ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin obręb 46 (2013.09.16) - Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-16 11:09:36 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin  16.09.2013 r.
B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A       
o g ł a s z a  
przetarg  ustny  ograniczony w dniu  25 listopada  2013 r. o godz. 10:00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Su-lęcinie ul. Lipowa 18,  na sprzedaż prawa własności poniższej  nieruchomości.
 
Nr przetargu
 
Położenie
 
Nr działki
 
Pow. działki
(ha)
 
Opis nieruchomości
 
 
 
Cena wywoławcza
(brutto)
 
 
Wadium
 
Uzasadnienie formy wyboru przetargu ograniczonego
 
5/2013/I
 
 
 
 
Sulęcin
obręb 46
 
17
 
10.2962
 
Dla nieruchomości opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin zatwierdzony uchwałą Nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 maja 2008 r.  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin- teren  położony w rejonie ulicy Lipowej i w obrębie Żubrów, w którym obszar ten oznaczony jest symbolem P,U – tereny o funkcji produkcyjno- technicznej i usługowej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym i usługowym oraz grunty rolne i leśne. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia.
Na działce znajdują się trzy stanowiska archeologiczne oznaczone na planie miejscowym nr  8,9,11. Na stanowiskach wykonane  zostały  badania  archeologiczne. Z prac tych w 2009 r. wykonano sprawozdanie, z którym można się zapoznać w tut. Urzędzie.    
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren działki zakwalifikowany został jako podstrefa Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej.
Cena nie uwzględnia kosztów wznowienia granic nieruchomości. Granice zgodne są  z dokumentacją  w  ODGiK  w  Starostwie  Powiatowym. Wznowienie  granic możliwe  będzie na koszt nabywcy.
Nieruchomość obciążona jest umowami dzierżaw na uprawy polowe.  
Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie  Rejonowym w Międzyrzeczu Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie księgę wieczystą nr GW1U/00012468/2.
 
2.342.202,-
 
 
240.000,-
 
Nieruchomość położona jest  w Podstrefie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej i nabywcą tej nieruchomości poza zarządzającym strefą, Skarbem Państwa  albo jednostką samorządu terytorialnego, związkiem komunalnym może być tylko przędsiębiorca  zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 20 października 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U z 2007 r.,Nr 42,poz.274 ze zm ), dlatego też uczestnictwo w przetargu ograniczone jest do przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców w KRS lub do Centralnej Ewidencji  Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 
 
 
 
 W cenę wywoławczą wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od  towarów i  usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz.1054 ze zm.). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm ) minął 10.09.2013 r.
Przystępujący do przetargu przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości  240.000-, zł na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w terminie do 19  listopada  2013 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Sulęcin.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Warunki  dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu :
- przystępujący przedsiębiorcy do przetargu zobowiązani są  do  pisemnego  zgłoszenia  uczestnictwa w przetargu z podaniem pełnej nazwy przedsiębiorcy wraz z adresem i NIP –em  przedsiębiorcy lub numerem pod którym przedsiębiorca wpisany jest do KRS  oraz potwierdzeniem wpłaty  wadium,  w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w  Sulęcinie  / pokój  nr  36 / w terminie do 19 listopada 2013 r.
- uczestnicy przetargu zobowiązani są  posiadać dokument  tożsamości  ( dowód osobisty lub paszport ) a  osoba  reprezentująca  w  przetargu  osobę prawną stosowne  pełnomocnictwo.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność  nieruchomości.
Z przedsiębiorcą, który wygra przetarg zawarta będzie warunkowa umowa sprzedaży. Zawarcie umowy przeniesienia własności uzależnione będzie od spełnienia przez  Nabywcę  łącznie   następujących  warunków :
- przedłożenia  oświadczenia zarządzającego strefą o  nieskorzystaniu z prawa pierwokupu tej nieruchomości  stosownie do przepisów ustawy  z dnia 20 października
 1994 r. o  specjalnych  strefach  ekonomicznych (Dz.U z 2007r.,Nr 42, poz.274 ze zm ),
- uzyskania  zgody  przez  przedsiębiorcę  na  działalność w strefie zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o  specjalnych  strefach ekonomicznych
 ( Dz. U z 2007 r.,Nr 42, poz.274 ze zm ).
 
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie spo-sobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmia-nami).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nie-ruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl  oraz  w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tracz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-16 11:09:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-16 11:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:19:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony