ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXV sesja Rady Miejskiej w dniu 30.12.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska w Sulęcinie
Sesja
Protokół nr 35
XXXV Sesja w dniu 30 grudnia 2020
Obrady rozpoczęto 30 grudnia 2020 o godz. 14:00,
 a zakończono o godz. 15:44 tego samego dnia.
 
Nagranie przebiegu obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Robert Aleksandrowicz
2. Krystian Bielecki
3. Jeremi Borowiec
4. Kazimierz Gryz
5. Piotr Jacykowski
6. Jerzy Koza
7. Agnieszka Lipska
8. Stanisław Przybylski
9. Ryszard Staniszewski
10. Jolanta Szablewska
11. Zbigniew Szczepański
12. Jan Szymczyszyn
13. Danuta Werner
14. Anna Wyczachowska
15. Grzegorz Zjawiński
Lista obecności wygenerowany z systemu e-sesja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański otworzył XXXV sesję Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący po przeliczeniu obecnych radnych na sali stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

W związku z tym ,że w międzyczasie wpłynęły dodatkowy projekt uchwały Przewodniczący  zaproponował zmianę porządku obrad

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Ejchart
- Zbigniew Szczepański

Głosowano w sprawie:
zmianę porządku obrad .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (1)
Danuta Werner

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia zmiany porządku obrad .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (1)
Danuta Werner

Radni przyjęli następujący porządek:
Porządek obrad
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
2. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027.
11. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
12. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.


2. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.

Radni otrzymali wcześniej materiały dotyczące sprawozdania , mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.

Radni otrzymali wcześniej materiały dotyczące sprawozdania , mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Robert Aleksandrowicz

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2021 r. (punkt zdjęto z porządku obrad)

Punkt zdjęty z porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok.

Radni otrzymali niniejszy projekt uchwały w programie e-sesja.

W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Przybylski
- Anna Wyczachowska
- Iwona Walczak (Ad Vocem)
- Jan Szymczyszyn
- Anna Wyczachowska
- Iwona Walczak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piotr Jacykowski, Jan Szymczyszyn

Uchwała XXXV/274/20 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. .


6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Radni otrzymali niniejszy projekt uchwały w programie e-sesja.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Jacykowski

Uchwała XXXV/275/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. .
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak
- Jan Szymczyszyn
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Jan Szymczyszyn (Ad Vocem)
- Iwona Walczak (Ad Vocem)
- Agnieszka Lipska

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (2)
Krystian Bielecki, Piotr Jacykowski

Uchwała XXXV/276/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 została podjęta
 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034.

Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak (Ad Vocem)

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Jacykowski
NIEOBECNI (1)
Krystian Bielecki

Uchwała XXXV/277/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034 została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku

Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Jan Szymczyszyn
- Stanisław Przybylski
- Jan Szymczyszyn
- Stanisław Przybylski
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Agnieszka Lipska

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (2)
Kazimierz Gryz, Agnieszka Lipska

Uchwała XXXV/278/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027.

Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Ejchart
- Jan Szymczyszyn
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)

Głosowano w sprawie:
Podjęcie umowy w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (1)
Agnieszka Lipska

Uchwała XXXV/279/20 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


11. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.

W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Przybylski
- Robert Aleksandrowicz
- Dariusz Ejchart
- Dariusz Ejchart
- Robert Aleksandrowicz (Ad Vocem)
- Jan Szymczyszyn (Ad Vocem)
- Jan Szymczyszyn
- Anna Wyczachowska

12. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXV sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 15:44.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokolant: (-) Joanna Piechocka                                                                                                 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Zbigniew Szczepański
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-07 14:44:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-07 14:47:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07 14:47:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Miejskiej w dniu 30.11.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska w Sulęcinie
Sesja
Protokół nr 33
XXXIII Sesja w dniu 30 listopada 2020
Obrady rozpoczęto 30 listopada 2020 o godz. 14:00,
a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.
Nagranie przebiegu obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Robert Aleksandrowicz
2. Krystian Bielecki
3. Jeremi Borowiec
4. Kazimierz Gryz
5. Piotr Jacykowski
6. Jerzy Koza
7. Agnieszka Lipska
8. Stanisław Przybylski
9. Ryszard Staniszewski
10. Jolanta Szablewska
11. Zbigniew Szczepański
12. Jan Szymczyszyn
13. Danuta Werner
14. Anna Wyczachowska
15. Grzegorz Zjawiński
Lista obecności wygenerowana z systemu e-sesja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański  otworzył XXXIII sesję Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący po przeliczeniu obecnych radnych na sali stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:
aby przystąpić do porządku obraz zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad .

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (8)
Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Zbigniew Szczepański, Danuta Werner , Anna Wyczachowska
PRZECIW (2)
Robert Aleksandrowicz, Piotr Jacykowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Szymczyszyn
NIEOBECNI (4)
Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Jolanta Szablewska, Grzegorz Zjawiński

2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie.

Radni otrzymali wcześniej materiał dotyczące Bezpieczeństwa Publicznego w Gminie, mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.
Gość zaproszony Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. Kpt. Mgr. Inż. Rafał Sobczak przedstawił również informację na powyższy temat.

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Jacykowski
- Jerzy Koza
- Danuta Werner
- Agnieszka Lipska
- Gość Zaproszony
- Iwona Walczak (Ad Vocem)
- Iwona Walczak
- Jan Szymczyszyn
- Stanisław Przybylski
- Gość Zaproszony


3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.

Radni otrzymali wcześniej materiały dotyczące sprawozdania , mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.


4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.

Radni otrzymali wcześniej materiały dotyczące sprawozdania , mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Przewodniczący przedstawił opinie komisji o projekcie uchwały.
Zastępca Burmistrz Iwona Walczak przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak
- Piotr Jacykowski
- Jan Szymczyszyn
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piotr Jacykowski, Jan Szymczyszyn
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/259/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Przewodniczący przedstawił opinie komisji o projekcie uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Jan Szymczyszyn
- Iwona Walczak
- Piotr Jacykowski
- Iwona Walczak (Ad Vocem)
- Agnieszka Lipska
- Ryszard Staniszewski
- Jan Szymczyszyn
- Iwona Walczak
- Iwona Walczak
- Jan Szymczyszyn (Ad Vocem)
- Iwona Walczak
- Iwona Walczak


Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (1)
Piotr Jacykowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Robert Aleksandrowicz, Jan Szymczyszyn
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/260/20 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .
Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Jacykowski

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/261/20  w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (1)
Piotr Jacykowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Robert Aleksandrowicz
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/262/20  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Robert Aleksandrowicz, Piotr Jacykowski, Agnieszka Lipska
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/263/20  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Robert Aleksandrowicz, Piotr Jacykowski
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/264/20  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Robert Aleksandrowicz, Piotr Jacykowski, Agnieszka Lipska, Jan Szymczyszyn
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski.

Uchwała XXXIII/265/20  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (1)
Piotr Jacykowski
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/266/20  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024 została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piotr Jacykowski, Agnieszka Lipska
NIEOBECNI (2)
Jeremi Borowiec, Stanisław Przybylski

Uchwała XXXIII/267/20  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin  została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


14. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.


W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak
- Jan Szymczyszyn
- Iwona Walczak (Ad Vocem)
- Piotr Jacykowski
- Jan Szymczyszyn15. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 15:31.
Na tym protokół zakończono.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: Joanna Piechocka
                                                                                          
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Zbigniew Szczepański
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-04 14:25:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-04 14:28:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-04 14:28:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji