ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin obręb 46 (2013.10.07) - Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-07 12:49:24 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu


Sulęcin, dnia  07.10.2013 r.
   
B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A        
o g ł a s z a
  przetarg  ustny  nieograniczony   
w  dniu  18  listopada  2013 r.  godz.  10: 00   w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,  na  sprzedaż   poniższej  nieruchomości.
 
Nr przetargu
 
Położenie
 
Nr działki
 
Pow. działki
/ha/
 
Opis nieruchomości
 
Cena wywoławcza
/zł/
 
            Wadium
    /zł/
 
6/2013/ I
 
Sulęcin
obręb 46
 
78/1
 
0.4068
 
Teren  nie  posiada miejscowego planu  zagospodarowania  i  Gmina  nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona  jest  użytkiem – B.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sulęcin teren działki zapisany jest  jako tereny  produkcyjno – magazynowe z dopuszczeniem usług oraz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 . Nieruchomość zabudowana jest  zdewastowanym budynkiem wiaty wybudowanym w latach 60-tych oraz wkopanym zbiornikiem po dawnej stacji paliw. Oba obiekty są w złym stanie technicznym .Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna ø400 i przyszły nabywca winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu do tej sieci w celu remontu, modernizacji, wymiany i konserwacji na rzecz właściciela tej sieci. Teren położony jest w strefie ochrony pośredniej wyznaczonej dla ujęcia wód podziemnych dla miasta Sulęcina zgodnie z decyzją Wojewody nr Os-gws-6216/35/24/96 z dnia 08.08.1996 r. W decyzji  tej określone zostały zakazy i ograniczenia dla terenów położonych w strefie ochrony pośredniej. Uzbrojenie w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz gaz w drodze gminnej. Cena nie uwzględnia kosztów wznowienia granic nieruchomości. Granice zgodne są  z dokumentacją  w  ODGiK  w  Starostwie  Powiatowym. Wznowienie  granic możliwe  będzie na koszt nabywcy.
Nieruchomość  posiada  księgę   wieczystą  Nr GW1U/00014458/3.   
 
135.000,-
 
13.500,-
Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. Sprzedaż   zwolniona  jest  z podatku  VAT  zgodnie  z art. 43 ust.1 pkt 10a  ustawy  z  dnia  11  marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług  ( Dz. U .z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  14  listopada   2013 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani  są  do  przedłożenia  komisji  przetargowej  przed  otwarciem  przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba  reprezentująca  w  przetargu osobę  prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego  wypisu  z  właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka. 
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może  być  odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl  oraz  w  Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.sulecin.pl .
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tracz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-07 12:48:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-07 12:49:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:20:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony