ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2016 lipec - grudzień

Informacja ogłoszona dnia 2016-09-26 13:05:52 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy IZiG.6733.20. 2016 Sulęcin, dnia 29 grudnia 2016r.
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
  Zgodnie z art. 10 § 1 i art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid.: 352,353/5,400/1 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
Znak sprawy :IZiG. 6733. 20.2016                        Sulęcin, dnia 29 grudnia 2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. )

zawiadamiam, 
że wpłynęło umorzenie postępowania w sprawie uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid.: 352, 353/5,400/1 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin  
 od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.118.2016 z dnia 22.12.2016r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach:
- poniedziałek w godzinach 7:30- 16:30,
- wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30,
- piątek w godzinach 7:30- 14:30
 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).
 
Znak sprawy IZiG.6733.21. 2016                                              Sulęcin, dnia   19 grudnia 2016r.
 
  O B W I E S Z C Z E N I E
 o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm. ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),
zawiadamia
że na wniosek  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Mateusza Kugler ul. Tytusa 13, 72 -006 Mierzyn  
 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na  działce o numerze ewidencyjny  189/9  położonej  w 50  obrębie  gm. Sulęcin ( Trzemeszno Lubuskie)  .                                                                                                                                                                         
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)
 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  2 stycznia 2017r. (włącznie).
 
______________________________________________________________________________
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.19.2016                                         Data: 2 grudnia 2016r
 
O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Panu Radosławowi Bień  zam. Al. Ostrowskie 2/1 , 69-200 Sulęcin decyzja nr  12CP /2016  z dnia 2 grudnia 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.19.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci  kanalizacji sanitarnej na  działce o numerze ewidencyjnym:  243/1    położonej  w  44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów). 

 Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  17 grudnia 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni tj. do  dnia  16.12.2016 r. (włącznie)
 
Znak sprawy IZiG.6733.20. 2016                             Sulęcin, dnia  25 listopada 2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm. zwanej dalej upzp) oraz 49,  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),

zawiadamia,

że na wniosek  ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   działającej przez pełnomocnika  Zbigniewa Markowskiego 

 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV   na działkach o nr ewid.: 352,353/5,400/1   położonych  w 46 obrębie m. Sulęcin

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)

Informuję , że zgodnie z art.  53 ust.1  upzp  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji

Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

14 dniowy okres wywieszenia    upływa z dniem  09  grudnia 2016 ( włącznie).
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.18.2016                                Data: 28 października 2016r
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
             Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  dla ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin   działającej przez pełnomocnika Grzegorza Stasika adres korespondencyjny Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.  decyzja nr  11CP /2016  z dnia 28 października  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.18.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nn 0,4kV  na działce o nr ewid.: 198/41  położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  12 listopada  2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  29 .10.2016r. do 11.11.2016r.          
 
 
Sulęcin, dnia   28 października 2016r. . Znak sprawy IZiG.6733.19. 2016  
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa ), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na  działce o numerze ewidencyjnym: 243/1   położonej  w 44 obrębie  gm.Sulęcin (Ostrów)  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Ewentualne wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie. 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). 
 
Znak sprawy IZiG.6733.19. 2016                             Data:  10 października 2016r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm. zwanej dalej upzp) oraz art. 10 , 49,  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),

zawiadamia,że na wniosek Pana  Radosława  Bień  zam. Al. Ostrowskie 2/1 , 69-200 Sulęcin

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej na części działki o numerze ewidencyjnym  237/4   położonej  w  44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów)
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)

Informuję , że zgodnie z art.  53 ust.1  upzp  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.

Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.

Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 SulęcinZawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  tj. do dnia 24.10.2016r.(włącznie).
 
Znak sprawy IZiG.6733.18. 2016          Sulęcin, dnia   26  września 2016r.  
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nn 0,4kV  na działce o nr ewid.: 198/41  położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie. 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.18.2016                                 Data: 26 września  2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. )

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nn 0,4kV  na działce o nr ewid.: 198/41  położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin 

od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA.-G.5151.84.2016 z dnia 20.09.2016r.  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte  7:30 -15:30  oraz w piątek 7:30 -14:30  tel. (095) 755 3601 wew.170.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia   27 września   2016 do 10 października   2016r.(włącznie)  
 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.16.2016                                     Data: 23 września   2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Joannę Styka-Lebioda , decyzja nr  10CP /2016  z dnia 23 września 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.16.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie na działkach (części) o nr ewid.: 94, 102  położonych  w 48 obrębie m. Sulęcin
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  8 października   2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.18. 2016                           Sulęcin, dnia  8 września 2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm. zwanej dalej upzp) oraz art. 10 , 49,  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),
zawiadamia,
że na wniosek  ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin   działającej przez pełnomocnika Grzegorza Stasika adres korespondencyjny Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp.  
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nn 0,4kV  na działce o nr ewid.: 198/41  położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)
Informuję , że zgodnie z art.  53 ust.1  upzp  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  9.09. 2016  do  22.09.2016r..
 
Znak sprawy IZiG.6733.14.2016                                     Data: 5 września   2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań  decyzja nr  9CP /2016  z dnia 5 września 2016r. (znak sprawy IZiG.6733.14.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, sieci kablowej nn-0,4kV, kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupa rozgałęźnego średniego napięcia SN-15KV    na  działkach o numerach ewidencyjnych:
-  6/7,  6/41( część),  6/42  ( część) , 260 (część) położonych w 44 obrębie gm.   Sulęcin (Ostrów)
-  502/2 (część) i 405(część) położonych w 48 obrębie miasta Sulęcin

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  20 września  2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  6 września  2016 do  19 września 2016r.
 
 
 
                                                                                                         Sulęcin, dnia   26 sierpnia  2016r. 
.Znak sprawy IZiG.6733.16. 2016         
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie na działkach (części) o nr ewid.: 94, 102  położonych  w 48 obrębie m. Sulęcin o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.13.2016                                         Data: 23 sierpnia 2016r
 
O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została P4 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Mateusza Kugler, ul. Tytusa 13, 72 -006 Mierzyn decyzja nr 8CP/2016  z dnia 23 sierpnia  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.13.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na działce o numerze ewidencyjnym  7/8  położonej w 44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów) 

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  7 września 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  24.08.2016r. do  6.09 .2016 r.
 
Znak sprawy IZiG.6733.11.2016                                         Data: 17 sierpnia 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200  Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp.   decyzja nr  7CP /2016  z dnia 17 sierpnia  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.11.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na  działce o numerze ewidencyjnym: 237/4   położonej  w  44 obrębie gm. Sulęcin  (Ostrów).  
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  1 września  2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem. 
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  18.08.2016r. do 31.08 .2016 r.    
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.10.2016                                         Data: 17 sierpnia 2016r 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200  Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp.   decyzja nr  6CP /2016  z dnia 17 sierpnia  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.10.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul .Dudka na działkach o numerach ewidencyjnych: 364 i 489 położonych w 47 obrębie m. Sulęcin  .                                                                                                                                                                          
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  1 września 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  18.08.2016r. do 31.08 .2016 r.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.14. 2016        Sulęcin, dnia   12 sierpnia  2016r. 
 
Obwieszczenie –zawiadomienie

       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie  linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, sieci kablowej nn-0,4kV, kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupa rozgałęźnego średniego napięcia SN-15KV    na  działkach o numerach ewidencyjnych:

-  6/7, 6/41( część) 6/42  ( część) , 260 (część) położonych w 44 obrębie gm.    Sulęcin (Ostrów)
-  502/2 (część) i 405(część) położonych w 48 obrębie miasta Sulęcin . 
                                                                                                                                                              
o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Ewentualne wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).

 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
Znak sprawy IZiG.6733.16. 2016        Sulęcin, dnia 10 sierpnia 2016r.         .
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm. zwanej dalej upzp) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),
 
zawiadamia,
że na wniosek  Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200  Sulęcin działającej przez pełnomocnika Joannę Styka-Lebioda zam. Sczanieckiej 31/5, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie na działkach (części) o nr ewid.: 94, 102  położonych  w 48 obrębie m. Sulęcin
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)
 
Informuję , że zgodnie z art.  53 ust.1  upzp 1. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
 
Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 11 .08. 2016  do  24.08.2016r.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.12.2016                                            Data: 29 lipca  2016r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Panią Barbarę Jachimko, zam. ul. Sikorskiego 19, 64-454 Zielona Góra  decyzja nr  5CP /2016  z dnia 29 lipca  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.12.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Sulęcinie na działce o nr ewid. 79  położonej  w 46 obrębie m. Sulęcin

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  13 sierpnia 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  30.07.2016r. do  12.08.2016 r.  
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.14 2016                                         Sulęcin, dnia   15 lipca 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.),
zawiadamia

  że na wniosek ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, sieci kablowej nn-0,4kV, kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, słupa rozgałęźnego średniego napięcia SN-15KV    na  działkach o numerach ewidencyjnych:
-  6/7, 6/41( część) 6/42  ( część) , 260 (część) położonych w 44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów)
-  502/2 (część) i 405(część) położonych w 48 obrębie miasta Sulęcin .                                                                                                                                                                          
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778   ze zm.)

Osoby mające interes prawny, mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7:30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa).
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  16 lipca 2016  do  29  lipca 2016r.
 
 
Znak sprawy IZiG.6733.9.2016                                            Data: 12 lipca  2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Gminie Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200  Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp.   decyzja nr  4CP /2016  z dnia 12 lipca  2016r. (znak sprawy IZiG.6733.9.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych: : 108, 464/1, 467, 488  położonych w  46  obrębie m. Sulęcin

 Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  27 lipca 2016r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  13.07.2016r. do  26.07.2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-26 13:05:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-26 13:05:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02 14:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony