ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 210/7 w obrębie Trzebów, Gmina Sulęcin”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 14:19:56 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr - brak tytułu

Sulęcin, dn. 31 sierpnia 2022 roku 
GKM.6220.13.2022                                                                             
OBWIESZCZENIE        
Na podstawie art.10, art. 49 oraz art. 36 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Sulęcina
zawiadamia strony postępowania (powyżej 10)
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 210/7 w obrębie Trzebów, Gmina Sulęcin”, prowadzonego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, działającej przez pełnomocnika oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie, mi. in. z uzgodnieniami oraz opiniami:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. 
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin w godzinach urzędowania tel. (095) 777 0941. w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu stosownej decyzji.Niniejsze obwieszczenie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia.Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy. Powodem przedłużenia terminu jest umożliwienie  stronom  zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 Kpa. przed wydaniem decyzji. Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 30 września 2022 r.W przypadkach określonych w art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.   
Otrzymują:
1. Inwestor
2. Pozostałe strony postepowania    
zawiadomienie w trybie
art. 49 K.p.a.3. a/a 
« powrót do poprzedniej strony