ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenia 2016

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-28 08:25:56 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.16.2016                                    Data: 23 września  2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Joannę Styka-Lebioda , decyzja nr  10CP /2016  z dnia 23 września 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.16.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie na działkach (części) o nr ewid.: 94, 102  położonych  w 48 obrębie m. Sulęcin
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  8 października   2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.16. 2016                                                      Sulęcin, dnia   26 sierpnia  2016r. 
.
    
 
 
 Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie na działkach (części) o nr ewid.: 94, 102  położonych  w 48 obrębie m. Sulęcin o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.16.2016                                           Data: 26 sierpnia 2016
                                                                                                                                          
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. )
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie na działkach (części) o nr ewid.: 94, 102  położonych  w 48 obrębie m. Sulęcin
 
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZN-G.5151.24.2016 (Sul) z dnia 23.08.2016r.  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia   27 sierpnia  2016 do 9 września   2016r.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.13.2016                                                                       Data: 23 sierpnia 2016r
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została P4 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Mateusza Kugler, ul. Tytusa 13, 72 -006 Mierzyn decyzja nr 8CP/2016  z dnia 23 sierpnia  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.13.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na działce o numerze ewidencyjnym  7/8  położonej w 44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów) 
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  7 września 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  24.08.2016r. do  6.09 .2016 r.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                         
 
                                                                                                             Sulęcin, dnia   2 sierpnia  2016r. 
Znak sprawy IZiG.6733.13. 2016         
 
                                                          
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.- zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na   budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na  działce o numerze ewidencyjny  7/8  położonej  w 44  obrębie  gm. Sulęcin ( Ostrów)  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Ewentualne wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Sulęcin, dnia   2 sierpnia  2016r. 
.Znak sprawy IZiG.6733.10. 2016         
 
                                                          
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.-zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul .Dudka na  działkach o numerach ewidencyjnych: 364 i 489 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Ewentualne wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                         
 
      Sulęcin, dnia   2 sierpnia  2016r. 
.Znak sprawy IZiG.6733.11. 2016         
 
                                                           
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.-zwanej KPa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na  działce o numerze ewidencyjnym: 237/4   położonej  w 44 obrębie  gm.Sulęcin (Ostrów)  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Ewentualne wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                         
 
Znak sprawy :IZiG.6733.10.2016                                           Data: 2 sierpnia 2016
                                                                                                                                          
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. )
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w ul .Dudka na  działkach o numerach ewidencyjnych: 364 i 489 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin 
 
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA.-G.5151.68.2016 z dnia 27.07.2016r.  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia   3 sierpnia  2016 do 16 sierpnia  2016r.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sulęcin 21.06.2016 r. 

OGŁOSZENIE

 Burmistrza Sulęcina o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 

          Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń uchwałą Nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 maja 2016r.; 

         Jednocześnie informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w artykule 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. poz. 353) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 w pokoju nr 2.
 
Sulęcin, dnia 27.04.2016r.  
 
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SULĘCINA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sulęcinie uchwały Nr XVII/109/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej.
Obszar objęty planem miejscowym jest położony w południowo-zachodniej części miasta Sulęcin i zajmuje powierzchnię ok. 3 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. 

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart 
 
Sulęcin, dnia 27.04.2016r.
 
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SULĘCINA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Sulęcin terenu położonegow rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sulęcinie uchwały Nr XVII/110/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów.
Obszar objęty planem miejscowym jest położony w północnej części miasta Sulęcin oraz w obrębie Żubrów i zajmuje powierzchnię ok. 118 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.  
 
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
 
Sulęcin, dnia 27.04.2016r.
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SULĘCINA 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Sulęcin w obrębie 46 w rejonie ośrodka "Kormoran"  
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sulęcinie uchwały Nr XVII/108/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w obrębie 46 w rejonie ośrodka "Kormoran".
Obszar objęty planem miejscowym jest położony w północnej części miasta Sulęcin i zajmuje powierzchnię ok. 3,7 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.      
 
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor treści
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor treści
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-28 08:25:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-28 08:25:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-01 14:33:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony