ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2013 lipiec - grudzień

Informacja ogłoszona dnia 2013-07-04 12:30:28 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin, dnia  18 grudnia  2013r.
Znak sprawy  :IZiG. 6733. 14  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 poz.267  )
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie  linii SN -15kV Sulęcin-Bielice wraz z odgałęzieniem Długoszyn na działkach nr 23/1, 22, 197, 105/1,  105/2, 208, 103/8, 103/5, 103/6, 102/3, 101/2, 101/1, 100/3, 100/2, 99/2, 98/8, 98/1, 97, 96, 95/3, 247,  2/49,  2/48 położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin (Długoszyn),
 
od  Starosty Sulęcińskiego.
 
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z treścią  postanowienia  BN.III.6123.171.2013 z dnia 16 grudnia 2013r., którego doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa ) w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170. 
 
 
Sulęcin, dnia  6 grudnia  2013r.            Znak sprawy  :IZiG. 6733. 12  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 poz.267  ) zawiadamiam że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach  o nr  ewidencyjnych 607,  604, 521/3, 521/2 położonych w 50 obręb  gmina Sulęcin (Trzemeszno).od  Starosty Sulęcińskiego. Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z treścią  postanowienia  Nr BN.III.6123.159.2013 z dnia 2 grudnia 2013r., którego doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa )  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.                                                                                                                                            
Sulęcin, dnia  6 grudnia  2013r.         Znak sprawy  :IZiG. 6733. 12  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ) zawiadamiam że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach  o nr  ewidencyjnych 607,  604, 521/3, 521/2 położonych w 50 obręb  gmina Sulęcin (Trzemeszno).od  Zarządu Powiatu w Sulęcinie . Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z treścią  postanowienia  Nr DZ.III.7130.2.60.2013  z dnia  28.11.2013r., którego doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa )  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170. 
 
Sulęcin, dnia  29 listopada  2013r.
 
Znak sprawy  :IZiG. 6733.14.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
    o wszczęciu postępowania
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267),
zawiadamia
że na ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań działającego przez  pełnomocnika Pana Rafała Nowickiego ENERGOLINIA spółka z o.o. ul.Kramarska 26
61-765 Poznań 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie  linii SN -15kV Sulęcin-Bielice wraz z odgałęzieniem Długoszyn na działkach nr 23/1, 22, 197, 105/1,  105/2, 208, 103/8, 103/5, 103/6, 102/3, 101/2, 101/1, 100/3, 100/2, 99/2, 98/8, 98/1, 97, 96, 95/3, 247,  2/49,  2/48,    położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin(Długoszyn),

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie 14  dni  po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 30.11- do   13.12. 2013 , mogą zapoznać się z aktami sprawy  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w tym terminie dodatkowe wnioski , zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski ,zastrzeżenia, uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
                                                                                                                                           Sulęcin, dnia   27 listopada  2013r.
 
Znak sprawy  :IZiG. 6733.13.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
    o wszczęciu postępowania
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267),
zawiadamia
że na wniosek Pani Elwiry Kramm zam.ul.Letnia 5, 66-415 Kłodawa
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura towarzyszącą  projektowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 450, 411/3, 410/6, 409, 408/5, 408/7, 408/11, 415   położonych w 47 obrębie m. Sulęcin.
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie 14  dni  po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 28.11 do 11.12 2013 , mogą zapoznać się z aktami sprawy  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w tym terminie dodatkowe wnioski , zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski ,zastrzeżenia, uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin

Znak sprawy IZiG.6733.10.2013                                       Data:  19 listopada 2013r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra działającemu przez pełnomocnika Andrzeja Płatka  ul. Niemcewicza 41B , 66-400  Gorzów Wlkp   decyzja nr  10CP/2013  z dnia 19 listopada  2013r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa linii zasilającej SN 15 kV wraz z infrastrukturą techniczną  zasilającej projektowaną stacje transformatorową zlokalizowaną w pasie ćwiczeń taktycznych,  na działkach o numerach ewidencyjnych:  368, 592, 593, 594, 595, 417 położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin ( Trzemeszno).
 
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  4 grudnia  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia    12 listopada  2013r.         Znak sprawy: IZiG. 6733.12. 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
                                 o wszczęciu postępowania
 
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam,
 
że na wniosek Pana Henryka  Markowskiego zam. Trzemeszno Lubuskie ul. Świebodzińska 9 ,69-200 Sulęcin działającego przez pełnomocnika Elwirę Kramm
adres korespondencyjny „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach  o nr  ewidencyjnych 607,  604, 521/3, 521/2 położonych w 50 obręb  gmina Sulęcin (Trzemeszno).
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647 ze zm.)
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 21dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Sulęcin, dnia  22 października 2013r.                          Znak sprawy  :IZiG. 6733. 10  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz.267 )
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii zasilającej SN 15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach o numerach ewidencyjnych:  368, 592, 593, 594, 595, 417 położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin  (Trzemeszno) od  Starosty Sulęcińskiego.
 
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr BN.III.6123.143.2013 z dnia 21.10.2013r.. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od6 listopada 2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Sulęcin, dnia  14 października   2013r.               Znak sprawy  :IZiG. 6733.10.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
                                 o wszczęciu postępowania
 
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
 
zawiadamiam
że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona działającego przez pełnomocnika Andrzeja Płatka  ul. Niemcewicza 41B , 66-400  Gorzów Wlkp
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii zasilającej SN 15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach o numerach ewidencyjnych:  368, 592, 593, 594, 595, 417 położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin  ( Trzemeszno),
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647 ze zm.)
 
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 15 - 28 października 2013 r., mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.4.2013                                     Data: 3 października 2013r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Powiatowi Sulęcińskiemu , ul. Lipowa 18, 18a decyzja nr  9CP/2013  z dnia 3 października  2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej radiolinii na działce o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin (Brzeźno),
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  18 października 2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 
Znak sprawy IZiG.6733.8.2013            Data: 24 września 2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzeczu, ul.30 Stycznia 67, działającej przez pełnomocnika Jakuba Mańdzij ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj. decyzja nr  8CP/2013  z dnia 24 września 2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia  DN 63 PE-HD  na działkach o numerach ewidencyjnych:  232/1 , 237/4, 697/11  położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin.

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  9 października 2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Sulęcin, dnia  11 września 2013r.            Znak sprawy : IZiG. 6733.4. 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
                                 o  toczącym  się postępowaniu
 
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267 ), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek Powiatu Sulęcińskiego ul. Lipowa 18, 18a , 69-200  Sulęcin zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej radiolinii na działce  o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin ( Brzeźno), które zastało zakończone decyzją Burmistrza Sulęcina 4CP/2013 z dnia 24.05.2013r. Decyzja ta została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.  decyzją nr SKO.Go/420-K.G./1526/13 z dnia 09.09.2013r.
W związku z powyższym informuję, że postępowanie w w /w sprawie toczy się nadal.
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7  dni  po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 12 - 25 września 2013 , mogą zapoznać się z aktami sprawy  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w tym terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Znak sprawy IZiG.6733.6.2013           Data:23 sierpnia 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 , poz. 267), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  dla  Enea Operator  Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30 ,  69-200  Sulęcin  decyzja nr  7CP/2013  z dnia 23 sierpnia  2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa elektroenergetycznej  linii kablowej SN na  działkach o numerach ewidencyjnych:  63, 64, 78, 102, 142/2,  142/4, 143, 177   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin,
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  7 września  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia 1 sierpnia   2013r.                             Znak sprawy  :IZiG. 6733. 6  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r.  poz. 267 )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN  na działkach o numerach ewidencyjnych: 63, 64, 78, 102, 142/2, 142/4, 143, 177 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.34.2013 z dnia 25.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 16 sierpnia 2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
 
Znak sprawy  :IZiG. 6733.6. 2013                 Data:  4 lipca 2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 20 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN  na działkach o numerach ewidencyjnych: 63, 64, 78, 102, 142/2, 142/4, 143, 177 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-04 12:30:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-04 12:30:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-02 13:14:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony