ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 210/7 w obrębie Trzebów, Gmina Sulęcin”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 11:43:55 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                         Sulęcin, dn. 15 lipca 2022 roku  
GKM.6220.13.2022               
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Sulęcina zawiadamia strony postępowania (powyżej 10), iż na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki nr 210/7 w obrębie Trzebów, Gmina Sulęcin”.Wobec powyższego informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w godzinach urzędowania, tel. (095) 777 0941, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi.Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Sulęcina.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie do 15 września 2022r. Zgodnie z art.  35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Otrzymują
1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o..   
ul. Emilii Plater 53   
00-113 Warszawa
2. Strony postępowania
zawiadomieniew trybie
art. 49 K.p.a.3. a/a    
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO informuje się że:
Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Sulęcinie reprezentowany przez Burmistrza Sulęcina. Adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 36 01;Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Sulęcinie ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz w innych regulacjach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Klienci urzędu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską , Norwegię, Lichtenstein i Islandię)Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
« powrót do poprzedniej strony