ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXII/139/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXII/138/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXII/137/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXII/136/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXII/135/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć
Nr aktu prawnego
XXII/134/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXII/133/12
Status
Unieważniony
Lp: 1008
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe okręgi wyborcze
Nr aktu prawnego
XXII/132/12
Status
Zmieniony
Lp: 1009
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nr aktu prawnego
XXI/131/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1010
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXI/130/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji