ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obieralni warzyw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 29/3 i 29/4 obręb 46 Sulęcin I” na terenie gminy Sulęcin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-15 16:21:44 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr - brak tytułu

Sulęcin, dn. 8 listopada  2021 r.  
GKM.6220.11.2021                                                                                
OBWIESZCZENIE
        
Na podstawie art.10, art. 49 oraz art. 36 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Burmistrz Sulęcina
zawiadamia strony postępowania (powyżej 10)
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie obieralni warzyw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 29/3 i 29/4 obręb 46 Sulęcin I” na terenie gminy Sulęcin, prowadzonego na wniosek Springfresh Sp. z o.o., ul. Lipowa 27, 69-200 Sulęcin oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie, mi. in. opiniami:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. 
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin w godzinach urzędowania tel. (095) 777 0941. w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu stosownej decyzji.Niniejsze obwieszczenie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia.Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy. Powodem przedłużenia terminu jest umożliwienie  stronom  zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 Kpa. przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 15 grudnia 2021 r.  
 
 Otrzymują:
  1. Inwestor
  2. Pozostałe strony postepowania zawiadomienie w trybie art. 49 K.p.a.
  3. a/a 
« powrót do poprzedniej strony