ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna ogólna dotycząca ochrony danych osobowych klientów Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Sulęcinie danych osobowych klientów jest Burmistrz Sulęcina. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, e-mailowo: , telefonicznie 95 755 36 01.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, którym jest Pani Karolina Garlikowska  można się z nią kontaktować wysyłając e-mail na adres lub telefonicznie pod nr. tel. 95770922. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikające z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994), która nakłada na Gminę zgodnie z art. 7 ust. 1 obowiązek zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz osób przebywających na terenie gminy. Działaniami takimi jest np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub zaświadczenia itp.
2) art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,
3) art. 6 ust. 1 lit. d RODO, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona,
4) art. 6 ust. 1 lit e RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora w interesie publicznym. Przetwarzanie danych osobowych, jednakże musi mieć tu także swoje oparcie w ustawach na podstawie, których działa administrator, są to np.: przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ale też ochrona zdrowia  i oświata.
5) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
3. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności jednak tego czego dotyczyła czynność np.: decyzje, postanowienia, rozpatrzenie skargi, dokumentacja finansowa, wykonywanie umów i inne,
2) do przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
6. Podanie Państwa danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Państwa danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy,
3) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
7. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 
Działalność gospodarcza
Opieka społeczna
Sprawy obywatelskie
Urząd Stanu Cywilnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kaszuba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 14:48:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 14:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 14:48:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzule informacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, dotyczące przetwarzania danych osobowych, które są gromadzone i/lub przetwarzane przez organizacje działające na terenie UE. RODO w Polsce zastąpiło dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, PESEL, adres, numer telefonu.
Przetwarzanie danych jest natomiast każdą czynnością związaną z ich użyciem; jest to: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie oraz udostępnianie danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją ustawowych zadań.
Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tzn. decyduje jak i dlaczego dane osobowe są przetwarzane. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Sulęcina  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: telefonicznie 957553601, osobiście podczas wizyty w urzędzie, poprzez email a także listownie na adres siedziby.
 
Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni – p.Karolina Garlikowska, z którą może się Pani/Pan skontaktować poprzez email .  Ponadto z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez naszą jednostkę Państwa danych osobowych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
RODO wprowadza szereg nowych praw dla osób, których dane są przetwarzane. Wśród nich znajdują się:
-prawo dostępu do danych,
-prawo korekty niepoprawnych danych,
-prawo bycia zapomnianym, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
-prawo niestosowania automatycznego podejmowania decyzji i profilowania (w Urzędzie Miejskim pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane).
-prawo przenoszenia danych.
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)
 
Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Garlikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Garlikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-05 12:34:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-05 12:35:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 14:43:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »