ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin ul. Witosa, Zarzyń (2012.03.08) Tryb postępowania: Przetargi ustne nieograniczone. Wynik negatywny.

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-11 11:14:01 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

B U R M I S T R Z S U L Ę C I N A Sulęcin 08.03.2012 r.
o g ł a s z a
przetargi ustne nieograniczone
 
w dniu 16 kwietnia 2012 r. o godz. od 14:00 do 15:00 (co 15 minut) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, na sprzedaż prawa własności poniższych nieruchomości.
 
Nr przetargu
Położenie
Nr działki
Pow. działki
ha
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza
 
Wadium
5/2011/VI
 
Sulęcin
ulica
Wincentego Witosa
383/11 oraz udział 209/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
0.3100
 
 
 
 
0.0153
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r. ,czwarty 01.12.2011 r. ,piąty 30.01.2012 r.Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy.
Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Wzdłuż granicy od strony północnej działki przechodzi napowietrzna linia kablowa SN 15 kV. Przyszły właściciel winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu do linii elektroenergetycznej w celu dokonywania napraw i konserwacji tej linii na rzecz – ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych .Księga wieczysta GW1U/00023557/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie- dla działki , GW1U/00024590/3 – dla działki będącej drogą wewnętrzną.
169.911,-
17.000,-
6/2011/VI
Sulęcin
ulica
Wincentego Witosa
383/12 oraz udział 267/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.3969
 
 
 
 
0.0195
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011r.,trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r.,piąty 30.01.2012r.Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księga wieczysta GW1U/00023557/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie –dla działki , GW1U/00024590/3 – dla działki będącej drogą wewnętrzną.
217.228,-
 
22.000,-
7/2011/VI
Sulęcin
ulica
Wincentego Witosa
383/13 oraz udział 188/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.2795
 
 
 
 
0.0137
Odbyte przetargi – pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r.,czwarty 01.12.2011 r., piaty 30.01.2012 r. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księga wieczysta GW1U/00023557/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie- dla działki, GW1U/00024590/3 – dla działki będącej drogą wewnętrzną.
153.281,-
 
15.000,-
11/2011/IV
Zarzyń
gm. Sulęcin
30/3
0.6502
Odbyte przetargi : pierwszy 17.10.2011 r., drugi 01.12.2011 r. , trzeci 30.01.2012r..Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym całkowicie podpiwniczonym o trzech klatkach schodowych i trzech kondygnacjach, którego budowa została przerwana w latach dziewięćdziesiątych oraz budynkiem gospodarczym 18 boksowym częściowo w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny znajduje się w stanie surowym otwartym i składa się z 18 lokali wyposażonych w balkon. Oba obiekty nie posiadają dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów odnośnie pozwolenia na budowę. Uzbrojenie: woda z sieci wiejskiej, nieruchomość nie posiada kanalizacji ale istnieje możliwość wybudowania zbiornika bezodpływowego na tej nieruchomości oraz możliwość podłączenia do sieci elektrycznej.
Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej.
Księga wieczysta GW1U/00014839/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie.
200.000,-
20 .000,-
 
Przyłącza do nabywanych nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarząd-cami sieci. W cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych położonych w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa ( przetarg nr 5/2011/VI, 6/2011/VI, 7/2011/VI) wliczony jest 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), natomiast sprzedaż nieruchomości położonej w Zarzyniu ( przetarg nr 11/2011/IV ) zwolniona jest z podatku VAT- zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. )
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2012 r. wy-magana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-chomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną okazuje stosowne pełnomocnictwo.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawiadomiona zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Na-bywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstą-pić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01 wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej www.bip.sulecin.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-11 11:13:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-11 11:14:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 08:30:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony