ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin ul. Żwirki i Wigury, Witosa, Tadeusza Kościuszki 6 (2013.08.29) - Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Informacja ogłoszona dnia 2013-08-29 11:00:02 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A                            Sulęcin 28.08.2013 r.
o g ł a s z a 
kolejne przetargi ustne nieograniczone  w  dniu 07  października  2013 r. o godz. od 1000 do 1115  ( co 15 minut )  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,  na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości .
 
Nr przetargu
Położenie
Nr działki
Pow. działki
ha
Opis nieruchomości
Cena  wywoławcza
 
Wadium
2/2012/IX
 
Sulęcin
ul.
Żwirki i Wigury
318/3
 
0.0866
 
Odbyte przetargi –pierwszy 01.10.2012r.,, drugi 12.11.2012 r., trzeci 27.12.2012 r.
czwarty 18.02.2013 r., piąty 03.04.2013 r, szósty 13.05.2013r, siódmy 27.06.2013 r., ósmy 12.08.2013 r. Działka nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest symbolem Bp. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce rosną wieloletnie drzewa. Uzbrojenie  w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną i gaz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny usług publicznych  ogólno- miejskich .
Księga  wieczysta  nr  GW1U/00025104/7 .
63.000,-
7.000,-
5/2011/XVII
 
Sulęcin
ulica
Wincentego Witosa
383/11 oraz udział 209/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
0.3100
 
 
 
 
0.0153
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r. ,czwarty  01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012 r., siódmy  11.06.2012 r. , ósmy 30.07.2012, dziewiąty 11.09.2012 r., dziesiąty 12.11.2012r., jedenasty 27.12.2012r., dwunasty 18.02.2013 r., trzynasty 03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty  27.06.2013 r., szesnasty 12.08.2013 r. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy.
Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Wzdłuż  granicy od strony północnej działki przechodzi napowietrzna  linia  kablowa  SN 15 kV.  Przyszły właściciel winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu  do  linii  elektroenergetycznej w celu dokonywania napraw i konserwacji tej linii na rzecz – ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych. Księgi wieczyste GW1U/00023557/3 - dla działki, GW1U/00024590/3 – dla  działki będącej drogą wewnętrzną.
 120.000,-
12.000,-
6/2011/XVII
Sulęcin
ulica
 Wincentego Witosa
383/12 oraz udział 267/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.3969
 
 
 
 
0.0195
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r., siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r., dziesiąty 12.11.2012 r., jedenasty  27.12.2012 r., dwunasty 18.02.2013 r., trzynasty  03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty 27.06.2013 r., szesnasty 12.08.2013 r.  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w  południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księgi wieczyste: GW1U/00023557/3 –dla działki , GW1U/00024590/3 – dla działki będącej  drogą wewnętrzną.
150.000,-
 
15.000,-
7/2011/XVII
Sulęcin
ulica
 Wincentego Witosa
383/13 oraz udział 188/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.2795
 
 
 
 
0.0137
Odbyte przetargi – pierwszy 06.06.2011 r., drugi  22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r. , siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r., dziesiąty 12.11.2012 r., jedenasty 27.12.2012 r., dwunasty, 18.02.2013 r., trzynasty 03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty 27.06.2013 r., szesnasty 12.08.2013 r.  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księgi wieczyste: GW1U/00023557/3- dla działki, GW1U/00024590/3 – dla  działki  będącej drogą  wewnętrzną.
100.000,-
 
10.000,-
2/2013/II
Sulęcin
ul. Tadeusza
Kościuszki 6
205/3
307
Odbyte przetargi : pierwszy 12.08.2013 r. Wolny lokal użytkowy o pow. 112,87 m 2 składający się z siedmiu pomieszczeń, znajdujący się na parterze po lewej stronie korytarza w budynku o sześciu lokalach, wybudowanym przed 1945 r. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wody zimnej i ogrzewanie z grzejników elektrycznych. Udział w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 315/1000.
Księga  wieczysta  GW1U/00003177/9
 
148.000,-
14.800,-
Przyłącza do nabywanych nieruchomości gruntowych  należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. W cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych sprzedawanych na własność  położonych w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa
( przetarg nr 5/2011/XVII, 6/2011/XVII,7/2011/XVII)  oraz  ul. Żwirki i Wigury  (przetarg nr  2/2012/IX ) wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od  towarów i  usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm)  natomiast  sprzedaż  wolnego lokalu użytkowego położonego w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki  ( przetarg nr 2/2013/II) zwolniona jest z  podatku  VAT- zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10a  ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), a pierwsza opłata i opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu podlega podatkowi VAT ( art.29,ust.5a ).
Lokal użytkowy sprzedawany jest na własność, a grunt oddawany w użytkowanie wieczyste na okres do 28.11.2096 r. W cenie wywoławczej nieruchomości cena gruntu stanowi 4,5 %, a cena lokalu 95,5 %.
Stawka procentowa pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25 % wylicytowanej ceny gruntu i powiększona o 23 % podatek vat płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3 % wylicytowanej ceny gruntu i powiększona o 23 % podatek vat płatna jest do końca marca każdego roku, przez czas trwania użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.  
W przetargach  mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  03 października  2013 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka.   
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawia-domiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwroto-wi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Lokal można oglądać po wcześniejszym skontaktowaniu się z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Sulecinie ul. Witosa 30A,  tel. 95 755 2739.
Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej www.bip.sulecin.pl.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tracz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-29 10:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-29 11:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:18:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony