ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie

Informacja ogłoszona dnia 2014-01-15 14:05:25 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprostowanie nr 1 do SIWZ
Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w  Sulęcinie
 
W formularzu ofertowym w  pakiecie nr X Ryby i przetwory rybne  jest:
  w pozycji  5. Paluszki rybne.(tabelka)
 
W punkcie  1.  jest   Oświadczam/y, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie      przez okres do 31.12.2013 r. od dnia podpisania umowy.

A powinno być:

 w pozycji   5. Paluszki rybne z fileta
A w punkcie 1. Oświadczam/y, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie      przez okres do 31.01.2015 r. od dnia podpisania umowy.
 
W Formularzu ofertowym  w pakietach  
Pakiet X I- Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów : jaja
Pakiet  XII Dostawa  artykułów  spożywczych  - grupa  produktów : ziemniaki
Jest błędnie podana data w punkcie 1. Oświadczam/y, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie      przez okres do 31.12.2013 r. od dnia podpisania umowy.
 
A powinno być w obu pakietach :
1. Oświadczam/y, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy    sukcesywnie      przez okres do 31.01.2015 r. od dnia podpisania umowy.
 
Ewa Janicka
 

Sulęcin: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
 
Numer ogłoszenia: 15714 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 2 , os. Kopernika 2, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 0-95 755 30 85, faks 0-95 755 08 97.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.sulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla Przedszkola Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe Przedszkola Nr 2 im.Małych Odkrywców w Sulęcinie ujętych w pakietach I-XII, w ilościach i asortymencie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ stanowiących ich integralną część tj: PAKIET I - mięso i wędliny, PAKIET II - drób, PAKIET III - pieczywo, PAKIET IV - wyroby ciastkarskie i ciasta, PAKIET V - nabiał, PAKIET VI - Artykuły spożywcze suche i inne, PAKIET VII - warzywa, PAKIET VIII - owoce, PAKIET IX - mrożonki, PAKIET X - ryby i przetwory rybne, PAKIET XI - jaja, PAKIET XII - ziemniaki..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 03.10.00.00-2, 03.20.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferenci zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących dokumentów i oświadczeń:Wypełniony Formularz oferty właściwy dla danego Pakietu,Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz art 24 ust. 1-2 ustawy PZP, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). W przypadku występowania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: 1. Oświadczenie, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres do 31.12.2013 r. od dnia podpisania umowy. 2. Oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 14 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia. 3.oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych w terminie 1 dzień od dnia otrzymania zamówienia. 4. oświadczenie o zapewnieniu stałości cen przez okres trwania umowy,dopuszczalne będą jedynie zmiany cen wynikające ze zmiany stanu prawnego lub zmian cen u producentów - wprowadzone w odpowiedzi na uzasadniony pisemny wniosek. 5. Oświadczenie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia zastosuje wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie realizacji dostawy zgodnie z wymogami prawa - złożone na formularzu ofertowym.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Nr 2 Im. Małych Odkrywców Os.Kopernika 7 69-200 Sulęcin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Przedszkole Nr 2 Im. Małych Odkrywców Os.Kopernika 7 69-200 Sulęcin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Janicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Janicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-15 14:04:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-15 14:05:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-04 14:32:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony