ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2017 - lipiec - grudzień

Informacja ogłoszona dnia 2017-09-01 13:13:24 przez Emilia Sancewicz-Hurko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy :IZiG.6733.  10 .2017                                                                                                                                                                                                              Data: 29 grudnia 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została P4 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Piotra Marczaka ul. Modrzewiowa 6, 62-070 Palędzie , decyzja nr  10CP /2017  z dnia 29 grudnia  2017r. (znak sprawy IZiG.6733.10.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie na budowie  bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3063 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  91  położonej w 40 obrębie gm. Sulęcin (Drogomin)
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 13 stycznia 2018r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  licząc od dnia 30 grudnia 2017 do dnia 12 stycznia 2018r. włącznie.
 
 
 
Wywieszono:
-  na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
   w dniu 29 grudnia 2017r.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  9 .2017                                                                                                                                                                                                                                                                       Data: 29 grudnia 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została P4 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Piotra Marczaka ul. Modrzewiowa 6, 62-070 Palędzie , decyzja nr  9CP /2017  z dnia 29 grudnia  2017r. (znak sprawy IZiG.6733.9.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3065 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  63/2 położonej w 43 obrębie gm. Sulęcin (Miechów)  .
 
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 13 stycznia 2018r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  licząc od dnia 30 grudnia 2017 do dnia 12 stycznia 2018r. włącznie.
 
 
 
 
Wywieszono:
-  na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
   w dniu 29 grudnia 2017r.
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  8 .2017                                       Data: 19 grudnia 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
         
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, decyzja nr  8CP /2017  z dnia 19 grudnia  2017r. (znak sprawy IZiG.6733.8.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 308/30, 444/4, 444/7, 308/28  położonych w 46 m. Sulęcin.
 
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 3 stycznia 2018r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  licząc od dnia 20 grudnia 2017 do dnia 2 stycznia 2018r. włącznie.
 
 
 
 
Wywieszono:
-  na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
   w dniu 19 grudnia 2017r.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy IZiG.6733.10. 2017  
Sulęcin, 5 grudnia 2017r.        
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na na budowie na budowie  bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3063 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  91  położonej w 40 obrębie gm. Sulęcin (Drogomin)o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
                                                                                                                               
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w Drogominie
 w dniu  5 grudnia  2017r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy IZiG.6733.9. 2017     
Sulęcin, 5 grudnia 2017r.     
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
budowie  bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3065 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  63/2  położonej w 43 obrębie gm. Sulęcin (Miechów)  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
    
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
w  dniu  5 grudnia  2017r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.10 .2017                                      
Data: 5 grudnia 2017r.  
 
                                  
 O B W I E S Z C Z E N I E
         
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie  bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3063 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  91  położonej w 40 obrębie gm. Sulęcin (Drogomin). 
                                                                                                                                                                         
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.108.2017 z dnia 4.12.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  6 grudnia do 19 grudnia 2017 (włącznie).
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Drogominie
w dniu  5 grudnia 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.9 .2017                                      
Data: 5 grudnia 2017r.  
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
         
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3065 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  63/2  położonej w 43 obrębie gm. Sulęcin (Miechów). 
                                                                                                                                                                     
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.109.2017 z dnia 4.12.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  6 grudnia do 19 grudnia 2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Miechowie
w dniu  5 grudnia 2017
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  7 .2017                                   
Data: 30 listopada 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
         
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z siedzibą ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, decyzja nr  7CP /2017  z dnia 30 listopada 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.7.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o nr ewid. 372/2 położonej w 48 obrębie m. Sulęcin,
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  15 grudnia 2017r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  1.12.2017r. do  14.12.2017 r.
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w dniu 30 listopada 2017r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  6 .2017                                   
Data: 30 listopada 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
         
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z siedzibą ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, decyzja nr  6CP /2017  z dnia 30 listopada 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.6.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o nr ewid. 372/2 położonej w 48 obrębie m. Sulęcin,
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  15 grudnia 2017r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  1.12.2017r. do  14.12.2017 r.
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w dniu 30 listopada 2017r.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  5 .2017                                   
Data: 30 listopada 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
         
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została Gminy Sulęcin ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę  Kramm   „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzów Wlkp  decyzja nr  5CP /2017  z dnia 30 listopada 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.5.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Witosa w Sulęcinie na działkach o nr ewidencyjnym 381, 383/8, 384, 383/10, 334/5, 333 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  15 grudnia 2017r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  1.12.2017r. do  14.12.2017 r.
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sulęcin, dnia 29 listopada 2017 r.
Znak sprawy IZiG.6733.8. 2017         
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie  elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia nn-0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 308/30, 444/4, 444/7, 308/28  położonych w 46 m. Sulęcin  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 5 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  9 .2017                            
Data: 24 listopada  2017r. 
 
                                
 O B W I E S Z C Z E N I E
         
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  bezobsługowej  stacji bazowej telefonii komórkowej SUL 3065 sieci Play na działce o numerze ewidencyjnym  63/2  położonej w 43 obrębie gm. Sulęcin (Miechów). 
                                                                                                                                        
od  Zarządu Powiatu w Sulęcinie.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr DZ.7130.2.46.2017.AChl z dnia 22.11.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  25 listopada  do 8 grudnia 2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
dnia  24 .11.2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  8 .2017                             
Data: 14 listopada  2017r.  
 
                                  
 O B W I E S Z C Z E N I E
         
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego  niskiego napięcia nn-0,4 kV  na działkach o nr ewidencyjnym 308/28, 308/30, 444/4, 444/7 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin.
                                                                                                                                           
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.97.2017 z dnia 09.11.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa). 
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia  15 listopada  do 28 listopada 2017 (włącznie).
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
dnia  14 .11.2017
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy IZiG.6733.7. 2017                          Sulęcin, dnia  08 listopada 2017 r.
 
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o nr ewid. 372/2 położonej w 48 obrębie m. Sulęcin  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
        
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
 dnia  8 listopada 2017r. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy IZiG.6733.6. 2017                          Sulęcin, dnia 08 listopada 2017 r.
 
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o nr ewid. 372/2 położonej w 48 obrębie m. Sulęcin  o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
 dnia  8 listopada 2017r. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy IZiG.6733.5. 2017          Sulęcin, dnia 08 listopada 2017 r.
 
 
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1257 zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Witosa w Sulęcinie na działkach o nr ewidencyjnym 381, 383/8, 384, 383/10, 334/5, 333 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).
 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
 dnia  8 listopada 2017r. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733. 6 .2017 Data: 3 listopada 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamiam

że wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o nr ewidencyjnym 372/2 położonej w 48 obrębie m. Sulęcin.

 od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.18.2017 z dnia 25.10.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte 7:30 -15:30 oraz w piątek 7:30 -14:30 tel. (095) 755 3601 wew.170.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).  

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia 4 listopada do 17 listopada 2017 (włącznie).

 
 
 Znak sprawy :IZiG.6733. 7 .2017        Data: 30 października 2017r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamiam

że wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o nr ewidencyjnym 372/2 położonej w 48 obrębie m. Sulęcin.

 od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.19.2017 z dnia 25.10.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte 7:30 -15:30 oraz w piątek 7:30 -14:30 tel. (095) 755 3601 wew.170.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).  

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia 31 października do 13 listopada 2017 (włącznie).

 
 
 Znak sprawy :IZiG.6733. 5 .2017                             Data: 30 października 2017r.

  O B W I E S Z C Z E N I E

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamiam

że wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa w Sulęcinie na działkach o nr ewidencyjnym 381, 383/8, 384, 383/10, 334/5, 333 położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
 od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.94.2017 z dnia 24.10.2017 w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 16:30 ; wtorek-czwarte 7:30 -15:30 oraz w piątek 7:30 -14:30 tel. (095) 755 3601 wew.170. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).  

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni licząc od dnia 31 października do 13 listopada 2017 (włącznie).

 
 
Znak sprawy IZiG.6733.4.2017                                                                                                                                                                                                                                                    Data:   25 października 2017r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
         
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamiam, że wydana została Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 58,  69-200 Sulęcin decyzja nr  4CP /2017  z dnia 25 października 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.4.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku socjalnego w ramach rozbudowy istniejącego obiektu oczyszczalni ścisków na działce nr 329/5 położonej w 54 obrębie gm. Sulęcin .
 
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia  9 listopada  2017r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  26.10.2017r. do 8.11.2017r.
 
 
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń
   w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
w dniu  25 października  2017r.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  8 .2017                                                                                                   Data: 20  października 2017r.  
 
                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
                                                                    o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz.1257),
 
zawiadamiam
 
że na wniosek  ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 ,71-080 Szczecin  działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Jagiełło
 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego  niskiego napięcia nn-0,4 kV  na działkach o nr ewidencyjnym 308/28, 308/30, 444/4, 444/7 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 , poz.1073).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  3 listopada  2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
  dnia  20 października 2017r.
 
 
 
 
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  7 .2017                                                     Data: 12 października 2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
        Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017, poz.1257),
zawiadamiam
 
że na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z siedzibą ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, 
                                                                                                                                                                         
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie wiaty przy budynku szpitala na działce o  nr ewidencyjnym 372/2 położonej  w 48 obrębie m. Sulęcin.
 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 , poz.1073).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycji
Akta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 730- 1630, wtorek –czwartek w godzinach 730- 1530 , piątek 7 30- 14 30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  27 października  2017 (włącznie).
 
 
 
 
Wywieszono:
- na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
  dnia  12 października   2017r.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy :IZiG.6733.  6 .2017                                                     Data: 12 października 2017r.  
 
O B W I E S Z C

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
redaktor treści
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
redaktor treści
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-01 13:13:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Sancewicz-Hurko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-01 13:13:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-29 11:51:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1097 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony