ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości Sulęcin ul. Żwirki i Wigury, Witosa, Zarzyń (2012.10.09). Wynik negatywny.

Informacja ogłoszona dnia 2012-10-09 14:24:41 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A            Sulęcin 09.10.2012 r.
o g ł a s z a  
przetargi ustne nieograniczone
w dniu 12 listopada  2012 r. o godz. od 12:00  do 13 :30 ( co 15 minut )  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,  na sprzedaż prawa własności poniższych nieruchomości.
Nr przetargu
Położenie
Nr działki
Pow. działki
ha
Opis nieruchomości
Cena  wywoławcza
 
Wadium
2/2012/II
 
Sulęcin
ul.
Żwirki i Wigury
318/3
 
0.0866
 
Odbyte przetargi –pierwszy 01.10.2012r.,. Działka nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest symbolem Bp. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce rosną wieloletnie drzewa. Uzbrojenie  w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną i gaz.     
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny usług publicznych  ogólno- miejskich .
Księga  wieczysta  nr  GW1U/00025104/7 prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy  w  Sulęcinie.
68.000,-
7.000,-
3/2012/II
Sulęcin
ul.
 Żwirki i Wigury
318/4
 
 
0.0944
 
Odbyte przetargi –pierwszy 01.10.2012r.,. Działka nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest symbolem Bp .Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce rosną wieloletnie drzewa. Uzbrojenie  w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię  elektryczną i gaz.     
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako tereny usług publicznych  ogólno- miejskich .
Księga  wieczysta  nr   GW1U/00025105/4 prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy  w  Sulęcinie.
74.000,-
 
8.000,-
5/2011/X
 
Sulęcin
ulica
Wincentego Witosa
383/11 oraz udział 209/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
0.3100
 
 
 
 
0.0153
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r. ,czwarty  01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012 r., siódmy  11.06.2012 r. , ósmy 30.07.2012, dziewiąty 11.09.2012 r. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy.
Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Wzdłuż  granicy od strony północnej działki przechodzi napowietrzna  linia  kablowa  SN 15 kV.   Przyszły właściciel winien ustanowić służebność przesyłu polegającą na umożliwieniu dostępu  do  linii  elektroenergetycznej w celu dokonywania napraw i konserwacji tej linii na rzecz – ENEA Operator Sp.zo.o i ich następców prawnych .Księga wieczysta GW1U/00023557/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie- dla działki , GW1U/00024590/3 – dla  działki będącej drogą wewnętrzną.
140.000,-
14.000,-
6/2011/X
Sulęcin
ulica
 Wincentego Witosa
383/12 oraz udział 267/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.3969
 
 
 
 
0.0195
Odbyte przetargi –pierwszy 06.06.2011 r., drugi 22.08.2011r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r., siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r.  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w  południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księga wieczysta GW1U/00023557/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie –dla działki , GW1U/00024590/3 – dla działki będącej  drogą wewnętrzną.
200.000,-
 
20.000,-
7/2011/X
Sulęcin
ulica
 Wincentego Witosa
383/13 oraz udział 188/1000 w działce 383/10 – droga wewnętrzna
 
 
0.2795
 
 
 
 
0.0137
Odbyte przetargi – pierwszy 06.06.2011 r., drugi  22.08.2011 r., trzeci 17.10.2011 r., czwarty 01.12.2011 r. piąty 30.01.2012r., szósty 16.04.2012r. , siódmy 11.06.2012 r., ósmy 30.07.2012r., dziewiąty 11.09.2012r.  Brak jest miejscowego planu zagospodarowania i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy . Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem Bz zlokalizowana w południowej części miasta przy drodze wojewódzkiej. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy. Uzbrojenie w sieć wodociągową , kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
Księga wieczysta GW1U/00023557/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie- dla działki, GW1U/00024590/3 – dla działki będącej drogą wewnętrzną.
 
120.000,-
 
12.000,-
11/2011/VIII
Zarzyń
gm. Sulęcin
30/3
0.6502
Odbyte przetargi : pierwszy 17.10.2011 r., drugi  01.12.2011 r., trzeci 30.01.2012r., czwarty 16.04.2012r., piąty 11.06.2012r., szósty 30.07.2012r., siódmy 11.09.2012 r.  Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.  Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym całkowicie podpiwniczonym o trzech klatkach schodowych i trzech kondygnacjach, którego budowa została przerwana w latach dziewięćdziesiątych oraz budynkiem gospodarczym 18 boksowym częściowo w złym stanie technicznym. Budynek mieszkalny znajduje się w stanie surowym otwartym i składa się z 18 lokali wyposażonych w balkon. Oba obiekty nie posiadają dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów odnośnie pozwolenia na budowę. Uzbrojenie: woda z sieci wiejskiej, nieruchomość nie posiada kanalizacji ale istnieje możliwość wybudowania zbiornika bezodpływowego na tej nieruchomości oraz możliwość podłączenia do sieci elektrycznej. Nieruchomość posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej.
Księga wieczysta GW1U/00014839/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie.
200.000,-
20 .000,-
Przyłącza do nabywanych nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. W cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych położonych w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa ( przetarg nr 5/2011/X, 6/2011/X, 7/2011/X)  oraz Żwirki i Wigury ( przetarg nr  2/2012/II, 3/2012/II wliczony jest 23 % podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od  towarów i  usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), natomiast  sprzedaż  nieruchomości  położonej w Zarzyniu  ( przetarg nr 11/2011/VIII )  zwolniona  jest  z  podatku  VAT- zgodnie z art. 43 ust.10a  ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. )
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulę-cinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  08  listopada 2012 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie-zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną okazuje stosowne pełnomocnictwo. Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej www.bip.sulecin.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-09 14:22:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-09 14:24:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 08:43:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony