ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Sulecinie z dnia 26.10.2020 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska w Sulęcinie
Sesja
Protokół nr 32
XXXII Sesja w dniu 26 października 2020
Obrady rozpoczęto 26 października 2020 o godz. 15:00,
 a zakończono o godz. 16:31 tego samego dnia.
Nagranie przebiegu obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Robert Aleksandrowicz
2. Krystian Bielecki
3. Jeremi Borowiec
4. Kazimierz Gryz
5. Piotr Jacykowski
6. Jerzy Koza
7. Agnieszka Lipska
8. Stanisław Przybylski
9. Ryszard Staniszewski
10. Jolanta Szablewska
11. Zbigniew Szczepański
12. Jan Szymczyszyn
13. Danuta Werner
14. Anna Wyczachowska
15. Grzegorz Zjawiński
Lista obecności wygenerowana z systemu e-sesja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański  otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący po przeliczeniu obecnych radnych na sali stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi o prawomocności obrad.
W związku z tym ,że w międzyczasie wpłynął dodatkowy projekt uchwały Przewodniczący  zaproponował zmianę porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak
- Stanisław Przybylski
- Jan Szymczyszyn
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Krystian Bielecki
- Robert Aleksandrowicz

Głosowano wniosek w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na budowę przejścia wyniesionego na ul. Lipowej w Sulęcinie ..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (1)
Stanisław Przybylski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Danuta Werner
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad punktu 7 dot. podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Przybylski
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Przybylski
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2019 rok.
3. Informacja Burmistrza Sulęcina o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7.------------------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".
9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych .
11. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na budowę przejścia wyniesionego na ul. Lipowej w Sulęcinie.
13. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
14. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2019 rok.

Radni otrzymali wcześniej materiał dotyczący analizy oświadczeń majątkowych, mieli możliwość zapoznania się z nim. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.

3. Informacja Burmistrza Sulęcina o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

Radni otrzymali wcześniej materiał dotyczący analizy oświadczeń majątkowych, mieli możliwość zapoznania się z nim. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.

Radni otrzymali wcześniej materiały dotyczące sprawozdania , mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.

Radni otrzymali wcześniej materiały dotyczące sprawozdania , mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.
Zastępca Burmistrz Iwona Walczak przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Piotr Jacykowski
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec


Uchwała XXXII/253/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów . (punkt zdjęto z porządku obrad)

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Piotr Jacykowski
- Dariusz Ejchart

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Uchwałą XXXII/254/20 w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin" została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.
Zastępca Burmistrz Iwona Walczak przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Przybylski
- Iwona Walczak

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 z autopoprawką .

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Przybylski
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Uchwała XXXII/255/20 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych .

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych .

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (3)
Piotr Jacykowski, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kazimierz Gryz
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Uchwała XXXII/256/20 w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych została  podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


11. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości

Przewodniczący przedstawił  opinie komisji o projekcie uchwały.

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Stanisław Przybylski, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (1)
Jolanta Szablewska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ryszard Staniszewski
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Uchwała XXXII/257/20 w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na budowę przejścia wyniesionego na ul. Lipowej w Sulęcinie.

Zastępca Burmistrza Iwona Walczak przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
- Stanisław Przybylski
- Piotr Jacykowski (Ad Vocem)
- Grzegorz Zjawiński
- Jan Szymczyszyn
- Dariusz Ejchart
- Stanisław Przybylski
- Jan Szymczyszyn (Ad Vocem)
- Agnieszka Lipska (Ad Vocem)

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na budowę przejścia wyniesionego na ul. Lipowej w Sulęcinie.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Aleksandrowicz, Krystian Bielecki, Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Jerzy Koza, Agnieszka Lipska, Ryszard Staniszewski, Jolanta Szablewska, Zbigniew Szczepański, Jan Szymczyszyn, Danuta Werner , Anna Wyczachowska, Grzegorz Zjawiński
PRZECIW (1)
Stanisław Przybylski
NIEOBECNI (1)
Jeremi Borowiec

Uchwała XXXII/258/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na budowę przejścia wyniesionego na ul. Lipowej w Sulęcinie została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


13. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 
Przewodniczący przekazał informację na temat usprawnienia pracy rady.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Ejchart
- Stanisław Przybylski
- Jan Szymczyszyn
- Piotr Jacykowski
- Dariusz Ejchart
- Jan Szymczyszyn
- Robert Aleksandrowicz
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Robert Aleksandrowicz14. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XXXII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 16:31.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokolant                                                                                                 Przewodniczący
(-) Joanna Piechocka                                                                           Rady Miejskiej w Sulęcinie
(-) Zbigniew Szczepański
 
 

 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-03 08:18:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-03 08:18:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03 08:18:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Sulecinie z dnia 19.10.2020 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 12:49:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 12:49:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20 12:49:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Miejskiej w Sulecinie z dnia 28.09.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 15:21:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-06 15:23:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 15:23:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 28.09.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-06 15:18:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-14 08:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14 08:52:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji