ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2012 styczeń - czerwiec

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-26 12:15:41 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak:IZiG.6733.17.2011                                   Sulęcin, dnia 20 stycznia 2012
 
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie linii elektroenergetycznej  nn-0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych: 351,336,90 położonych w 47 obrębie  m. Sulęcin oraz 445 położonej w 46 obrębie m. Sulęcin,

od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.                                                 

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia, zapoznać się z postanowieniami o Nr: ZA-G.5151.1.2012 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4,
w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek–piątek w godzinach 7:30- 15:00, 
tel. -95755 36-01 wew.153.

Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od  20.01.2012r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Sulęcin, dnia 27 stycznia 2012r.    Znak sprawy: IZiG..6733.17. 2011
                    
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30, 69-200  Sulęcin decyzja nr  1 CP/2012  z dnia 27 stycznia 2012r.  Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa  elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV oraz oświetleniowej  na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 336, 90 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin i  445 położonej w 46 obrębie m. Sulęcin.
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia 11 lutego 2012r.   mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
                          
Data: 27 stycznia 2012         Nasz znak:IZiG.6733.1.2012                                             
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska  58 działającej przez pełnomocnika Stanisława Szwankowskiego Pracownia Projektowa „Elektro-Sieć ” s.c.  Zbigniew Mamrak i Stanisław Szwankowski ul. Myśliborska 62,  66-400 Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej 15kV, w ramach zadania p.n. „Modernizacja linii napowietrznej 15kV Sulęcin – Torzym”.
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami 238 i 235/2 położonymi w 44 obrębie gm. Sulecin ( Ostrów) z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.153, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  5 marca 2012     Znak sprawy: IZiG.6733.1.2012                                                                     
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska  58 działającej przez pełnomocnika Stanisława Szwankowskiego Pracownia Projektowa „Elektro-Sieć ” s.c.  Zbigniew Mamrak i Stanisław Szwankowski ul. Myśliborska 62,  66-400 Gorzów Wlkp. decyzja nr  2CP/2012  z dnia 5 marca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa sieci kablowej 15kV, na działkach o numerach ewidencyjnych: 238 i 235/2 położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin ( Ostrów).
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  20 marca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia  6 kwietnia 2012r.    Znak sprawy  :IZiG. 6733.2.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 54, 76 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin,
- 334/9 i 334/10 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów)
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.153, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Sulęcin, dnia 11 kwietnia 2012r.     Znak sprawy  :IZiG. 6733.3.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych 323, 364, 365 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.153, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia 11 kwietnia 2012r.   Znak sprawy  :IZiG. 6733.4.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych 449,443,430 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.153, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  16 kwietnia 2012r.         Znak sprawy  :IZiG. 6733.6.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich al.Niepodległości 32, 65-042  Zielona Góra działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Hejduka „PROMOST” Sp. z.o. o. ul .Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz separatorem oraz wylotem do rowu w ramach  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 584 i 357/3  położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin (Trzemeszno Lub.)
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.153, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia   24 kwietnia  2012r.  Znak sprawy  :IZiG. 6733.7.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Gminy Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm  ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400  Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowa  kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej  Os. Ostrówek  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 403  położonej w 47 obr. m. Sulęcin

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Nasz znak:  IZiG. 6733.3.2012         Sulęcin, dnia  04.05.2012 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 3003r.  Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych 323, 364, 365 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.19.2012 z dnia 30.04.2012r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 4, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od  19 maja  2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
 
Sulęcin, dnia 17 maja 2012r.   Nasz znak: IZiG. 6733.6.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)
Zawiadamiam,
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wylotem do rowu w ramach  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 584 i 357/3  położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin (Trzemeszno Lub.)
od Zarządu Powiatu.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SDM.III.7130.2.29.2012 z dnia 16.05.2012r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od  1 czerwca 2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Sulęcin, dnia 17 maja 2012r.   Nasz znak: IZiG. 6733.6.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)
Zawiadamiam,
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wylotem do rowu w ramach  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 584 i 357/3  położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin (Trzemeszno Lub.)
od Starosty Sulęcińskiego .
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SBN.III.6123.80.2012 z dnia 16.05.2012r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od  1 czerwca 2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Sulęcin, dnia 28 maja 2012r.  Znak sprawy  : IZiG.6733.9.2012                                                                  
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
z a w i a d a m i a m,
że na wniosek EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67  działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych:
-90 położonej w 47 obrębie m. Sulęcin,
-285, 286 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Sulęcin, dnia  29.05.2012 r. Nasz znak:  IZiG. 6733.7.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 3003r.  Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie  kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej  Os. Ostrówek  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 403  położonej w 47 obr. m. Sulęcin
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZN-G.5151.15.2012 (Sul) z dnia 25.05.2012r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od  13  czerwca  2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Sulęcin, dnia 30  maja  2012r.  Znak sprawy  :IZiG. 6733.8.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 35/4 i 35/22 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Znak sprawy: IZiG.6733.2.2012                            Sulęcin, dnia  5 czerwca  2012
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  dla Enea Operator  Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin decyzja  Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  na  budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na    
 działkach o numerach ewidencyjnych:
      - 54, 76 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin,
      - 334/9 i 334/10 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów)

 Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  20 czerwca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Sulęcin, dnia  5 czerwca  2012    Znak sprawy: IZiG.6733.4.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.  decyzja nr  4CP/2012  z dnia 05 czerwca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa   gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych 449,443,430 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  20 czerwca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Sulęcin, dnia  5 czerwca  2012     Znak sprawy: IZiG.6733.3.2012                        
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.  decyzja nr  3CP/2012  z dnia 05 czerwca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa   gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych 323, 364, 365 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  20 czerwca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Nasz znak:IZiG.6733.10.2012                  Data: 8 czerwca  2012
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.647)
Zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii   kablowej nn- 0,4 kV  na  działkach o numerach ewidencyjnych: 291, 579, 288, 289/2, 285 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Znak sprawy  :IZiG. 6733.11.2012        Sulęcin, dnia   8 czerwca  2012r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

                Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,  poz.717 ze zm.)
 
Zawiadamiam

że na wniosek Enea Operator  sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działce o numerze  ewidencyjnym 200 położonej w 39 obrębie gm. Sulęcin (Długoszyn). 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  14 czerwca  2012    Znak sprawy: IZiG.6733.6.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Zarządowi  Dróg Wojewódzkich al. Niepodległości 32, 65-042  Zielona Góra działającemu przez pełnomocnika Pana Jacka Hejduka „PROMOST” Sp. z o.o. u.l.Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra   decyzja nr  6CP/2012  z dnia 14 czerwca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wylotem do rowu w ramach  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie na działkach o numerach ewidencyjnych 584 i 357/3  położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin (Trzemeszno Lub.).

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 czerwca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia 20 czerwca 2012r.  Znak sprawy  : IZiG.6733.13.2012                                                              
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r., poz.647)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach  ewidencyjnych: 697/11, 259, 243/1   położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów).
        

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,  poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Sulęcin, dnia  25.06 .2012 r.    Nasz znak: IZiG. IZiG.6733.9.2012                                                                  
O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2003, poz.647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych:
-90 położonej w 47 obrębie m. Sulęcin,
-285, 286 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.35.2012 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 9 lipca 2012r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Data:26 czerwca 2012r.   Znak sprawy:IZiG.6733. 7.2012                   
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm  ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400  Gorzów Wlkp
decyzja nr 7CP/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej  Os. Ostrówek  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 403  położonej w 47 obr. m. Sulęcin.

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  12 lipca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Sulęcin, dnia 26 czerwca 2012r.   Znak sprawy  : IZiG.6733.13.2012                                                              
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r., poz.647)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach  ewidencyjnych: 697/11, 259, 243/1   położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów).
        

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,  poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  28 czerwca 2012r.     Nasz znak: IZiG. 6733.10.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie linii  kablowej nn- 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 291, 579, 288, 289/2, 285 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem ZN.-G.5151.37.2012 z dnia 26.06.2012r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od  13 lipca  2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Sulęcin, dnia 29.06.2012  r.   Nasz znak: IZiG. 6733.8.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 35/4 i 35/22 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.39.2012 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 14 lipca 2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor treści
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor treści
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-26 12:12:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-26 12:15:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-14 15:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony