ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2014 styczeń - grudzień

Informacja ogłoszona dnia 2014-01-07 09:28:20 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Sulęcin, dnia 16 grudnia 2014r.                Znak sprawy :IZiG. 6733. 7.2014                                         
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. ) 
zawiadamiam 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym: 501  położonej  w 46 obrębie m. Sulęcina 
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.83.2014 z dnia 12 grudnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.  
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  17 .12. 2014 do  30.12.2014r. 
 
Znak sprawy IZiG.6733.4.2013                                     Data: 2 grudnia 2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Powiatowi Sulęcińskiemu  działającemu przez pełnomocnika Tomasza  Rucińskiego Up-Telecom sp. z o.o. Biuro Regionalne w Gdańsku ul. Raciborskiego 51, 80-215 Gdańsk  decyzja nr  12CP /2014  z dnia 2 grudnia 2014r. Burmistrza Sulęcina zmieniająca decyzję nr  9CP/2013 z  dnia 3 października 2013r.  ustalającą  lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej radiolinii na działce o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin (Brzeźno ).        
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  17 grudnia  2014r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  3.12.2014   do  16.10.2014r.
 
Sulęcin, dnia  21 listopada 2014r.                    Znak sprawy : IZiG. 6733.7.2014
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania        
Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),
zawiadamia
że na wniosek EWE energia  sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 67, 66-300  Międzyrzecz działającego przez  pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  JM PROJEKT  ul. Wodociągowa 2B , 66-500 Strzelce Krajeńskie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działce o numerze ewidencyjnym 501  położonej  w 46 obrębie m. Sulęcina..
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel. 95 755 36-01 wew.170.Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  22.11.2014 do  05.12.2014 r.
                                                            
Sulęcin, dnia  23 października 2014r.                                Znak sprawy : IZiG. 6733. 4 .2014
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania        
Burmistrz Sulęcina działając na podstawie  art.49, art. 61 § 4 oraz 155   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.), 
zawiadamia 
że na wniosek Powiatu Sulęcińskiego, z siedzibą ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin działającego przez pełnomocnika Tomasza Rucińskiego Up-Telecom sp. z o.o. Biuro Regionalne w Gdańsku ul.Raciborskiego 51, 80-215 Gdańsk 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie  zmiany decyzji nr 9 CP/2013 z dnia 3 października 2013r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  budowie stacji bazowej radiolinii na działce o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin (Brzeźno),  
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji. 
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel. 95 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  23.10.2014  do  6 .11.2014r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.6.2014                                    Data: 3 października  2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Pani Jadwigi Barbary Barszczewskiej zam. Trzemeszno Lub. ul. Poznańska 11, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm  „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.  decyzja nr  11CP /2014  z dnia 3 października 2014r.  ( znak sprawy IZiG.6733. 6.2014) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach o numerach ewidencyjnych: 707/1, 707/5 i 592    położonych w 50  obrębie gm. Sulęcin(Trzemeszno Lub.).        
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  18 października 2014r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.  
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.   
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).  Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  4.10.2014   do  17.10.2014r.    

Znak sprawy IZiG.6733.5.2014                                    Data: 3 października  2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                 
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została EWE energia  sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 67, 66-300  Międzyrzecz działającej przez  pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  JM PROJEKT  ul. Wodociągowa 2B , 66-500 Strzelce Krajeńskie  decyzja nr  10CP /2014  z dnia 3 października 2014r. (znak sprawy IZiG.6733.5.2014) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych: 416,412,450,411/3,410/6 położonych w 47 obrębie m. Sulęcina.         
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  18 października 2014r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.  
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.   
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  4.10.2014   do  17.10.2014r.                                   
 
Znak sprawy IZiG.6733.4.2014                                        Data: 26 września  2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została dla INVESTPOL 700 Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław   działającej  przez pełnomocnika Radosława Małyszko „RM Project Radosław Małyszko Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły decyzja nr  9CP /2014  z dnia 26 września  2014r.  ( znak sprawy IZiG.6733. 4.2014) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki,  na działce o numerze ewidencyjnym 347   położonej  w  47  obrębie m. Sulęcin.       
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  11 października 2014r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  27.09.2014   do 10.10.2014r. 
 
Sulęcin, dnia 12 września 2014r.           Znak sprawy :IZiG. 6733. 6.2014
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. ) 
zawiadamiam 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci kanalizacji  sanitarnej   na działkach  o numerze ewidencyjnym  707/1, 707/5, 592   położonych   w  50  obrębie gm. Sulęcin( Trzemeszno Lubuskie).  
od  Starosty Sulęcińskiego 
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr BN.6123.111.2014.MSta z dnia 11 września  2014r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00,  tel. 95 755 36-01 wew.170.  
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  13 .09.2014 do  26.09.2014r.
 
Sulęcin, dnia 8 września 2014r.Znak sprawy :IZiG. 6733. 4  .2014
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 647 kpa  ze zm.) zawiadamiam 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki ,  na działce o numerze ewidencyjnym 347   położonej  w  47  obrębie m. Sulęcin 
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA.-G.5151.58.2014  z dnia 04-09-2014r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00,  tel. 95 755 36-01 wew.170.  
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).     
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 9 września 2014 22 września 2014r.
 
Sulęcin, dnia  29 sierpnia  2014r.                 Znak sprawy  :IZiG. 6733.5.2014
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.),
zawiadamia że na wniosek EWE energia  sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 67, 66-300  Międzyrzecz działającego przez  pełnomocnika  Jakuba Mańdzij  JM PROJEKT  ul. Wodociągowa 2B , 66-500 Strzelce Krajeńskiezostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  gazociągu średniego ciśnienia  na działkach o numerach ewidencyjnych: 416,412,450,411/3,410/6 położonych w 47 obrębie m. Sulęcina.. 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel. 95 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 30.08.2014   do   12.09.2014r.
 
Sulęcin, dnia  27 sierpnia 2014r.               Znak sprawy : IZiG. 6733. 6 .2014 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),zawiadamia
że na wniosek Pani Jadwigi Barbary Barszczewskiej zam. Trzemeszno Lub. ul. Poznańska 11, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji  sanitarnej   na działkach  o numerze ewidencyjnym  707/1, 707/5, 592   położonych   w  50  obrębie gm. Sulęcin( Trzemeszno Lubuskie). 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel.95 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  28..08.2014 do  10.09.2014r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.3.2014                             Data: 20 sierpnia  2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została dla ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika  Konrada Kaźmierczaka  ul.Giżycka 3A/1, 60-106 Poznań decyzja nr  8 CP/2014  z dnia  20 sierpnia 2014r. Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii elektroenergetycznej SN i nn wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Sulęcin przy ul. Wincentego Witosa , na działkach nr 342/9, 342/21, 342/23, 342/27, 381, 342/19, 342/22   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.       
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  4 września 2014r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                                                                                           
 
Sulęcin, dnia  14 sierpnia 2014r.                   Znak sprawy : IZiG. 6733.4.2014 
O B W I E S Z C Z E N I E                             
o wszczęciu postępowania        
Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),zawiadamia
że na wniosek  INVESTPOL 700 Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 22, 88-100 Inowrocław   działającej  przez pełnomocnika Radosława Małyszko „PM Project Radosław Małyszko Pl. Sienkiewicza 9, 64-500 Szamotuły 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki  ,  na działce o numerze ewidencyjnym 347   położonej  w  47  obrębie m. Sulęcin. 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel.95 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 15.08.2014 do  29.08.2014r.
 
Sulęcin, dnia  24 lipca 2014r.           Znak sprawy :IZiG. 6733. 3  .2014                                         
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 647 kpa  ze zm.) zawiadamiam że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii elektroenergetycznej SN i nn wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Sulęcin przy ul. Wincentego Witosa , na działkach nr 342/9, 342/21, 342/23, 342/27, 381, 342/19, 342/22   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin, od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA.-G.5151.41.2014  z dnia 21 lipca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.  Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).     
 
Nasz znak: IZiG.6733. 14 .2013                                          Data :16 lipca 2014r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań działającego przez  pełnomocnika Pana Rafała Nowickiego ENERGOLINIA spółka z o.o. ul.Kramarska 26, 61-765 Poznań   decyzja nr  7 CP/2014  z dnia  16 lipca 2014r. Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie  linii SN -15kV Sulęcin-Bielice wraz z odgałęzieniem Długoszyn na działkach nr 23/1, 22, 197, 105/1,  105/2, 208, 103/8, 103/5, 103/6, 102/3, 101/2, 101/1, 100/3, 100/2, 99/2, 98/8, 98/1, 97, 96, 95/3, 247,  2/49,  2/48  położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin(Długoszyn).
 
 
Sulęcin, dnia 4 lipca  2014r.                    Znak sprawy  :IZiG. 6733.3.2014
O B W I E S Z C Z E N I E                         
o wszczęciu postępowania        
Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.),zawiadamiaże na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań działającej przezpełnomocnika  Konrada Kaźmierczaka  ul.Giżycka 3A/160-106 Poznań zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie linii elektroenergetycznej SN i nn wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Sulęcin przy ul. Wincentego Witosa ,  na działkach nr 342/9, 342/21, 342/23, 342/27, 381, 342/19, 342/22   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin, Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.) Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycjiAkta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  5 .07.2014    do   18 .07.2014r.
 
Sulęcin, dnia  12 czerwca  2014r.                    Znak sprawy  :IZiG. 6733.14.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
o toczącym się  postępowaniu
Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.),zawiadamiam że na wniosek  ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań działającego przez  pełnomocnika Pana Rafała Nowickiego ENERGOLINIA spółka z o.o. ul. Kramarska 2661-765 Poznań  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie  linii SN -15kV Sulęcin-Bielice wraz z odgałęzieniem Długoszyn na działkach nr 23/1, 22, 197, 105/1,  105/2, 208, 103/8, 103/5, 103/6, 102/3, 101/2, 101/1, 100/3, 100/2, 99/2, 98/8, 98/1, 97, 96, 95/3, 247,  2/49,  2/48,    położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin(Długoszyn),które zastało zakończone decyzją  Burmistrza Sulęcin nr 3CP/2014 z dnia  24.01.2014r.( IZiG. 6733.14.2013).Decyzja ta została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. decyzja nr SKO.Go/420-D.W./400/14 z dni 09.05.2014r.W związku z powyższym informuję, że postępowanie w w/w sprawie toczy się nadal. Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w każdym stadium (etapie)postepowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 8:00- 18:00, wtorek –piątek w godzinach 7:30- 15:00, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.Wnioski ,zastrzeżenia, uwagi  (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego  w Sulęcinie na adres ul .Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.Zawiadomienie przez ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 14 czerwca do  27 czerwca 2014r..
 
Znak sprawy IZiG.6733.10.2013                                       Data: 29 kwietnia 2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra działającemu przez pełnomocnika Andrzeja Płatka  ul. Niemcewicza 41B , 66-400  Gorzów Wlkp   decyzja nr  6CP/2014  z dnia  29 kwietnia 2014r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa linii zasilającej SN 15 kV wraz z infrastrukturą techniczną  zasilającej projektowaną stacje transformatorową zlokalizowaną w pasie ćwiczeń taktycznych,  na działkach o numerach ewidencyjnych:  368, 592, 593, 594, 595, 417 położonych w 50 obrębie gm. Sulęcin ( Trzemeszno).  
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  14 maja 2014 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                                                            
 
Sulęcin, dnia  9 kwietnia 2014r.Znak sprawy : IZiG. 6733.10.2013
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. ) zawiadamiam że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie linii zasilającej SN15 kV wraz z infrastrukturą techniczną zasilającej projektowaną stację transformatorową zlokalizowaną w pasie ćwiczeń taktycznych na działkach o numerach ewidencyjnych: 368, 592, 593, 594, 595, 417 położonych w 50 obrębie gminy Sulęcin (Trzemeszno), od  Marszałka Województwa Lubuskiego     Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z treścią  postanowienia Nr DN.III.7634.3.17.2014 z dnia 3 kwietnia 2014r. , którego doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa )  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Sulęcin, dnia  21 marca 2014r.                                                              Znak sprawy : IZiG. 6733.10. 2013        
O B W I E S Z C Z E N I E o  toczącym  się postępowaniu               
Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.) zawiadamiam  że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury  ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Płatka, zam. ul. Niemcewicza 41B, 66-400 Gorzów Wlkp. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii zasilającej SN15 kV wraz z infrastrukturą techniczną zasilającą projektowaną stację transformatorową zlokalizowaną w pasie ćwiczeń taktycznych na działkach o numerach ewidencyjnych: 368, 592, 593, 594, 595, 417 położonych w 50 obrębie gminy Sulęcin (Trzemeszno Lubuskie), które zastało zakończone decyzją Burmistrza Sulęcina 10 CP/2013 z dnia 19.11.2013r. (znak sprawy IZiG.6733.10.2013). Decyzja ta została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp.  decyzją nr SKO.Go/420-D.W./2234/13   z dnia 26.02.2014r.W związku z powyższym informuję, że postępowanie w w /w sprawie toczy się nadal.Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycjiAkta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 22.03.2014   do  04.04.2014r.    
 
 Znak sprawy IZiG.6733.2.2014                                          Data:  21 marca 2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.poz.267), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Pani Jadwidze Barbarze Barszczewskiej zam. Trzemeszno Lub. ul. Poznańska 11, 69-200  Sulęcin działającej przez  pełnomocnika Elwirę Kramm  adres korespondencyjny „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. , decyzja nr 5CP/2014 z dnia 21 marca 2014r.Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie  sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach o numerach ewidencyjnych:  707/5 i 592    położonych w 50  obrębie gm. Sulęcin(Trzemeszno Lub.).  Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  5 kwietnia 2014 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Znak sprawy IZiG.6733.1.2014                                          Data: 12 marca 2014r. 
O B W I E S Z C Z E N I E                      
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została dla  Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30 ,  69-200  Sulęcin   decyzja nr  4CP/2014  z dnia  12 marca  2014r. Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV ,  na działkach o numerach ewidencyjnych:  450, 410/6 i 411/3  położonych w 47  obrębie m. Sulęcin.  Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  27 marca  2014r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia  21 lutego 2014r.Znak sprawy :IZiG. 6733. 2  .2014
                                          O B W I E S Z C Z E N I E                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 647 kpa ) zawiadamiam że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach o numerach ewidencyjnych:  707/5 i 592    położonych w 50  obrębie gm. Sulęcin(Trzemeszno Lub.).  od  Starosty Sulęcińskiego Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr BN.III.6123.13.2014 z dnia 12 lutego 2014r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.  Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).     
 
Sulęcin, dnia  3 lutego  2014r.                  Znak sprawy  :IZiG. 6733.2.2014 
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267),
zawiadamia
że na wniosek Pani Jadwigi Barbary Barszczewskiej zam. Trzemeszno Lub. ul. Poznańska 11, 69-200 Sulęcin działającej  przez pełnomocnika Elwirę Kramm  adres korespondencyjny „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach o numerach ewidencyjnych:  707/5 i 592    położonych w 50  obrębie gm. Sulęcin(Trzemeszno Lub.).
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.)
 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 3.02.2014   do   17.02.2014r.
 
Nasz znak: IZiG.6733. 14 .2013                                          Data 24 stycznia 2014r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została ENEA Operator Sp.z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań działającego przez  pełnomocnika Pana Rafała Nowickiego ENERGOLINIA spółka z o.o. ul.Kramarska 26, 61-765 Poznań   decyzja nr  3 CP/2014  z dnia  24 stycznia  2014r. Burmistrza Sulęcina o odmowie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie  linii SN -15kV Sulęcin-Bielice wraz z odgałęzieniem Długoszyn na działkach nr 23/1, 22, 197, 105/1,  105/2, 208, 103/8, 103/5, 103/6, 102/3, 101/2, 101/1, 100/3, 100/2, 99/2, 98/8, 98/1, 97, 96, 95/3, 247,  2/49,  2/48  położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin(Długoszyn).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  8 lutego 2014r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
                                              Sulęcin, dnia  24 stycznia 2014r.
                                                                                       
Znak sprawy  :IZiG. 6733.1.2014
O B W I E S Z C Z E N I E
                          o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. po.647 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267),
zawiadamia
że na wniosek  Enea Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej  przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul.Lipowa 30, 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowej nn - 0,4 kV ,  na działkach o numerach ewidencyjnych:  450, 410/6 i 411/3  położonych w 47  obrębie m. Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.)
 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 25.01.2014 do  7.02.2014r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.13.2013                                          Data: 16 stycznia 2014r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Pani Elwiry Kramm zam.ul.Letnia 5, 66-415 Kłodawa decyzja nr  2 CP/2014  z dnia  16 stycznia 2014r. Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura towarzyszącą  projektowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 450, 411/3, 410/6, 409, 408/5,408/7,408/11, 415   położonych w 47 obrębie m. Sulęcin.
 
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  31 stycznia  2014r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.12.2013                    Data: 7 stycznia 2014 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
    
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Panu Henrykowi  Markowskiemu zam. Trzemeszno Lubuskie ul. Świebodzińska 9, 69-200 Sulęcin działającemu przez pełnomocnika Elwirę Kramm  adres korespondencyjny „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. decyzja nr  1CP/2014  z dnia  7 stycznia 2014r. Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięc

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-07 09:28:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-07 09:28:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-16 10:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony