ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2015 styczeń - grudzień

Informacja ogłoszona dnia 2015-01-08 12:54:31 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy IZiG.6733.15.2015                                       Data:   04 grudnia 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Małgorzatę Kozłowską  adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra   decyzja nr  15CP /2015  z dnia 4 grudnia 2015r.(znak sprawy IZiG.6733.15.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie  oczyszczalni ścieków w Sulęcinie na działkach  o numerze ewidencyjnym:
- 7/4, 7/5, 7/7, 330/4, 329/5, 329/3, 330/6, 331/1 położonych w 54 obrębie gm.   Sulęcin ( Żubrów )                                                                                                                                                                        
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 19 grudnia  2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 05.12.2015  do  18.12.2014 r.  
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 15.2015    Sulęcin, dnia 19 listopada 2015r.

O B W I E S Z C Z E N I E

                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )

zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
i przebudowie oczyszczalni ścieków w Sulęcinie na działkach o numerach ewidencyjnych: 7/7, 7/5, 7/4, 330/4, 329/5, 329/3, 330/6, 331/1 położonych w 54 obrębie  gmina Sulęcin (Żubrów)

 od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.104. 2015 z dnia 18 .11.2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30
  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170. 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  20.11.2015  do  3.12.2015r.
 
 
Znak sprawy : IZiG. 6733.15.2015              Sulęcin, dnia  12 listopada   2015r.            
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),

zawiadamia 

że na wniosek Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Małgorzatę Kozłowską  adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i przebudowie  oczyszczalni ścieków w Sulęcinie na działkach  o numerze ewidencyjnym:
  - 7/4,7/5,7/7,330/4,329/5,329/3,330/6,331/1 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin ( Żubrów )                                                                                                                                                                        

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  13. 11..2015 do  26.11..2015r.   
 
Znak sprawy IZiG.6733.13.2015             Data:20 października 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  14CP /2015  z dnia 20 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.13.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic:  Wiejskiej, Wąskiej oraz T. Kościuszki w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:
-  204, 225, 303,  445,446   położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin
-  90   położonych w 47 obrębie  m. Sulęcin
-  246/58,   255, 256/3,  273/1, 273/2  położonych w 48 obrębie   m. 

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  4 listopada  2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  21.10.2015   do  3.11. 2015r
 
Znak sprawy IZiG.6733.14.2015                                      Data:14 października 2015
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  13CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.14.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:  
-185, 323/2, 329, 338, 339/1, 340, 342/5, 342/6, 342/15, 349, 350, 355/2, 355/6, 356/9, 356/22, 357, 381    położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin. 

 Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r. 

   

Znak sprawy IZiG.6733.12.2015                               Data: 14 października  2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  12CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.12.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej  m .Sulęcin, Ostrów, Długoszyn na działkach o numerze ewidencyjnym:  
-   260 położonej w 39 obrębie gm. Sulęcin (Długoszyn),
-   232/1,  234/4,  235/1, 237/1, 237/4 położonych w 44 obrębie  gm. Sulęcin    ( Ostrów)
-   20/2, 20/4, 22/2, 54, 303, 353/5, 444/6 położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin
-   31/17,  33/1, 68, 142, 166, 200, 292, 335, 336 ,351/2 położonych w 47 obrębie     m. Sulęcin
-   197, 204/1, 306 , 316/1, 316/2, 316/3, 323/1, 323/2, 333, 338, 381,     395   położonych w 48

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.11.2015                                   Data:14 października 2015
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  11CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.11.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej  w rejonie ulicy I .Daszyńskiego w m Sulęcin  na działkach  o numerze ewidencyjnym:
-  34/8, 34/13, 34/20, 34/23, 34/29, 41, 54, 55/11, 55/13, 77/1, 77/3    położonych w 46 obrębie   m. Sulęcin.

 Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r. 

 Znak sprawy IZiG.6733.10 .2015                                 Data: 14 października 2015
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  10CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.10.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej w rejonie ulic T. Kościuszki oraz E. Plater w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:  
-347, 351/1, 351/2, 567/1      położonych w 47 obrębie  m. Sulęcin
-305, 323/2, 372/2, 380, 381  położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin. 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r. 

Znak sprawy IZiG.6733.9.2015                                    Data:14 października 2015
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  9CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.9.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji   deszczowej w rejonie ulic Reymonta, Jana Paska oraz Poznańskiej w m. Sulęcin   :  

-41, 68, 168/4, 292, 346   położonych w 47 obrębie   m. Sulęcin.


Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r.

Znak sprawy IZiG.6733.8.2015                                  Data: 14 października  2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  8CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.8.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Park Bankowy, S. Żeromskiego oraz St. Batorego w m. Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:  
-    448,507     położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin
-    196/14, 204/1, 223/9, 226/4, 229/4, 231/11, 231/20, 235, 236, 273/2, 275,     285, 293, 304   położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin.   
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r. 

 Znak sprawy IZiG.6733.7.2015                                  Data: 14 października  2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra  decyzja nr  7CP /2015  z dnia 14 października 2015r. (znak sprawy IZiG.6733.7.2015) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej w rejonie ulic  Szkolnej, Piastowskiej oraz Krótkiej w m. Sulęcin  na działkach  o numerze ewidencyjnym:  

-  206, 208/2, 209/3, 209/4, 211/4, 211/5, 212/2, 214, 216/16, 296/1, 296/2,   297/3, 300, 303/13, 304 położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin 
       Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  29 października 2015r.  mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  15.10.2015   do  28.10.2015r.

 
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 13.2015      Sulęcin, dnia 28 września 2015r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 
                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )
zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na    rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic:  Wiejskiej, Wąskiej oraz T. Kościuszki w m. Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:

-  204, 225, 303,  445,446   położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin-  90   położonych w 47 obrębie  m. Sulęcin-  246/58,   255, 256/3,  264/7, 273/1, 273/2  położonych w 48 obrębie   m.   Sulęcin.

od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.77. 2015 z dnia 23 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30 
tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r.
 
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 10.2015         Sulęcin, dnia 28 września 2015r.              
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)
zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej w rejonie ulic T. Kościuszki oraz E. Plater w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:
-347, 351/1, 351/2, 567/1      położonych w 47 obrębie  m. Sulęcin-305, 323/2, 372/2, 380, 381  położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin  .
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.82.2015 z dnia 23 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30 
tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r. 

Znak sprawy :IZiG. 6733. 9.2015       Sulęcin, dnia 28 września 2015r.        
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )
zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  na  rozbudowie i budowie  kanalizacji   deszczowej w rejonie ulic Reymonta, Jana Paska oraz Poznańskiej w m. Sulęcin   :  
-41, 68, 168/4, 292, 346   położonych w 47 obrębie   m. Sulęcin.
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.81.2015 z dnia 23 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30 
tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r.          
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 8.2015      Sulęcin, dnia 28 września 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )
zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Park Bankowy, S. Żeromskiego oraz St. Batorego w m. Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:

-     448,  507     położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin-    196/14, 204/1, 223/9, 226/4, 229/4, 231/11, 231/20, 235, 236, 273/2, 275,     285, 293,   304   położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin.
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.80.2015 z dnia 23 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30 
tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r.     
 
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 7.2015    Sulęcin, dnia 28 września 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )
zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej w rejonie ulic T. Kościuszki oraz E. Plater w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:
-  206, 208/2, 209/3, 209/4, 211/4, 211/5, 212/2, 214, 216/16, 296/1, 296/2, 297/3, 300, 303/13, 304 położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.79.2015 z dnia 23 września 2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30 
tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).          
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r.             
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 14.2015    Sulęcin, dnia 28 września 2015r.                  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )

zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:

- 185, 323/2, 329, 338, 339/1, 340, 342/5, 342/6, 342/15, 349, 350, 355/2, 355/6,  356/9,  356/22, 357, 381    położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin.

od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.78.2015 z dnia 23 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30 
tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r. 
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 12.2015         Sulęcin, dnia 28 września 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )

zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie  sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej  m .Sulęcin , Ostrów, Długoszyn  na działkach  o numerze ewidencyjnym:  
-  260 położonej   w 39 obrębie  gm. Sulęcin (Długoszyn),
-  232/1,  234/4,  235/1, 237/1, 237/4 położonych w 44 obrębie  gm. Sulęcin (Ostrów)
-   20/2, 20/4, 22/2, 54, 303, 353/5, 444/6 położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin
-  31/17,  33/1, 68, 142, 166, 200, 292, 335, 336 ,351/2 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin
- 197, 204/1, 306 , 316/1, 316/2, 316/3, 323/1, 323/2, 333, 338, 381, 395 położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin.
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia, zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.83.2015 z dnia 23 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170. 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .09.2014 do  12.10.2015r. 
 
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 12.2015       Sulęcin, dnia 23 września 2015r.

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )

zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie  sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej  m .Sulęcin , Ostrów, Długoszyn  na działkach  o numerze ewidencyjnym:  
-  260 położonej   w 39 obrębie  gm. Sulęcin (Długoszyn),
-  232/1,  234/4,  235/1, 237/1, 237/4 położonych w 44 obrębie  gm. Sulęcin   ( Ostrów)
-   20/2, 20/4, 22/2, 54, 303, 353/5, 444/6 położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin
-  31/17,  33/1, 68, 142, 166, 200, 292, 335, 336 ,351/2 położonych w 47 obrębie     m. Sulęcin
- 197, 204/1, 306 , 316/1, 316/2, 316/3, 323/1, 323/2, 333, 338, 381, 395położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin.
od  Zarządu Powiatu w Sulęcinie
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr DZ.7130.2.32.2015.ZSme z dnia 17 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30
  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170. Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  24 .09.2014 do  7.10.2015r.
 

 Znak sprawy :IZiG. 6733. 8.2015       Sulęcin, dnia 23 września 2015r.

                                          O B W I E S Z C Z E N I E
                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )

zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Park Bankowy, S. Żeromskiego oraz St. Batorego w m. Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:  
-     448,  507     położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin
-    196/14, 204/1, 223/9, 226/4, 229/4, 231/11, 231/20, 235, 236, 273/2, 275,     285, 293,   304   położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin. 

od  Zarządu Powiatu w Sulęcinie

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr DZ.7130.2.31.2015.ZSme z dnia 17 września  2015r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30
  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  24 .09.2014 do  7.10.2015r  
 
 
Znak sprawy : IZiG. 6733.13.2015    Sulęcin, dnia 8 września 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

    Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,

że na wniosek: Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny Esko-Consulting Sp. z o.o , ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Wiejskiej, Wąskiej oraz T. Kościuszki w m. Sulęcin na działkach o numerze ewidencyjnym:
  - 204, 225, 303, 445,446  położonych w 46 obrębie m. Sulęcin- 90  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin- 246/58,  255, 256/3, 264/7, 273/1, 273/2 położonych w 48 obrębie  m. Sulęcin.

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 9.09.2015 do 22.09.2015r. 

Znak sprawy : IZiG. 6733.12.2015               Sulęcin, dnia 8 września 2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania 
 
    Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.), 
z a w i a d a m i a m, 
że na wniosek: Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny Esko-Consulting Sp. z o.o , ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej m .Sulęcin , Ostrów, Długoszyn na działkach o numerze ewidencyjnym:  
-260 położonej  w 39 obrębie gm. Sulęcin (Długoszyn),- 232/1, 234/4, 235/1, 237/1, 237/4 położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin( Ostrów)- 20/2, 20/4, 22/2, 54, 303, 353/5, 444/6 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin- 31/17, 33/1, 68, 142, 166, 200, 292, 335, 336 ,351/2 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin- 197, 204/1, 306 , 316/1, 316/2, 316/3, 323/1, 323/2, 333, 338, 381, 395położonych w 48  obrębie  m. Sulęcin. 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.) 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 9.09.2015 do 22.09.2015r.
 
Znak sprawy : IZiG. 6733.14.2015                           Sulęcin, dnia  8 września  2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),

Zawiadamia

  że na wniosek Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m .Sulęcin na działkach  o numerze ewidencyjnym:
  -185, 323/2, 329, 338, 339/1, 340, 342/5, 342/6, 342/15, 349, 350, 355/2, 355/6, 356/9,  356/22, 357, 381    położonych w 48 obrębie   m. Sulęcin.                                                                                                                                                                              

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
 
Znak sprawy : IZiG. 6733.11.2015                Sulęcin, dnia  8 września  2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),

                                                        z  a w i a d a m i a m,

że na wniosek: Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej  w rejonie ulicy I .Daszyńskiego w m Sulęcin  na działkach  o numerze ewidencyjnym:-  34/8, 34/13, 34/20, 34/23, 34/29, 41, 54, 55/11, 55/13, 77/1, 77/3  położonych w 46 obrębie  m. Sulęcin.

 Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 9.09.2015 do  22.09.2015r.
 
Znak sprawy : IZiG. 6733.10.2015             Sulęcin, dnia  8 września  2015r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania 
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz.267  ze zm.),

Zawiadamia

 że na wniosek Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Sady adres korespondencyjny  Esko-Consulting Sp. z o.o ,  ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i budowie  kanalizacji  sanitarnej  i deszczowej w rejonie ulic T. Kościuszki or

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-08 12:54:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-08 12:54:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-04 11:41:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »