ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2012 lipiec - grudzień

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-17 15:47:28 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin, dnia  12 lipca 2012r.   Znak sprawy IZiG.6733.9.2012
O B W I E S Z C Z E N I E 
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r.poz.647) zawiadamiam, że wydana została  EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 , działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.  decyzja nr  8CP/2012  z dnia 12 lipca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  na  budowa gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 90 położonej w 47 obrębie m. Sulęcin,
- 285, 286 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  27 lipca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia  16 lipca  2012    Znak sprawy: IZiG.6733.11.2012                 
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647) zawiadamiam, że wydana została  dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska  58 działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
decyzja nr  9CP/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa linii kablowej nn- 0,4 kV  na   działce o numerze ewidencyjnym 200  położonej w 39 obrębie gm. Sulęcin (Długoszyn).
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  31 lipca  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Znak sprawy  : IZiG.6733.15.2012         Sulęcin, dnia 18 lipca 2012r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r., poz.647) 
zawiadamiam

że na wniosek EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 , działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych:   68, 35/4 i 35/22  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,  poz.647)

Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Sulęcin, dnia  20.07.2012 r.   Nasz znak::IZiG.6733.13.2012                   
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst  Dz.U. z 2012r. , poz.647)
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach  ewidencyjnych: 697/11, 259, 243/1   położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów)
od  Starosty Sulecińskiego.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SBN.III.6123.144.2012 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 4 sierpnia   20102r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Sulęcin, dnia 25 lipca  2012r.                           Znak sprawy  :IZiG. 6733.8.2012
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  Nr 647) zawiadamiam, że wydana została dla Enea Operator  sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin decyzja nr  10CP/2012  z dnia 25 lipca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  na budowie  linii kablowej nn - 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych: 35/4 i 35/22 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin.
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  9 sierpnia 2012 r.   mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

Sulęcin, dnia 31 lipca 2012     Znak sprawy: IZiG.6733.10.2012                 
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 647)  zawiadamiam, że wydana została  dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska  58 działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30, 69-200  Sulęcin  decyzja nr 11CP/2012  z dnia 31 lipca 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa  linii  kablowej nn- 0,4 kV  na  działkach o numerach ewidencyjnych:  291, 579, 288, 289/2, 285 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin,
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  15 sierpnia 2012r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Sulęcin, dnia 7 sierpnia  2012r.    Znak sprawy  : IZiG.6733.16.2012
O B W I E S Z C Z E N I E  o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r., poz.647)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach  ewidencyjnych: 148/8, 259, 237/4   położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów).
       
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,  poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Nasz znak:IZiG.6733.14.2012                         Data: 8 sierpnia  2012                                     
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.647) 
Zawiadamiam
że na wniosek Gminy Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez  pełnomocnika  Pana Cezarego Ilnickiego, zam. ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami, obiektami sportowymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie budynku zaplecza sportowego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 94, 93/3   położonych w  48 obrębie m. Sulęcin 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.647) 
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Nasz znak::IZiG.6733.15.2012               Sulęcin, dnia  09.08.2012 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz.U. z 2012r. , poz.647)

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych:   68, 35/4 i 35/22  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,

  Lubuskiego Konserwatora Zabytków.

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.56151.50.2012  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 24 sierpnia   2012r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 

Znak sprawy IZiG.6733.13.2012                 Data:  20 sierpnia 2012r.
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz. U. z 2012r.  poz.647) zawiadamiam, że wydana została  dla Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30 , 69-200  Sulęcin  decyzja nr  12CP/2012  z dnia 20 sierpnia 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa linii kablowej nn-0,4  kV, na działkach o numerach ewidencyjnych: 697/11, 259, 243/1   położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów).
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia 4 września  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Sulęcin, dnia 6 września 2012r.  Znak sprawy  : IZiG.6733.17.2012                                                             
O B W I E S Z C Z E N I E  o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r., poz.647)
zawiadamiam
że na wniosek Pana Witolda Wasylkowa zam. Boryny 8,66-300 Międzyrzecz  działającego przez pełnomocnika Elwirę Kramm ”EKO-INSTAL” HARASINOWICZ I WSPÓLNICY S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o numerach  ewidencyjnych:  40/1, 42/16, 42/15, 120, 119   położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin  (Żubrów).
       
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,  poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  21  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Nasz znak: IZiG. 6733.14.2012      Sulęcin, dnia 7.09.2012  r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E        

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.647) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) 
zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku zaplecza sportowego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 94, 93/3   położonych w  48 obrębie m. Sulęcin
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.39.2012 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 22 września  2012 r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
 Znak sprawy IZiG.6733.15.2012                                       Data:  7 września 2012r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz. U. z 2012r.  poz.647) zawiadamiam, że wydana została  dla EWE energia sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu , ul.30 Stycznia 67 , działającej przez pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.  decyzja nr  13CP/2012  z dnia 7 września 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych:   68, 35/4 i 35/22  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin, 

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia 22 września  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Znak sprawy IZiG.6733.14.2012                      Data: 1 października 2012r
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ) zawiadamiam, że wydana została  dla Gminy Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Pana Cezarego Ilnickiego, zam. ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk  decyzja nr  15CP/2012  z dnia 1 października 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami, obiektami sportowymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz budową budynku zaplecza sportowego, na działkach  o numerach ewidencyjnych: 94, 93/3 położonych w  48 obrębie m. Sulęcin

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  16 października  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia 1 października .2012 r.       Nasz znak::IZiG.6733.16.2012                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ) zawiadamiam, że wydana została  dla Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin decyzja nr 14 CP/2012 z dnia 1 października 2012r. Burmistrza Sulęcina o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach  ewidencyjnych: 259, 148/8, 237/4   położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów).
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  16 października  2012 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 
Sulęcin, dnia 2.10.2012r.      Znak sprawy IZiG.6733.17.2012     
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o numerach  ewidencyjnych:  40/1, 42/16, 42/15, 120, 119   położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin  (Żubrów).
od  Starosty Sulęcińskiego.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SBN.III.6123.176.2012 z dnia 01.10.2012r.w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 17.10.2012r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Sulęcin, dnia 09.10.2012r.      Znak sprawy IZiG.6733.17.2012     
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o numerach  ewidencyjnych:  40/1, 42/16, 42/15, 120, 119   położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin  (Żubrów).
od  Starosty Sulęcińskiego.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SDM.III.7130.2.67.2012 z dnia 08.10.2012r.w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 24.10.2012r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Sulęcin, dnia 31 października  2012   Znak sprawy: IZiG.6733.17.2012                  
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647)  zawiadamiam, że została wydana  Panu Witoldowi Wasylków zam. ul. Boryny 8, 66-300 Międzyrzecz  działającemu przez pełnomocnika Elwirę Kramm ”EKO-INSTAL” HARASINOWICZ I WSPÓLNICY S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp decyzja nr 16CP/2012  z dnia 31 października 2012r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach o numerach  ewidencyjnych:  40/1, 42/16, 42/15, 120, 119   położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin  (Żubrów).

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  15 listopada 2012r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia  17 grudnia 2012r.   Znak sprawy  :IZiG. 6733.20.2012
O B W I E S Z C Z E N I E   o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 564 i 80/23  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  17 grudnia 2012r.    Znak sprawy  :IZiG. 6733.21.2012
O B W I E S Z C Z E N I E    o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 206 i 304   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin,
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Domaszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-17 15:47:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-17 15:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03 13:34:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony