ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wydaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. decyzji znak: GKM.6220.21.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne w Długoszynie, gm. Sulęcin na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 14:31:17 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr - brak tytułu

Sulęcin, dn. 2 września 2022 r.
GKM.6220.21.2021  
Informacja o wydanej decyzji
Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję o wydaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. decyzji znak: GKM.6220.21.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne w Długoszynie, gm. Sulęcin na terenie działki nr 170/10 obr. Długoszyn.Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin. Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 18, Wydział Gospodarki. Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój nr 24. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś treść decyzji udostępniono w dniu  27 kwietnia 2002 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Teść decyzji zamieszczono na okres 14 dni od daty jej udostępnienia. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony