ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2016 styczeń - czerwiec

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-02 08:14:12 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.13. 2016                              Sulęcin, dnia   30 czerwca 2016r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),
zawiadamia

że na wniosek  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Mateusza Kugler ul. Tytusa 13, 72 -006 Mierzyn  

 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na  działce o numerze ewidencyjny  7/8  położonej  w 44  obrębie  gm. Sulęcin ( Ostrów)  .                                                                                                                                                                         

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 1.07. 2016  do  14.07.2016r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.12. 2016     Sulęcin, dnia 28 czerwca 2016r.

 O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

  Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.),
zawiadamia

że na wniosek Gminy Sulęcin ul.Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Barbarę Jachimko ul. Sikorskiego 19, 64 454 Zielona Góra 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Sulęcinie działce o numerze ewidencyjny 79 położonej w 46 obrębie m. Sulęcin .

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 29.06. 2016 do 12.07.2016r.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.11. 2016                             Sulęcin, dnia 22 czerwca 2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

  Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.),
zawiadamia

że na wniosek Gminy Sulęcin ul.Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp.

 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym: 237/4 położonej w 44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów)..

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 , poz.778)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 23.06. 2016 do 6.07.2016r.


 .Znak sprawy IZiG.6733.10. 2016                      Sulęcin, dnia 22 czerwca 2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
  Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.),
zawiadamia

że na wniosek Gminy Sulęcin ul.Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp. 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul .Dudka na działkach o numerach ewidencyjnych: 364 i 489 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin .

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 , poz.778)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 23.06. 2016 do 6.07.2016r. 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.9.2016                                           Data:  22 czerwca 2016

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz.778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 )

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 108, 464/1, 467, 488 położonych w 46 obrębie m.Sulęcin.

od Marszałka Województwa Lubuskiego

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr DW.I.-LZMiUW-505/16 z dnia 15.06.2016  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte  7:30 -15:30  oraz w piątek 7:30 -14:30  tel. (095) 755 3601 wew.170.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  23 czerwca 2016 do 6 lipca 2016r.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.6.2016                                           Data: 21 czerwca 2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778) zawiadamiam, że wydana została ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  działającej przez pełnomocnika Konrada Kaźmierczaka   B.P.W. Energotelprojekt  Sp z o.o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań  decyzja nr  3CP /2016  z dnia 21 czerwca 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.6.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie   linii napowietrzno-kablowej SN  na  działkach o numerach ewidencyjnych:  406/11, 407, 408/3, 408/8 położonych w  47  obrębie m. Sulęcin.

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  6 lipca 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  22 czerwca 2016 do  05 lipca  2016 r. 
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.9.2016                            Data:  8 czerwca 2016 
                                       
O B W I E S Z C Z E N I E

                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 )

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 108,464/1,467, 488 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin.                                   

 od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.51.2016 z dnia 7.06.2016 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte  7:30 -15:30  oraz w piątek 7:30 -14:30  tel. (095) 755 3601 wew.170. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  9 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016r.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.9 2016                                                Sulęcin, dnia   20 maja  2016r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23),
zawiadamia,
ze na wniosek Gminy Sulęcin ul.Lipowa 18, 69-200  Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108,464/1,467,488  położonych w  46  obrębie m. Sulęcin.                                                                                                                       
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.).

Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie   Miejskim w Sulęcinie , ul .Lipowa 18 .Powyższych czynności można dokonać  w obecności pracownika Urzędu w siedzibie  Urzędu   Miejskiego w Sulęcinie , ul .Lipowa 18 pokój  1 w godzinach: poniedziałek  7:30 – 16:30 ; wtorek-czwartek  7:30 -15:30  oraz w piątek 7:30 -14:30  tel. (095) 755 3601 wew.170.,
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  21.05. 2016  do  3.06.2016r. 
 
Znak sprawy IZiG.6733.5.2016                                 Data: 10 maja  2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199  ze zm.) zawiadamiam, że wydana została dla ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji w Gorzowie Wlkp., działającej przez pełnomocnika  Krzysztofa Piotrowskiego Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski,   Łęcze 9, 82-340 Tolkmicko  decyzja nr  2CP /2016  z dnia 10 maja 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.5.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV Sulęcin-Torzym od O-5166 do S-5394 Postomia na działkach o numerach ewidencyjnych: 41/3, 42/1, 26, 28, 27, 16, 1 położonych w 51 obrębie gminy Sulęcin  (Tursk).

 Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  25 maja 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  11.05.2016  do  24.05.2016 r.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.6 2016       Sulęcin, dnia   25 kwietnia  2016r. 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23),

zawiadamia

że na wniosek ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  działającej przez pełnomocnika Konrada Kaźmierczaka   B.P.W. Energoprojekt  sp z o.o. ul.Gronostajowa 9, 61-065 Poznań 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  linii napowietrzno-kablowej SN  na  działkach o numerach ewidencyjnych: 406/11, 407, 408/3, 408/8 położonych w  47  obrębie m. Sulęcin.

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  26.04.2016  do  9.05.2016 r.
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 5.2016                Sulęcin, dnia 22 kwietnia 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz.199 zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 )

zawiadamiam

że wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV Sulęcin-Torzym od O-5166 do S-5394 Postomia na działkach o numerach ewidencyjnych: 41/3, 42/1, 26, 28, 27, 16, 1 położonych w 51 obrębie gminy Sulęcin (Tursk).

 od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.31.2016 z dnia 15.04.2016 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte 7:30 -15:30 oraz w piątek 7:30 -14:30 tel. (095) 755 3601 wew.170.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 23.04.2016 do 6.05.2016r. 6.05.2016r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.5 2016          Sulęcin, dnia   25 marca 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23),
zawiadamia

 że na wniosek ENEA Operator Spółka z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  Oddział Dystrybucji w Gorzowie Wlkp.  działającej przez pełnomocnika Krzysztofa Piotrowskiego Pracownia Projektowa Krzysztof Piotrowski Łęcze 9, 82-340 Tolkmicko 

 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV Sulęcin –Torzym od O-5166 do S-5394 Postomia na  działkach o numerach ewidencyjnych: 41/3, 42/1, 26, 28, 27, 16, 1  położonych w  51  obrębie gm. Sulęcin (Tursk).

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  26.03. 2016  do  08.04.2016r. 
 
 Znak sprawy IZiG.6733.3.2016                                            Data: 29 lutego  2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199  ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Anitę Duszyńską, zam. Osiedle Słowiańskie 8G/4, 69-100 Słubicedecyzja nr  1CP /2016  z dnia 29 lutego 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.3.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rewitalizacji parku miejskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 297/3, 296/1, 297/4, 297/5, 284 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  15 marca 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  1.03.2016  do  14.03.2016 r

 
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 3.2016                Sulęcin, dnia  3 lutego 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz.199 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 )

zawiadamiam,

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji parku miejskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 297/3, 296/1, 297/4, 297/5, 284 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.

od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.2.2016 (Sul) z dnia 3.02.2016r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek  w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek  w godzinach 7:30- 15:30, 
- piątek w godzinach  7:30- 14:30
  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  4.02.2016   do  17.02.2016r. 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.3. 2016                                         Sulęcin, dnia  1   lutego 2016r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23),

zawiadamia 

że na wniosek Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Anitę Duszyńską, zam. Osiedle Słowiańskie 8G/4, 69-100 Słubice

 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  rewitalizacji parku miejskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 297/3, 296/1, 297/4, 297/5, 284 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.                                                                                                                                                                         

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 , poz.199 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  2.02.2016 do  15.02.2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor treści
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor treści
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-02 08:13:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-02 08:14:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-26 13:13:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony