ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż nieruchomości 368/1, 372/8, 380/2 Miechów gm. Sulęcin. Tryb postępowania: Przetargi ustne nieograniczone. Wynik negatywny.

Informacja ogłoszona dnia 2012-08-22 08:33:28 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin, dnia  22.08.2012 r.
   
B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A       
o g ł a s z a  
przetarg  ustny  nieograniczony  
w  dniu 29 października  2012 r.  godz.  15: 00   w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, na  sprzedaż   poniższej  nieruchomości.
 
 
Nr przetargu
 
Położenie
 
Nr działki
 
Pow. działki
ha
 
Opis nieruchomości
 
Cena wywoławcza
 
 
Wadium
 
1/2012/ I
 
Miechów
gm. Sulęcin
 
368/1
372/8
380/2
 
20.2820
 3.3316
10.9855
razem:
34.5991
 
Teren  nie  posiada miejscowego planu  przestrzennego zagospodarowania  i  Gmina  nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów  działki  oznaczone są  użytkiem – RIVa, RIVb, RV, RVI.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sulęcin działki zapisane są jako tereny o funkcji rekreacyjno- sportowej z dopuszczeniem  upraw  polowych .
Teren  nieuzbrojony, położony ok. 2km od  wsi Miechów w sąsiedztwie lasów.
Kształt  działek  nieregularny, rzeźba terenu zróżnicowana. Działki  obciążone są umowami dzierżaw na uprawy  polowe. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie poprzez gruntową drogę gminną.  
Granice zgodne są  z dokumentacją   w  ODGiK   w   Starostwie  Powiatowym w Sulęcinie. Wznowienie  granic  możliwe będzie na koszt nabywcy.
Nieruchomość  posiada  księgę   wieczystą  Nr GW1U/00003450/7.
    
 
1.468.620,-
 
150.000,-

W cenę wywoławczą nieruchomości wliczony  jest  23 % podatek VAT zgodnie z   ustawą  o podatku od towarów usług  z 11  marca 2004 r. ( Dz. U . Nr 54, poz.535 ze zm.). W  przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub praw-ne, jeżeli wpłacą wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18  lub  na  konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  25 października  2012 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestni-ka przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczest-nikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji prze-targowej przed otwarciem przetargu. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną okazuje stosowne pełnomoc-nictwo.  
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialne-go. 
Osoba  ustalona jako  nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie spo-sobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmia-nami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nie-ruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136.
Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej www.bip.sulecin.pl.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Admnistrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Admnistrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-22 08:33:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-22 08:33:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 08:37:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony