ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 991
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXV/171/12
Status
Obowiązujący
Lp: 992
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXV/170/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 993
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
Nr aktu prawnego
XXV/169/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 994
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla
Nr aktu prawnego
XXV/168/12
Status
Obowiązujący
Lp: 995
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXV/166/12
Status
Obowiązujący
Lp: 996
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXV/165/12
Status
Zmieniony
Lp: 997
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXV/167/12
Status
Obowiązujący
Lp: 998
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXV/164/12
Status
Zmieniony
Lp: 999
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
Nr aktu prawnego
XXIV/163/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1000
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIV/162/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji