ˆ

Regulamin organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin organizacyjny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Lewandowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Maszońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-12 12:09:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-12 12:12:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-20 15:31:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 17/05
Burmistrza Sulęcina
z dnia 11.04.2005 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 uchwały z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) nadaję:


Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Urząd Miejski w Sulęcinie, zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną służącą organom Gminy Sulęcin do wykonywania ich ustawowych i statutowych zadań.
2. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady Miejskiej i Burmistrza. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sulęcinie, a o Burmistrzu – Burmistrza Sulęcina.
3. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych;
2) zadań zleconych;
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);
4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy, w tym przygotowywanie projektów;
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy, w tym również wykonywanie czynności kontrolnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy;
3) zapewnianie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy.

§ 2. 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Czynności ze stosunku pracy za pracodawcę wykonuje Burmistrz, a w zakresie przez niego określonym, również osoby, które do tego upoważnił.
3. Zastępca Burmistrza pełni obowiązki Burmistrza w razie jego nieobecności w pracy lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków w przypadku, gdy czas nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków trwa dłużej niż trzy dni, z wyłączeniem jednak nawiązywania, rozwiązywania stosunków pracy oraz zmiany ich warunków.
4. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu przez stwarzanie należytych warunków wykonywania zadań i utrzymywania odpowiedniej organizacji i dyscypliny pracy.


Rozdział II
Organizacja wewnętrzna oraz zakresy działania kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu

§ 3. 1. Kierownictwo Urzędu tworzą:
1) Burmistrz;
2) Zastępca Burmistrza;
3) Sekretarz Gminy;
4) Skarbnik Gminy.
2. W skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały, Referaty i samodzielne stanowiska pracy, zwane dalej komórkami organizacyjnymi:
1) Wydział Spraw Obywatelskich - „SO”;
2) Wydział Finansowo – Budżetowy - „FB”;
3) Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Promocji -             „IZiG”;
4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - „GKM”;
5) Urząd Stanu Cywilnego - „USC”;
6) Referat Oświaty i Kultury - „O”;
7) Referat Administracyjno – Gospodarczy - „AG”;
8) Radca prawny - „RP”;
9) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - "POI"
10) Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - „K”
11) Samodzielne stanowisko ds. przeciwpożarowych - „PP”.
3. Wydziałami kierują naczelnicy a Referatami kierownicy, z tym, że Wydziałem Spraw Obywatelskich kieruje Sekretarz Gminy, Wydziałem Finansowo-Budżetowym – Skarbnik Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego - Kierownik USC.
4. Wydziały i Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
5. Podziału Wydziałów i Referatów na stanowiska pracy oraz wielkość zatrudnienia ustala Burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrznego.
6. Dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych w Urzędzie tworzy się Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. W skład Biura wchodzą wyznaczeni pracownicy Wydziałów, Referatów i samodzielnych stanowisk pracy. W zakresie ochrony informacji niejawnych podlegają oni pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych. Całokształtem pracy Biura kieruje pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 4. 1. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie jest zmienna i zależy od ilości i złożoności zadań.
2. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.

§ 5. 1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
2. Naczelnicy poszczególnych Wydziałów i kierownicy Referatów kierują, zarządzają nimi i ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem.
3. Naczelnicy poszczególnych Wydziałów i kierownicy Referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór; odpowiedzialni są za podział zadań w Wydziale i Referacie, przygotowują zakresy czynności podległych im pracowników i przedkładają je do podpisu Burmistrzowi.

§ 6. W ramach podziału pracy w Urzędzie:
1) Burmistrz nadzoruje bezpośrednio:
a) Zastępcę Burmistrza;
b) Sekretarza Gminy;
c) Skarbnika Gminy;
d) Radcę prawnego;
e) Wydział Spraw Obywatelskich;
f) Wydział Finansowo – Budżetowy;
g) Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Promocji;
h) Urząd Stanu Cywilnego;
i) Referat Oświaty i Kultury;
j) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
k) Samodzielne stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego;
l) Samodzielne stanowisko ds. przeciwpożarowych;
2) Zastępca Burmistrza nadzoruje bezpośrednio: Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
3) Sekretarz Gminy nadzoruje bezpośrednio Referat Administracyjno-Gospodarczy.

§ 7. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
4) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
5) okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań;
8) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na pracowników Urzędu, a także przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie działania Urzędu;
9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
9) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
11) upoważnianie Zastępcy Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady;
13) wskazywanie osób odpowiedzialnych za udostępnienie oraz czas i miejsce udostępnienia dokumentów wynikających z zakresu jawności działania organów Gminy.

§ 8. Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy:
1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanego bezpośrednio Wydziału na podstawie upoważnienia Burmistrza;
2) kompleksowe rozstrzyganie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych mu obowiązków, w szczególności przez:
a) koordynowanie działań w nadzorowanym Wydziale;
b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą nadzorowanego Wydziału, w tym:
- akceptowanie projektów dokumentów oraz dokumentów i materiałów kierowanych na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i na sesję Rady Miejskiej;
- zapewnienie nadzoru nad realizacją uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza;
- przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją budżetu przez podległy Wydział
4) pełnienie funkcji reprezentacyjnej w imieniu Burmistrza;
5) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;
6) opracowywanie projektu zakresu czynności naczelnika nadzorowanego Wydziału i przedkładanie Burmistrzowi do podpisu.

§ 9. 1. Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) nadzór nad organizacją i porządkiem pracy w Urzędzie;
2) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie, przedkładanie projektów zmian Regulaminu oraz podziału Wydziałów i Referatów na stanowiska pracy;
3) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
4) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
5) opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników kierowanego Wydziału oraz projektów zakresów czynności dla kierowników Referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń;
7) nadzór w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, przepisów dotyczących jednolitego rzeczowego wykazu akt, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy przez pracowników Urzędu;
8) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
2. Sekretarz Gminy kieruje Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz nadzoruje Referat Administracyjno-Gospodarczy.

§ 10. 1. Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) opracowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
4) opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu;
5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Burmistrza;
8) inspirowanie i nadzór nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem środków zwiększających dochody budżetu;
9) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu;
10) koordynowanie i nadzorowanie wykonania budżetu przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie zachowania równowagi budżetowej;
11) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji;
12) opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących rachunkowości, a w szczególności:
a) zakładowego planu kont;
b) instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
d) opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników kierowanego Wydziału;
2. Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowo – Budżetowym.

§ 11. 1. Do zakresu zadań Naczelników Wydziałów należy w szczególności:
1) organizowanie pracy kierowanych Wydziałów w tym wyznaczanie zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich z tych zadań;
2) dbanie o dyscyplinę i porządek pracy;
3) opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników kierowanego Wydziału;
4) dbanie o terminową i należytą realizację zadań Wydziału;
5) stosowanie instrukcji kancelaryjnej;
6) dbanie o należyte i terminowe przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
7) opracowywanie informacji, materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Burmistrza;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych i wydawania decyzji z upoważnienia Burmistrza.
2. Do kierowników Referatów ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi:
1) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, Komisje Rady oraz dla potrzeb Burmistrza;
2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza;
3) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu;
4) realizacja poleceń Burmistrza w zakresie interpelacji i wniosków radnych .
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
6) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Urzędu;
7) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Burmistrza kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych Gminy;
8) współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne;
9) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów;
10) przestrzeganie procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;
11) przygotowywanie informacji mediom.

§ 13. 1. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
1) zapewnianie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa i prowadzenie zbiorów przepisów Gminnych;
3) prowadzenie prac związanych z obsługą Rady i Komisji Rady;
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza oraz rejestru skarg i wniosków;
5) zapewnianie prawidłowej obsługi interesantów;
6) wdrażanie informatyki do pracy Urzędu;
7) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu;
8) prowadzenie spraw związanych z bieżącą komputeryzacją Urzędu;
9) ochrona systemów i sieci informatycznych oraz stanowisk komputerowych;
10) nadzór nad archiwizacją baz danych;
11) analiza potrzeb w zakresie oprogramowania oraz nadzór nad zmianami w programach użytkownika;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
13) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów;
14) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Wydziału;
15) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
16) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
17) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
18) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
19) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
20) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
21) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
22) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
23) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
24) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
25) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
26) opracowywanie i aktualizacja gminnego planu reagowania,
27) współpraca z służbami administracji zespolonej i innymi jednostki organizacyjnymi w zakresie tworzenia i aktualizacji procedur związanych z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych.
28) organizowanie rejestracji przedpoborowych oraz przygotowywanie i współudział w przeprowadzaniu poboru,
29) orzekanie w sprawach uznania żołnierzy za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
30) przyznawanie świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia,
31) organizowanie i planowanie zadań w dziedzinie obronności na terenie miasta i gminy w oparciu o obowiązujące akty normatywne,
32) opracowywanie stosownie do postanowień obowiązujących aktów normatywnych oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji obronnej,
33) wdrażanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych zapewniających realizację zadań obronnych przez ogniwa pozamilitarne gminy,
34) realizacja przedsięwzięć w zakresie utrzymania infrastruktury stanowisk kierowania,
35) koordynowanie działań zapewniających ciągłość kierowania w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
36) logistyczne zabezpieczenie wsparcia sił sojuszniczych (HNS),
37) planowanie, organizowanie szkoleń, ćwiczeń i gier obronnych zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie,
38) organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,
39) realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,
40) organizowanie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
41) bieżące prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
42) prowadzenie kancelarii tajnej w Urzędzie.;
43) przygotowywanie i aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej „Oficjalny serwis Gminy Sulęcin” oraz przygotowywanie materiałów i informacji na stronę BIP;
44) dokonywanie aktualizacji strony internetowej.

1. Do zadań Wydziału Finansowo – Budżetowego należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy oraz proponowanie zmian w budżecie w czasie jego wykonywania;
3) przygotowywanie projektu układu wykonawczego budżetu oraz realizacja tego układu;
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
5) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
6) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie zgodności danych zawartych w deklaracjach podatkowych składanych organowi podatkowemu ze stanem rzeczywistym;
7) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat oraz prowadzenie postępowań podatkowych, sprawdzających i kontrolnych;
8) prowadzenie księgowości budżetu Gminy i Urzędu w zakresie dochodów i wydatków;
9) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu;
10) prowadzenie księgowości podatkowej i windykacja należności;
11) organizacja obsługi kasowej Urzędu;
12) rozliczanie inwentaryzacji;
13) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
14) przygotowywanie i wystawianie dokumentów finansowo – księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy;
16) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Wydziału;
17) przygotowywanie i aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej „Oficjalny serwis Gminy Sulęcin” oraz przygotowywanie materiałów i informacji na stronę BIP;

3. Do zadań Wydziału Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Promocji należy:
1) przygotowywanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy;
2) przygotowywanie i prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów z wykonawcami;
3) nadzór nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją i z wydanymi pozwoleniami na budowę;
4) bieżąca kontrola wykonywanych robót – inwestycji;
5) dokonywanie odbioru zadań inwestycyjnych od wykonawcy i przekazanie użytkownikowi,
6) rzeczowe i finansowe rozliczenie inwestycji przy współpracy z Wydziałem Finansowo-Budżetowym;
7) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem prac biurom projektowym i inwestorom zastępczym w zakresie podejmowanych zadań inwestycyjnych;
8) inicjowanie i proponowanie opracowania kierunków krótko i długoterminowej strategii rozwoju miasta i gminy;
9) prowadzenie spraw dotyczących prognoz rozwoju gminy;
10) opracowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w gminie – obsługa inwestorów;
11) przygotowywanie i prowadzenie spraw inwestycji w Urzędzie oraz prowadzenie nadzoru nad tymi inwestycjami i ich rozliczanie;
12) opracowanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań dla Burmistrza i Rady;
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, zmianą, lub zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości, ulic oraz numeracją porządkową nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
14) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz informowanie społeczeństwa zgodnie z ustawą - prawo ochrony środowiska z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
15) realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym między innymi:
- sporządzenie projektu planu miejscowego;
- sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego;
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- opiniowanie projektów podziału;
- prowadzenie działań w zakresie opracowywania planów miejscowych;
- prowadzenie działań w zakresie zmian do planów zagospodarowania;
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania;
- prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
16) uzgadnianie projektów podziałów geodezyjnych;
17) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
18) prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania środków pomocowych;
19) zapewnienie tłumaczeń językowych na potrzeby Urzędu;
20) przygotowywanie materiałów promocyjnych do folderów, informatorów, katalogów na wystawy, ekspozycje i targi;
21) prowadzenie spraw dotyczących współpracy z gminami, związkami i stowarzyszeniami gmin;
22) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z gminami i miastami partnerskimi z innych państw;
23) organizacja spotkań i imprez z udziałem podmiotów gospodarczych, instytucji, przedstawicieli gmin i związków gmin oraz gości zagranicznych w tym organizacja dożynek gminnych;
24) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
25) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych oraz wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
26) sporządzanie opracowań statystyczny w zakresie rolnictwa;
27) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Wydziału;
28) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia;
29) prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo wodne;
30) prowadzenie ewidencji bazy turystycznej na terenie gminy;
31) współpraca ze stowarzyszeniami oraz organizacjami turystycznymi w zakresie promowania turystyki;
32) organizacja konkursów promujących gminę;
33) przygotowywanie i aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej „Oficjalny serwis Gminy Sulęcin” oraz przygotowywanie materiałów i informacji na stronę BIP;

4. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska należy:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
2) rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatków mieszkaniowych:
a) ustalanie prawa do otrzymania dodatku zgodnie z ustawowymi kryteriami,
b) obliczanie wysokości przyznanego dodatku,
c) weryfikacja wiarygodności deklaracji i oświadczeń o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz kontrola regulowania na bieżąco należności za zajmowany lokal przez osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy;
3) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
4) prowadzenie spraw określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
5) wykonywanie czynności wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania przez Gminę czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i Burmistrzem;
6) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych w tym między innymi:
a) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
b) wydawanie zezwoleń na:
- zajęcie pasa drogowego lub zjazdu z drogi,
- pobieranie opłat i kar pieniężnych,
c) zarządzanie siecią dróg gminnych,
d) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
e) utrzymanie urządzeń związanych z drogą;
7) nadzór nad pracownikami wykonującymi zadania z zakresu robót publicznych i prac interwencyjnych;
8) prowadzenie spraw z zakresu orzeczeń sądowych o nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne;
9) organizacja targowiska i nadzór nad nim;
10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
11) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Gminy w ciepło i energię elektryczną;
12) współdziałanie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin i Spółkami z o.o. z udziałem gminy oraz międzygminnym związkiem (CZG-12), w tym prowadzenie zbioru akt dotyczących ich funkcjonowania;
13) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
14) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie przyrody;
15) wykonywanie zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy – O odpadach;
16) prowadzenie spraw związanych z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy;
17) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Wydziału;
18) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o transporcie drogowym;
19) przygotowywanie i aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej „Oficjalny serwis Gminy Sulęcin” oraz przygotowywanie materiałów i informacji na stronę BIP;

5. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
2) sporządzanie aktów urodzeń, zgonów i małżeństw i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
5) przyjmowanie oświadczeń o wstępowaniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6) wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
7) nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego;
8) załatwianie korespondencji konsularnej i krajowej dotyczącej aktów stanu cywilnego;
9) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego obejmującego księgi stuletnie z USC z byłych niemieckich urzędów stanu cywilnego oraz aktualizacja ksiąg stanu cywilnego z byłego powiatu sulęcińskiego (z lat 1945 – 1975);

6. Do zadań Referatu Oświaty i Kultury należy:
1) prowadzenie spraw należących do organów gminy, wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy karta nauczyciela;
2) prowadzenie spraw związanych z powołaniem, odwołaniem oraz zmianą stosunku pracy dyrektorów szkół i przedszkoli;
3) przygotowywanie i przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia spraw związanych z powoływaniem Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora placówki łącznie z regulaminem konkursu;
4) organizowanie dowozu dzieci do szkół;
5) kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego;
6) kontrolowanie wykonywania zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru
7) pedagogicznego i bieżące informowanie Burmistrza o ich realizacji;
8) współudział przy opracowywaniu projektu podziału środków budżetowych dla jednostek oświatowych w ramach subwencji oświatowej na każdy rok kalendarzowy;
9) weryfikacja rocznych arkuszy organizacyjnych szkól i przedszkoli oraz bieżąca kontrola ich realizacji;
10) prowadzenie spraw z zakresu kultury, sportu i kultury fizycznej;
11) prowadzenie spraw przewidzianych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie właściwym dla gminy;
12) przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczących funkcjonowania oświaty, kultury i sportu oraz zadań zlecanych organizacjom i podmiotom pozarządowym;
13) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Referatu;
14) rozpatrywanie wniosków i przyznawanie pomocy materialnej uczniom oraz wstrzymywanie i cofanie przyznanej pomocy;
15) prowadzenie spraw związanych z praktyką zawodową uczniów i studentów;
16) współpraca z młodzieżą;
17) opracowywanie, wspólnie z Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji i instytucjami zajmującymi się kulturą i sportem, projektu rocznego kalendarza głównych imprez kulturalnych i sportowych oraz nadzór nad jego realizacją;
18) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (m.in. stowarzyszeniami, fundacjami);
19) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem oraz przyznawaniem nagród Burmistrza Sulęcina za działalność i osiągnięcia w zakresie oświaty, kultury oraz kultury fizycznej i sportu;
20) wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zbiórki publiczne;
21) prowadzenie spraw z zakresu zdrowia i przeciwdziałaniu narkomanii;
22) zbieranie, archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy i przekazywanie tych materiałów do wiadomości Burmistrza;
23) współpraca z mediami;
24) przygotowywanie i aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej „Oficjalny serwis Gminy Sulęcin” oraz przygotowywanie materiałów i informacji na stronę BIP

7. Do zadań Referatu Administracyjno – Gospodarczego należy:
1) wysyłanie korespondencji na zewnątrz;
2) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, materiały biurowe i kancelaryjne, konserwacja i naprawa sprzętu ruchomego;
3) prowadzenie magazynu materiałów biurowych;
4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz wydawnictw prawniczych;
5) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;
6) zabezpieczenie i ochrona mienia Urzędu;
7) obsługa centrali telefonicznej i urządzeń powielających;
8) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP.;
9) utrzymanie świetlic wiejskich;
10) ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy;
11) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i naprawą samochodów;
12) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem Urzędu w energię elektryczną i cieplną oraz wodę, zapewnienie łączności oraz odbioru i wywozu odpadów;
13) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie działania Referatu.

8. Do zadań Radcy prawnego należy:
1) udzielanie organom Gminy i pracownikom Urzędu informacji, porad i wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa oraz sporządzanie opinii prawnych na żądanie Burmistrza lub uprawnionych osób, w tym między innymi opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
2) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
3) prowadzenie jako pełnomocnik Gminy spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi.

9. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:
1) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
2) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji oznaczonych klauzulami: "zastrzeżone", "poufne" w podległych komórkach organizacyjnych;
4) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
5) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiążę się dostęp do informacji niejawnych;
6) nadzór nad:
a) prowadzeniem Kancelarii Tajnej;
b) ochroną systemów i sieci informatycznych;
c) zapewnieniem ochrony Urzędu.

10. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr i archiwum zakładowego należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych i prezesów spółek z o.o. z udziałami Gminy;
2) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu;
3) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu;
4) organizowanie przeglądów kadrowych pracowników Urzędu i ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych;
5) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania;
6) wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych;
7) prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień i pełnomocnictw;
8) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń;
10) przygotowywanie projektu regulaminu pracy;
11) sporządzanie sprawozdania z ruchu kadrowego i innych wynikających z obowiązujących przepisów;
12) prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
13) prowadzenie zakładowego archiwum Urzędu;
14) wydawanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy byłych pracowników (świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu).

11. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. przeciwpożarowych należy:
1) zapewnienie terenowym ochotniczym strażom pożarnym warunków do prawidłowego wykonywania ich zadań;
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w tym:
a) planowanie wydatków na utrzymanie jednostek OSP,
b) gospodarka sprzętem OSP obejmująca: planowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt, zaopatrzenie, koordynacja zaopatrzenia oraz przechowywanie sprzętu, jego konserwacja, użytkowanie i remont, ewidencja i sprawozdawczość;
3) załatwianie spraw związanych z zapewnieniem członkom OSP:
a) bezpłatnego umundurowania,
b) wypłaty należnego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
c) obowiązkowych badań lekarskich,
d) ubezpieczenia (od nieszczęśliwych wypadków);
4) sprawowanie nadzoru nad obiektami użytkowanymi przez OSP;
5) współdziałanie z władzami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej i wyszkolenia jednostek OSP;
6) planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze gminy;
7) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie;
8) przygotowywanie i aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej „Oficjalny serwis Gminy Sulęcin” oraz przygotowywanie materiałów i informacji na stronę BIP.


Rozdział III
Zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza

§ 14. 1. Każda komórka organizacyjna, w zakresie swojego zadania przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza. Projekt musi spełniać wymogi określone w Statucie Gminy oraz być zredagowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Przed skierowaniem projektu do Burmistrza komórka organizacyjna powinna uzyskać opinię o:
- zgodności projektu z prawem,
- skutkach finansowych i informację czy na realizację projektu są przeznaczone środki w budżecie.
2. Uzasadnienia do projektów uchwał przedkładanych komisjom Rady do opiniowania podpisuje Burmistrz lub z jego upoważnienia Zastępca bądź Sekretarz bądź Skarbnik i przekazuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do biura rady.
3. Ewidencję projektów uchwał Rady prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich.


Rozdział IV
Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków

§ 15. 1. Burmistrz i jego Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w wyznaczonym terminie.
2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczana w widocznym miejscu w gmachu Urzędu.

§ 16. 1. Skargi rozpatrują na:
1) Burmistrza – Rada;
2) Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pozostałych pracowników – Burmistrz.
2. W zakresie powierzonym przez Burmistrza skargi na pracowników Urzędu przyjmują i rozpatrują również inni upoważnieni pracownicy.

§ 17. Przyjmujący obywateli w sprawach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:
1) datę przyjęcia skargi lub wniosku;
2) imię, nazwisko oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3) zwięzłe określenie sprawy;
4) imię i nazwisko przyjmującego;
5) podpis składającego skargę lub wniosek.
Przyjmujący skargę lub wniosek zapewnia ich odnotowanie w rejestrze skarg i wniosków.

§ 18. 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich.
2. W rejestrze skarg i wniosków rejestruje się wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu (do Rady Miejskiej i Burmistrza).
Wydział Spraw Obywatelskich opracowuje okresowe analizy załatwiania skarg i wniosków.

§ 19. Upoważnieni do załatwiania skarg i wniosków odpowiadają za ich niezwłoczne rejestrowanie, wszechstronne wyjaśnianie oraz terminowe załatwianie.


Rozdział V
Kontrola wewnętrzna

§ 20. Celem kontroli jest:
1) zapewnienie niezbędnych informacji do efektywnego kierowania sprawami Gminy i podejmowania prawidłowych decyzji;
2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków;
3) doskonalenie metod pracy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 21. 1. Burmistrz może zarządzić przeprowadzenie kontroli określając termin, zakres i przedmiot kontroli oraz wyznaczyć do tego podległych pracowników.
2. W ramach powierzonych zadań kontrolę wykonują:
1) Sekretarz Gminy w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych oraz dyscypliny pracy, a także w zakresie przestrzegania przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;
2) Skarbnik Gminy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi, prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz przestrzegania tajemnicy skarbowej;
3) kierownicy komórek organizacyjnych kontrolują pracę wykonywaną przez podległych im pracowników.

§ 22. 1. Osoby kontrolujące przedkładają Burmistrzowi w terminie do 7 dni od zakończenia kontroli protokół pokontrolny.
2. O sposobie wykorzystania informacji i wniosków zawartych w protokole z kontroli decyduje Burmistrz.
3. Zastępca Burmistrza oraz osoby określone w §21 ust. 2 sprawujące bieżącą kontrolę w ramach swoich zadań określonych Regulaminem informują Burmistrza o stwierdzonych nieprawidłowościach.


Rozdział VI
Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów

§ 23. Umowy i inne dokumenty, zawierające oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy podpisują Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
                                                                                   
§ 24. 1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:
1) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem spraw do załatwiania których upoważnił inne osoby;
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora;
3) dokumenty w sprawach kadrowych pracowników Urzędu;
4) dokumenty finansowe określone w zarządzeniu Burmistrza w sprawie obiegu dokumentów finansowych;
5) odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski posłów i radnych;
6) listy płac, nagród i premii;
7) delegacje służbowe dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Dokumenty przedstawiane są Burmistrzowi do podpisu po uprzednim ich kontrasygnowaniu przez Skarbnika Gminy.

§ 25. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza.
2. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem obok daty sporządzenia pisma umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

§ 26. Zastępca Burmistrza podpisuje:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych;
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie
3) upoważnienia Burmistrza;
4) wnioski o przeszeregowanie pracowników w nadzorowanym Wydziale;
5) wnioski o przyznanie nagród kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych;
6) odpowiedzi na skargi dotyczące nadzorowanych komórek organizacyjnych;
7) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

§ 27. Sekretarz Gminy podpisuje:
1) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza;
3) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.

§ 28. Skarbnik Gminy podpisuje:
1) umowy wymagające kontrasygnaty;
2) dokumenty związane z realizacją budżetu Gminy i inne dokumenty finansowe zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo – księgowych;
3) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza;
4) pisma do jednostek organizacyjnych Gminy dotyczące realizacji budżetu i spraw finansowych z upoważnienia Burmistrza;

§ 29. 1. Burmistrz dekretuje korespondencję do Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników oraz samodzielnych stanowisk pracy.
2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz naczelnicy i kierownicy dekretują korespondencję do podległych pracowników, chyba, że sami załatwiają sprawę.
3. Burmistrz może upoważnić do dekretowania korespondencji Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.
    
§ 30. Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują:
1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza;
2) informacje, opinie oraz wnioski w sprawach dotyczących ich zakresów działania, w uzgodnieniu z Burmistrzem;
3) korespondencję kierowaną do stron, instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach przez siebie załatwianych.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 31. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia załącznik do Regulaminu.

§ 32. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 33. Traci moc uchwała Nr XXXIII/280/2001 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sulęcinie (Dz. Urz. Województwa lubuskiego Nr 19 poz. 195).

§ 34. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Burmistrz

Michał Deptuch

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 22:43:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 22:13:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-05 12:19:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »