ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podstawy prawne funkcjonowania systemu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-10 19:21:32 przez Jan Dul, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

 Nowy system gospodarki odpadami
Szanowni Mieszkańcy gminy Sulęcin
W wyniku wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami art. 6n ust. 1 oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwały:

a) w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Sulęcin, zobowiązani są wnosić na rzecz gminy opłaty w wysokości:
- 10,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
- 15,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.


 W dniu 27 października 2014 r. Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwałę nr XLV/305/14 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości i tym samym dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny. Od 1 stycznia 2015 r. właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Sulęcin, zobowiązani są wnosić na rzecz gminy opłaty w wysokości:
- 9,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
- 15,00 złotych miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.


 b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z uchwałą właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji  można pobrać w formie elektronicznej ze strony www.sulecin.pl (zakładka „Dla Mieszkańców" – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" lub też w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 35.

 c) w sprawie terminu złożenia pierwszej deklaracji
Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub wysłać za pośrednictwem poczty do dnia 15 marca 2013 r. Deklarację składa - w myśl ww. ustawy - właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, deklaracje składają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością lub właściciele poszczególnych lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

 W zamian za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, będą oni zobowiązani uiszczać - od lipca 2013 r. - do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami, a nie jak to było dotychczas na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów komunalnych. Pierwszy termin płatności przypada do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Do 30 czerwca 2013 r. świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie odbywało się według dotychczasowych zasad. Od 1 lipca 2013 r. powinny przestać obowiązywać umowy zawierane przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych. W tym celu każdy mieszkaniec lub zarządca nieruchomości powinien pamiętać o wypowiedzeniu umowy zgodnie z terminem wypowiedzenia zawartym w umowie np. przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym ostateczny termin złożenia wypowiedzenia umowy upływa 31 marca br. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod numerem telefonu 095 755 36-01 wew. 165 lub 162, 147 lub na stronie internetowej www.sulecin.pl (zakładka „Dla Mieszkańców" – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

 
« powrót do poprzedniej strony