ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin ul. Żwirki i Wigury, Witosa (2013.11.28) - Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-28 11:29:11 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A                            Sulęcin 27.11.2013 r.
o g ł a s z a   
kolejne  przetargi  ustne  nieograniczone
w  dniu 07  stycznia 2014 r. o godz. od 10:30 do 11:45 ( co 15 minut )  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,  na sprzedaż prawa własności poniższych nieruchomości.
 
Nr przetargu
Położenie
Nr działki
Pow. działki
ha
Opis nieruchomości
Cena  wywoławcza
 
Wadium
2/2012/XI
 
Sulęcin
ul.
Żwirki i Wigury
318/3
 
0.0866
 
Odbyte przetargi –pierwszy 01.10.2012r.,, drugi 12.11.2012 r., trzeci 27.12.2012 r.
czwarty 18.02.2013 r., piąty 03.04.2013 r, szósty 13.05.2013r, siódmy 27.06.2013 r., ósmy 12.08.2013 r.,dziewiąty  07.10.2013 r.,dziesiąty 18.11.2013 r.
 Działka nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest symbolem Bp. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce rosną wieloletnie drzewa. Uzbrojenie  w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną i gaz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny usług publicznych  ogólno- miejskich .
Księga  wieczysta  nr  GW1U/00025104/7 .
60.000,-
6.000,-
5/2011/XIX
 
Sulęcin
ulica
Wincentego Witosa
383/11 oraz udział 209/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
0.3100
 
 
 
0.0153
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r. ,czwarty  01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012 r., siódmy  11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012, dziewiąty 11.09.2012 r., dziesiąty 12.11.2012r., jedenasty 27.12.2012r., dwunasty 18.02.2013 r.,trzynasty 03.04.2013r.,czternasty 13.05.2013r.,piętnasty 27.06.2013 r.,szesnasty 12.08.2013r., siedemnasty 07.10.2013 r.,osiemnasty 18.11.2013 r.  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy.
Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Wzdłuż  granicy od strony północnej działki przechodzi napowietrzna  linia  kablowa  SN 15 kV.  Przyszły właściciel winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu  do  linii  elektroenergetycznej w celu dokonywania napraw i konserwacji tej linii na rzecz – ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych. Księgi wieczyste GW1U/00023557/3 - dla działki, GW1U/00024590/3 – dla  działki będącej drogą wewnętrzną.
 115.000,-
12.000,-
6/2011/XIX
Sulęcin
ulica
 Wincentego Witosa
383/12 oraz udział 267/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.3969
 
 
 
0.0195
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r., siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r., dziesiąty 12.11.2012 r., jedenasty  27.12.2012 r., dwunasty 18.02.2013 r., trzynasty  03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty 27.06.2013 r., szesnasty 12.08.2013 r. siedemnasty 07.10.2013 r.,osiemnasty 18.11.2013 r.
  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w  południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księgi wieczyste: GW1U/00023557/3 –dla działki , GW1U/00024590/3 – dla działki będącej  drogą wewnętrzną.
145.000,-
 
15.000,-
7/2011/XIX
Sulęcin
ulica
 Wincentego Witosa
383/13 oraz udział 188/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.2795
 
 
 
0.0137
Odbyte przetargi – pierwszy 06.06.2011 r., drugi  22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r. , siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r., dziesiąty 12.11.2012 r., jedenasty 27.12.2012 r., dwunasty, 18.02.2013 r., trzynasty 03.04.2013 r., czternasty 13.05.2013 r., piętnasty 27.06.2013 r, szesnasty 12.08.2013 r.,siedemnasty 07.10.2013 r., osiemnasty 18.11.2013 r. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księgi wieczyste: GW1U/00023557/3- dla działki, GW1U/00024590/3 – dla  działki  będącej drogą  wewnętrzną.
98.000,-
 
10.000,-
 

Przyłącza do nabywanych nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. W cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych położonych w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa ( przetarg nr 5/2011/XIX, 6/2011/XIX,7/2011/XIX ) oraz  ul. Żwirki i Wigury (przetarg nr  2/2012/XI ) wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od  towarów i  usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz.1054 ze zm.). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  02  stycznia  2014 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego – pisemną  zgodę  współmałżonka.   
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.sulecin.pl  oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.sulecin.pl.   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Tracz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-28 11:26:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-28 11:29:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:25:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony