ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO. 0050. 66 .2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Zarzyń gm. Sulęcin.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-06-01 09:26:32 przez Jan Dul

Akapit nr - brak tytułu

v
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami)  oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)  w  wykonaniu  uchwały  Nr XXXIII / 270 / 2001  Rady Miejskiej w Sulęcinie  z dnia 09 listopada  2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  gruntowych  oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż  3 lata
(Dziennik  Urzędowy  Województwa  Lubuskiego  z  2001 roku  Nr 132 poz. 1252  ze zm. )

z a r z ą d z a    s i ę,    c o     n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargowej, nieruchomość  zabudowaną, oznaczoną  działką nr 30/3 o pow. 0.6502 ha  położoną w obrębie Zarzyń  gm. Sulęcin opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości  na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie  internetowej www.bip.sulecin.pl
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr SO-0151-15/10 Burmistrza Sulęcina  z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia do  sprzedaży  nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w obrębie  Zarzyń  gm. Sulęcin.
 
« powrót do poprzedniej strony