ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin obręb 47 (2013.11.06) Działka 410/2, 411/1 - pozytywny

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-06 12:03:42 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu


B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A                                                      Sulęcin  06.11.2013 r.
o g ł a s z a      
kolejne   przetargi  ustne  nieograniczone
w dniu 16 grudnia  2013 r. od  godz. 1000  do 1115  ( co 15 minut )  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 ul. Lipowa 18,  na sprzedaż  poniższych nieruchomości.
 
Nr przetargu
Położenie
Nr działki
Pow. działki
ha
Opis nieruchomości
Cena  wywoławcza
 
Wadium
7/2012/IX
 
Sulęcin
obręb  47
410/2
411/1
 
0.1152
0.0009
łącznie
0.1161
 
 
 
Odbyte przetargi : pierwszy 17.12.2012 r., drugi  18.02.2013 r., trzeci  03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r., piąty 18.06.2013 r., szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r., ósmy 28.10.2013 r.  Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.
Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.
Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą się z działki  nr 410/6 na, której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela  nabywanej działki .
Księga  wieczysta  nr GW1U/00025216/5 .
68.000,-
7.000,-
 
11/2012/IX
Sulęcin
 obręb 47
410/7
411/2
0.0888
0.0156
łącznie
0.1044
Odbyte przetargi : pierwszy 17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r , trzeci  03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r. , piąty 18.06.2013 r. , szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r. , ósmy 28.10.2013 r.Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.
Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.
Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą się z działki nr 410/6 na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz  każdoczesnego  właściciela nabywanej działki .
Księga wieczysta nr GW1U/00025210/3.
60.200,-
7.000,-
12/2012/IX
Sulęcin
 obręb 47
410/8
0.1004
Odbyte przetargi :pierwszy  17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r , trzeci 03.04.2013 r ,czwarty 13.05.2013 r., piąty  18.06.2013 r. , szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r., ósmy 28.10.2013 r. Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.
Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.
Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną  składającą się z działki nr 410/6 na  której  ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nabywanej działki .
Księga wieczysta nr GW1U/00025211/0.
58.500,-
6.000,-
13/2012/IX
Sulęcin
 obręb 47
410/9
0.1004
Odbyte przetargi :  pierwszy  17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r , trzeci 03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r., piąty 18.06.2013 r., szósty 29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r. , ósmy 28.10.2013 r. Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.
Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.
Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą się z działki nr 410/6  na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego  właściciela nabywanej działki .
Księga wieczysta nr GW1U/00025207/9.
58.500,-
6.000,-
14/2012/IX
Sulęcin
 obręb 47
410/10
0.1043
Odbyte przetargi : pierwszy 17.12.2012 r  drugi ,18.02.2013 r, trzeci  03.04.2013 r., czwarty 13.05.2013 r. , piąty 18.06.2013 r. ,szósty  29.07.2013 r., siódmy  09.09.2013 r., ósmy 28.10.2013 r.  Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona jest  symbolem  Bp.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna oraz  tereny leśne.
Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej znajduje się w ul. Leśnej natomiast sieć  gazowa  przebiega  w  ul. Ostrówek.
Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie poprzez drogę  wewnętrzną składającą  się działki nr 410/6 na której ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela  nabywanej działki .
Księga  wieczysta  nr GW1U/00025208/6 .
60.200,-
7.000,-

Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na  warunkach  uzgodnionych  z  właścicielami  lub  zarządcami  sieci. W cenę wywoławczą nieruchomości wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z   ustawą  o podatku od towarów i usług  z 11  marca 2004 r. ( Dz. U . z  2011 r. Nr 177, poz.1054 ze  zm.).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  12 grudnia   2013 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka.    
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) .  
Z  uzasadnionej  przyczyny przetarg  może  być  odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon  ( 95)  755 36- 01  wew. 136. Ogłoszenie  dostępne  na  stronie  internetowej  urzędu  www.sulecin.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.sulecin.pl   
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tracz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-06 12:03:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-06 12:03:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:23:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony