ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr SO.0050.90.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 29D/6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 23:04:26 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr SO.0050.90.2011
Burmistrza  Sulęcina
z dnia 07 listopada 2011 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 29D/6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w wykonaniu uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży tych lokali (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 84, poz. 1151 z 24 sierpnia 2010 r.) 
z a r z ą d z a    s i ę,    c o     n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny położony w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 29D/6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opisany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
Lokal mieszkalny sprzedawany jest z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.sulecin.pl.
 
« powrót do poprzedniej strony