ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Informacja ogłoszona dnia 2015-12-28 11:28:37 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SULĘCIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SULĘCINIE

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 
 1. Sulęciński Ośrodek Kultury w Sulęcinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest gminną instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, w tym działalności Biblioteki Publicznej na terenie gminy.

 2. Sulęciński Ośrodek Kultury w Sulęcinie działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. nr 13, poz. 406);

 2. Ustawy o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2012 r., poz.642);

 3. Ustawę o rachunkowości z dnia 19. 11. 1994 r. (Dz. U. 121, poz. 94, z późn. zm.);

 4. Statutu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2012 roku;

 5. Postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.

 1. Sulęciński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. Nr. 1.

 2. Siedziba Sulęcińskiego Ośrodka Kultury mieści się przy ulicy Moniuszki 1 w Sulęcinie.

 3. W strukturach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Sulęcinie, mieszcząca się przy ulicy St. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin, w skład której wchodzą: Filia Żubrów, Filia Trzemeszno Lubuskie, Filia Ostrów.

 4. Niniejszy regulamin określa:

  1. organizację wewnętrzną Ośrodka;

  2. zakres działania działów organizacyjnych;

  3. strukturę zatrudnienia.

 5. Obowiązki Ośrodka, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa Regulamin Pracy Ośrodka.

 6. W Ośrodku wyróżnia się:

  1. dział merytoryczny;

  2. dział administracji i obsługi.

 7. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Sulęcin.
 

Organizacja wewnętrzna Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

Uprawnienia i obowiązki pracowników

 

§ 2.

 
 1. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności dyrektor. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni kierownik biblioteki lub pracownik wyznaczony przez dyrektora w ramach udzielonego pełnomocnictwa (załącznik nr 1).

 2. Do uprawnień dyrektora Ośrodka należy:

 1. dysponowanie majątkiem i finansami Ośrodka w granicach określonych przepisami prawa;

 2. dobór kadr, decydowanie o przyjmowaniu, zwalnianiu, awansowaniu pracowników oraz tworzenie nowych stanowisk pracy, likwidowanie lub łączenie istniejących etatów;

 3. ustalanie wynagrodzeń pracowników;

 4. wydawanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń;

 5. podejmowanie zasadniczych decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Ośrodka;

 6. zatwierdzanie zakresów obowiązków pracowników;

 7. przyznawanie nagród, wyróżnień;

 8. stosowanie kar i sankcji służbowych;

 9. zatwierdzanie wniosków urlopowych;

 10. wydawanie zarządzeń regulujących funkcjonowanie Ośrodka.

 1. Do obowiązków dyrektora Ośrodka należy:

 1. zarządzanie i organizacja pracy w Ośrodku;

 2. nadzorowanie działalności finansowo-księgowej i gospodarczej Ośrodka;

 3. nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez podległych pracowników;

 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucjami, firmami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi) oraz środowiskiem działającym na rzecz rozwoju szeroko rozumianej kultury;

 5. współpraca z Radą Programową Sulęcińskiego Ośrodka Kultury powołaną Uchwałą Nr XLI/276/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie;

 6. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

 7. rozpatrywania skarg i wniosków;

 8. zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegania tajemnicy służbowej w kierowanej komórce organizacyjnej;

 9. udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań;

 10. wyznaczenie zastępstwa w razie nieobecności w pracy kierownika biblioteki.

 1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za:

 1. prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami władz nadrzędnych oraz przepisami zawartymi w § 1. punkt 2.;

 2. terminowe wykonywanie zadań Ośrodka;

 3. gospodarkę finansową i majątkową Ośrodka;

 4. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji Ośrodka.


§ 3.

 
 1. Do obowiązków kierownika biblioteki należy:

 1. zastępstwo dyrektora podczas jego nieobecności;

 2. zarządzanie biblioteką oraz podległymi filiami bibliotecznymi;

 3. podejmowanie decyzji w zakresie przydzielonych zadań.

 1. Kierownik koordynuje działania merytoryczne, odpowiada za organizację i realizację zadań biblioteki, a w szczególności:

 1. nadzoruje przestrzeganie „Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z biblioteki”;

 2. nadzoruje wykonywanie powierzonych zadań;

 3. przedkłada swojemu zwierzchnikowi informacje o realizacji zadań;

 4. wnioskuje w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników.

 1. Do zadań kierownika biblioteki należy:

  1. organizowanie i planowanie pracy biblioteki;

  2. opracowywanie zakresów czynności i dokonywanie podziału pracy pomiędzy podległych pracowników (miesięczne harmonogramy pracy);

  3. udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań;

  4. wydawanie poleceń i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników;

  5. prowadzenie ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy podległych pracowników;

  6. sporządzanie wniosków o awanse, nagrody oraz kary pracownicze;

  7. współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami regionalnymi i animatorami ruchu społeczno-kulturalnego w zakresie biblioteki.

 1. Kierownik biblioteki ma obowiązek:

  1. zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegania tajemnicy służbowej w kierowanej komórce organizacyjnej;

  2. organizowanie pracy biblioteki;

  3. prowadzenia kontroli nad działalnością biblioteki oraz prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów z zakresu jej działalności.

 

§ 4.

 
 1. Zakres obowiązków głównego księgowego obejmuje:

 1. ścisłą współpracę z dyrektorem Ośrodka;

 2. organizowanie okresowych sprawozdań wykonania planu finansowego, sprawozdań bilansowych i budżetowych;

 3. rozliczenie podatku dochodowego, od osób prawnych;

 4. udział w przygotowaniu wydatków związanych z realizacją projektów w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

 5. analizę wydatków Ośrodka;

 6. przeprowadzenie formalnej i rachunkowej kontroli dokumentów;

 7. zatwierdzenie wszystkich operacji finansowych i majątkowych;

 8. dekretację oraz księgowanie dokumentów;

 9. opracowanie planów finansowych;

 10. kontrolę prawidłowości gospodarki materiałowej i majątkowej;

 11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnych z planem finansowym;

 12. wykonywanie innych zadań wynikających z nadanych upoważnień i pełnomocnictw;

 13. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia;

 14. rozliczanie inwentaryzacji;

 15. dekretowanie i księgowanie dokumentów;

 16. przygotowywanie przelewów bankowych;

 17. potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

 1. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za:

 1. prawidłowe wykorzystanie budżetu Ośrodka;

 2. Pobierz dane XML REGULAMIN ORGANIZACYJNY Drukuj informację REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Filipek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Filipek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-28 11:27:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-28 11:28:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-28 10:28:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony