ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 03:40:44 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art.11 pkt 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art.46 pkt 1, art.50 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sulęcinie uchwały Nr VI/38/11 z dnia 28 marca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin uchwalonego uchwałą Nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 2000r. i zmienionego uchwałą nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2008r. oraz uchwałą nr XI/66/11 z dnia 26 września 2011r.

Przedmiotem projektu zmiany studium jest zmiana funkcji i zasad zagospodarowania terenu położonego w obrębie Brzeźno przeznaczonego pod lokalizację farmy wiatrowej na funkcję rolniczą.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium do dnia 30 grudnia 2011r.
Wnioski można składać w formie pisemnej do Burmistrza Sulęcina ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta w Sulęcinie pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Sulęcina
Michał Deptuch
 
« powrót do poprzedniej strony