ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin obręb 47 (2013.11.06) - Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-06 12:07:03 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu


Sulęcin, dnia  06.11.2013 r.
   
B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A        
o g ł a s z a   
drugi  przetarg  ustny  nieograniczony   
w  dniu  13 stycznia  2014 r.  godz.  10: 00   w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,
          na  sprzedaż   poniższej  nieruchomości.
 
 
Nr przetargu
 
Położenie
 
Nr działki
 
Pow. działki
ha
 
Opis nieruchomości
 
Obciążenia
 
Cena wywoławcza
 
 
Wadium
    zł
 
4/2013/ II
 
Sulęcin
obręb 47
 
109/3
 
5.6791
 
Odbyte przetargi : 04.11.2013 r.
Teren  nie  posiada miejscowego planu  zagospodarowania  i  Gmina  nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działka  oznaczona  jest  użytkiem – RIVa, RIVb, RVI, LzRVI.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sulęcin teren działki zapisany jest jako tereny  rzemiosła, drobnej  wytwórczości i usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa towarzyszącego. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym, mieszkalnym, cmentarz oraz bezpośrednie sąsiedztwo GPZ- główny punkt zasilający. Przez teren działki przebiegają linie  napowietrzne i podziemne  średniego napięcia. Przyszły nabywca winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu do tych linii w celu dokonywania napraw, konserwacji i modernizacji na rzecz ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych. Uzbrojenie terenu w pasie drogi wojewódzkiej. Kształt  działki   nieregularny, rzeźba terenu zróżnicowana.
Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie poprzez drogę gminną. 
Granice działki  zgodne są  z dokumentacją   w  ODGiK   w  Starostwie  Powiatowym w Sulęcinie. Wznowienie  granic  możliwe będzie na koszt nabywcy.
Nieruchomość  posiada  księgę   wieczystą  Nr GW1U/00011106/0.
   
 
Działka w części obciążona jest na czas nieokreślony odpłatna służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 KV relacji Lubiechnia Wielka- Sulęcin wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu ich posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, modernizacji, remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na nieruchomość w celu prowadzenia przedmiotowych prac na rzecz ENEA Operator Sp.zo.o.
Działka w części ( 0.25 ha )  obciążona jest umową dzierżawy na uprawy polowe.
                   1.794.000,-
 
180.000,-

 
Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. Sprzedaż   zwolniona  jest  z podatku  VAT  zgodnie  z art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy  z  dnia  11  marca 2004 r  o podatku od towarów i usług  ( Dz. U .z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  09  stycznia  2014 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani  są  do  przedłożenia  komisji  przetargowej  przed  otwarciem  przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba  reprezentująca  w  przetargu osobę  prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego  wypisu  z  właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka.   
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może  być  odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl  oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tracz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-06 12:06:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-06 12:07:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:24:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony