofunkcyjna 1 - agregat do chłodnic
central wentylacyjnych wraz z instalacją) · instalację wentylacji mechanicznej (zakres: sala
wielofunkcyjna 1) c) roboty elektryczne obejmujące: · roboty demontażowe w zakresie urządzeń i
instalacji przewidzianych do wymiany, · roboty montażowe w zakresie nowych opraw
oświetleniowych, tras kablowych i okablowania, osprzętu elektrycznego, tablic rozdzielczych oraz
instalacji odgromowej i uziemiającej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.30-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0,
45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 40 000 zł /słownie: czterdzieści
tysięcy zł 00/100/
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia postawiony warunek udziału w
postępowaniu, jeśli w złożonych dokumentach wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie: o wykonał łącznie minimum dwa zamówienia, każde spełniające
następujące dwa wymagania łącznie: § przedmiot zamówienia: budowa, przebudowa lub
modernizacja obiektu kubaturowego o powierzchni minimum 1000m2, obejmujące swoim
zakresem wykonanie robót ogólnobudowalnych, oraz instalacyjnych w zakresie
sanitarnej, centralnego ogrzewnia i elektrycznej § wartość zamówienia: minimum 2 000
000 PLN brutto dla każdego z zamówień; oraz o wykonał minimum jedną robotę
budowlaną polegającą na remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości
minimum 500 000 PLN brutto.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia postawiony warunek, jeśli wykaże jeśli w
złożonych dokumentach, że dysponuje lub będzie dysponował: jedną osobą posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z
art.17 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późn. zm.) oraz wg
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, potwierdzające przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji kierownika budowy dla osoby pełniącej funkcję kierownika budowy,
która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada ww uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie
zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, c) należy do okręgowej
izby samorządu zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z późn. zm.), d) spełnia warunki określone w §23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Kultury z dnia 27 lipca 2011r., który stanowi, że Robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia
budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późn.
zm.) z dnia oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy
zabytkach nieruchomych
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia postawiony warunek, jeżeli wykaże jeśli w
złożonych dokumentach że, - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości minimum 1 500 000 PLN, - nie zalega z podatkami, - nie zalega ze składkami
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (deliktowe i kontraktowe)
odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 1 000 000 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu
realizacji umowy; b) przesunięcia terminu zakończenia prac o czas opóźnienia spowodowanego
przez Zamawiającego zwłoką w udostępnieniu terenu robót, lub w przeprowadzeniu odbioru robót;
c) odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia na
wniosek Zamawiającego; d) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę lub osób pełniących
funkcje kierownicze na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego oraz zastąpienia osób pełniących samodzielne funkcje kierownicze innymi osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami SIWZ; e) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, spowodowane niezależnymi okolicznościami: tj. działaniem tzw. siły wyższej, zmianą
przepisów prawnych, katastrofalnym działaniem przyrody, itp., których wystąpienia strony umowy
nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, oraz innych przyczyn
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością
prowadzenia prac; f) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; g) zmiany obowiązujących
przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego; h) zmiany Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy Podwykonawca musi
spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać Podwykonawca pierwotny); i) zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; j) wystąpienia konieczności wykonania robót
dodatkowych nieprzewidzianych dokumentacją, warunkujących realizację zaplanowanych robót
podstawowych, a wynikłych w następstwie uzyskania odmiennych od posiadanych informacji o
aktualnym stanie technicznym obiektu, niemożliwych do przewidzenia na podstawie analizy
istniejącej dokumentacji archiwalnej, k) w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia ze
względu na zmiany obowiązującego prawa przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, lub w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji, l) w
przypadku konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną: a. zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b. terminem dostaw zaprojektowanych urządzeń
uniemożliwiających dotrzymanie terminu końcowego wykonania robót, c. pojawieniem się na rynku
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; m) w innych
sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a mających
charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik
postępowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.soksulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sulęciński
Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki1, 69-200 Sulęcin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Sulęciński Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki1, 69-200
Sulęcin, Gabinet Dyrektora.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Środki finansowe na realizację zamówienia będą częściowo
pochodzić z dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Kultura+Priorytet Biblioteka+
Infrastruktura Bibliotek.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bartłomeij Skrzypczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomeij Skrzypczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-23 12:04:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-23 12:11:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-16 15:46:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony