ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/112/2003Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/112/2003

Szczegóły informacji

XIII/112/2003

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XIII

Kadencja: IV

Data wejścia w życie: 2003-01-14

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-12

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 113 pozycja 1937, opublikowano dnia: 2003-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miejscowość Wędrzyn i nadania jej Statutu

Zmieniony przez:

XXV/211/20

Treść:

Uchwała Nr XIII/112/2003
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 12 grudnia 2003r.
 
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miejscowość Wędrzyn i nadania jej Statutu.

 
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 35  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 73ust. 1 Statutu Gminy Sulęcin uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Tworzy się z inicjatywy mieszkańców jednostkę pomocniczą Gminy Sulęcin – Miejscowość Wędrzyn
 
§ 2
 
Nadaje się statut jednostce pomocniczej Gminy Sulęcin – Miejscowości Wędrzyn o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
Zobowiązuje się Burmistrza do zwołania Zebrania Mieszkańców dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Rady Miejscowości na dzień przypadający między 30, a 90 od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż. Bogdan Furtak
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XIII/112/2003
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 12.12.2003r.
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                
§ 1
 
1. Ogół mieszkańców  miejscowości Wędrzyn  stanowi samorząd mieszkańców.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi  MIEJSCOWOŚĆ WĘDRZYN zwana dalej Miejscowością.
3. Obszarem działania Miejscowości  jest obręb geodezyjny Żubrowa  w skład którego wchodzi miejscowość: Wędrzyn.
4. Miejscowość Wędrzyn jest jednostką pomocniczą Gminy Sulęcin.
 
§ 2
 
Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Miejscowości Wędrzyn.
 
§ 3
 
1. Podstawowym celem utworzenia i działania Miejscowości jest zapewnienie jej mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
2. Miejscowość uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:
1) opiniowanie przedstawionych Miejscowości przez organy Gminy zagadnień,
2) występowanie do organów Gminy z wnioskami, postulatami, opiniami oraz inicjatywą określonych działań istotnych dla Miejscowości.
      
ROZDZIAŁ II
ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW
 
§ 4
 
1. Organem stanowiącym (uchwałodawczym) Miejscowości jest Zebranie Mieszkańców, grupujące pełnoletnich mieszkańców, mających stałe miejsce zamieszkania  na jej terenie oraz czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
2. Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez:
1) Przewodniczącego,
2) Radę Miejscowości, jeżeli nie zwołuje go Przewodniczący na wniosek tej Rady lub co najmniej 1/10 mieszkańców Miejscowości uprawnionych do głosowania na Zebraniu Mieszkańców,
3) organy gminy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/10 mieszkańców Miejscowości uprawnionych do głosowania na Zebraniu Mieszkańców.
 
§ 5
 
Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców, uprawnionych do głosowania na Zebraniu Mieszkańców.
W przypadku nieważności Zebrania z przyczyn o których mowa w ust. 1 po pół godzinie następuje powtórzenie Zebrania. Powtórzone Zebranie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim osób.
 
§ 6
 
1. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Mieszkańców organ zwołujący podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Miejscowości w terminie do pięciu dni przed planowanym zebraniem.
     
§ 7
 
Do kompetencji Zebrania Mieszkańców n a l e ż y :
1) zajmowanie stanowiska , wyrażanie opinii i występowanie z wnioskami w sprawach istotnych dla Miejscowości i jego mieszkańców,
2) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego i Rady Miejscowości,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Przewodniczącego i Rady Miejscowości,
4) dokonywanie okresowych ocen działalności Przewodniczącego i Rady Miejscowości,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Miejscowości jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
6) ustalenie dla Przewodniczącego i Rady  Miejscowości zadań do realizacji między zebraniami mieszkańców.
 
§ 8
 
1. Zebranie Mieszkańców realizuje swoje zadanie w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów , przy spełnieniu wymogów ważności  zebrania (§5 ust. 1i 2) w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem uchwał o wyborze i odwołaniu Przewodniczącego i członków Rady Miejscowości.
2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów ważnie oddanych.
3. Uchwały Zebrania Mieszkańców powinny zawierać:
a) tytuł, datę oraz numer,
b) zwięzłą treść,
c) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
d) podpis osoby przewodniczącej Zebraniu Mieszkańców i sekretarza Zebrania (protokolanta).
 4. Uchwały Zebrania Mieszkańców numeruje się od początku roku w kolejności ich podjęcia cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich podjęcia. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.
 
§ 9
 
1. Kopie każdej uchwały Zebrania Mieszkańców przekazuje się Burmistrzowi w terminie 7dni od jej podjęcia.
2. Uchwały Zebrania Mieszkańców wykonuje Przewodniczący przy pomocy Rady Mieszkańców.
3. O sposobie załatwienia spraw Przewodniczący informuje mieszkańców na Zebraniu Mieszkańców  lub w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miejscowości.
4. Przewodniczący prowadzi zbiór uchwał Zebrania Mieszkańców.
 
                                                                          § 10
 
1. Zebranie Mieszkańców z zastrzeżeniem § 17 prowadzi Przewodniczący lub członek Rady Mieszkańców chyba, że Zebranie wybierze do tego innego mieszkańca Miejscowości mającego prawo głosowania na Zebraniu.
2. Osoby biorące udział w Zebraniu podpisują listę obecności mieszkańców Miejscowości.
Lista obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania  powinna zawierać datę i miejsce Zebrania Mieszkańców, liczby porządkowe, imiona i nazwiska osób, miejsce zamieszkania i podpis, a lista obecności stanowi załącznik do protokołu Zebrania Mieszkańców.
 
§ 11
 
1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy Miejscowości.
2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebrania bezzwłocznie.
3. Za uprawnionego mieszkańca Miejscowości uważa się osobę mającą czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej zamieszkałą na stałe na terenie Miejscowości.
 
§ 12
 
1. W Zebraniu Mieszkańców mogą brać udział członkowie Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy  dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień, przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad oraz inne osoby bez prawa głosowania chyba, że są uprawnionymi do głosowania mieszkańcami Miejscowości.
2. W sprawach ważnych dla Miejscowości (decyduje Rada Mieszkańców), powinien brać udział przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy.
 
§ 13
 
1. Z każdego Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie Zebranie się odbywa,
2) liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania , biorących udział w Zebraniu, stwierdzenie  jego prawomocności, wybór sekretarza Zebrania, ewentualnie wybór przewodniczącego Zebrania,
3) zatwierdzony porządek obrad,
4) sprawozdanie Przewodniczącego z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania,
5) przebieg obrad , streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków,
6) podjęte uchwały (numer),
7) podpis Przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Protokoły numeruje się w kolejności odbywanych Zebrań od początku roku cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich odbycia. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.
3. Przewodniczący prowadzi zbiór protokołów. Jeżeli Zebranie prowadzi inna osoba niż Przewodniczący, przekazuje ona niezwłocznie podpisany protokół Przewodniczącemu.
 
§ 14
 
1. Kopie protokołów w terminie 7 dni od odbycia Zebrania przekazuje się Burmistrzowi Gminy.
2. Każdy mieszkaniec Miejscowości ma prawo wglądu do protokołów , robienia z nich notatek oraz wyciągów.
 
 
ROZDZIAŁ  III
PRZEWODNICZĄCY  I  RADA  MIESZKAŃCÓW
 
§ 15
 
1. Przewodniczący jest organem wykonawczym Miejscowości.
2. Rada Mieszkańców wspomaga Przewodniczącego w realizacji jego zadań.
3. Przewodniczącym i członkiem Rady Miejscowości może być wybrany mieszkaniec Miejscowości posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.
4. Kadencja Przewodniczącego i Rady Mieszkańców trwa 4 lata licząc od daty ich wyboru.
W przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji Przewodniczącego lub Rady Mieszkańców w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające, chyba że do końca kadencji zostało mniej niż 6 miesięcy od dnia rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu.
5. Zebranie Mieszkańców dla dokonania wyboru  Przewodniczącego (Rady Miejscowości) zwołuje Burmistrz Gminy nie później niż, na dwa miesiące przed upływem kadencji ustalając dzień wyborów na dzień przypadający w pierwszym miesiącu po upływie kadencji Przewodniczącego i Rady Mieszkańców. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów ogłasza się przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w Miejscowości co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów i w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku wyborów uzupełniających Burmistrz Gminy z zastrzeżeniem ust.4 zwołuje zebranie Mieszkańców dla przeprowadzenia wyborów w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego ( członka Rady Mieszkańców) ustalając dzień wyborów na dzień przypadający miedzy 10 a 31 dniem od dnia podjęcia zarządzenia Burmistrza Gminy w tym przedmiocie. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców przez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy i w  Miejscowości co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.    
6. W przypadku wyboru Przewodniczącego ( Rady Mieszkańców) oraz odwołania Przewodniczącego (Rady Mieszkańców) o zebraniu Mieszkańców Burmistrz Gminy zawiadamia mieszkańców Miejscowości wysyłając do każdego punktu adresowego przesyłką bezadresową.
                                                                         
§ 16
 
Rada Mieszkańców składa się z 5 do 20 osób. Ścisłego określenia liczebności Rady dokonuje Zebranie Mieszkańców w drodze odrębnej uchwały podjętej na zebraniu wyborczym.
 
§ 17
 
1. Upoważniony przez Burmistrza Gminy pracownik Urzędu dokonuje otwarcia Zebrania, zwołanego dla wyboru Przewodniczącego i Rady Mieszkańców stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego Zebrania, który dalej prowadzi obrady. Zebranie wybiera też sekretarza, który protokołuje ich przebieg.
2. Postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.
3 .Upoważniony przez Burmistrza Gminy pracownik Urzędu uczestniczy w Zebraniu z głosem dorad czym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu Miejscowości.
 
§ 18
 
1. Przewodniczący oraz członkowie Rady Miejscowości wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców Miejscowości uprawnionych do głosowania.
2. Zgłaszanie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru Przewodniczącego i członków Rady Miejscowości przeprowadza się oddzielnie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania największej, równej liczby ważnie oddanych głosów przez więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, przeprowadza się drugie głosowanie ograniczając liczbę kandydatów do tych, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów.
Powyższą procedurę powtarza się do momentu wyłonienia osoby, która uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów.
5. Jeżeli więcej niż jeden z kandydatów do Rady Mieszkańców uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów, a liczba miejsc w Radzie, pozostałych do obsadzenia jest mniejsza niż liczba tych kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie ograniczając je do tych kandydatów. Procedurę powtarza się do momentu wyłonienia pełnego składu Rady.
 
§ 19
 
1. Wybory przeprowadza komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Miejscowości.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
 
§ 20
 
1. Nowo wybrany Przewodniczący  i Rada Mieszkańców przejmują pełnienie obowiązków od ustępującego Przewodniczącego i członków Rady  niezwłocznie  po wyborze. Dotychczasowy Przewodniczący i Rada Mieszkańców pełnią obowiązki do czasu przejęcia obowiązków przez nowego Przewodniczącego i nową Radę Mieszkańców.
2. Przyjęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji, stempli oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Przewodniczącego i Rady.    
3. Ust. 2 nie stosuje się w przypadku wyboru tych samych osób na dotychczasowe funkcje.
 
 
§ 21
 
1. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
1) organizowanie i inicjowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności mieszkańców,
2) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie ich obradom z zastrzeżeniem §4  ust.2 pkt 2 i 3  oraz  §10 i § 17,
3) reprezentowanie Miejscowości na zewnątrz,
4) przewodniczenie Radzie Mieszkańców,
5) wykonywanie uchwał Zebrania Mieszkańców i Rady Miejscowości,
6) wykonywanie innych zadań należących do Przewodniczącego z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.
2. Przewodniczący nie będący radnym może brać udział w sesjach Rady Miejskiej, w posiedzeniach komisji Rady, na których omawiane są sprawy dotyczące Miejscowości.
3. Na wnioski wpływające od Przewodniczącego w sprawach Miejscowości Burmistrz Gminy odpowiada w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Jeżeli wniosek skierowany jest do Rady Miejskiej, Rada zajmuje stanowisko, wyraża opinię lub podejmuje inną uchwałę na jednej z dwóch najbliższych sesji i informuje o tym Przewodniczącego.
 
§ 22
 
1. Do zadań i kompetencji Rady Mieszkańców należy:
1) współdziałanie z Przewodniczącym w prowadzeniu i załatwianiu spraw Miejscowości,
2) zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Miejscowości,
3) podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczania w budżecie Gminy środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Miejscowości,
4) pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych upoważnień przez Zebranie Mieszkańców,
5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Miejscowości i jego mieszkańców,
6) wyrażanie opinii w sprawach Miejscowości – między Zebraniami Mieszkańców  – w granicach upoważnienia udzielonego przez Zebranie,
7) zwoływanie Zebrania Mieszkańców, jeżeli na wniosek Rady Mieszkańców lub co najmniej 1/10 mieszkańców Miejscowości uprawnionych do głosowania nie zwołuje go Przewodniczący.  
2. Rada Mieszkańców działa pod przewodnictwem Przewodniczącego.
 
§ 23
 
1. Przewodniczący i członkowie Rady Mieszkańców są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców i mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrań Mieszkańców lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do Zebrania również Burmistrz Gminy.
3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów mieszkańców biorących udział w głosowaniu. Do zwołania Zebrania Mieszkańców i ważności Zebrania § 5 pkt. 1  stosuje się odpowiednio.
4. Głosowanie bezwzględną większością głosów ma miejsce wówczas, gdy za wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (“przeciw” i “ wstrzymujących się”).
5. O terminie, czasie i miejscu Zebrania zawiadamia się zainteresowanych w terminie  określonym w § 6. Mogą oni bronić na nim swoich interesów.
 
 
ROZDZIAŁ IV
NADZÓR  I  KONTROLA
 
§ 24
 
Nadzór nad działalnością Miejscowości sprawuje Burmistrz Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 
§ 25
 
Burmistrz Gminy uchyla decyzje i uchwały organów Miejscowości, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub wykraczają poza przyznane  kompetencje .  
 
 
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 26
 
Miejscowość używa stempli podłużnych o treści:
Rada Mieszkańców           2) Miejscowość Wędrzyn   
w Wędrzynie.                     3) Przewodniczący
                                              .........................
                                                (imię i nazwisko)
 
 
                             
§ 27
 
Rada Miejska ustala zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Przewodniczącemu biorącemu udział w sesjach Rady Miejskiej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Furtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-07 14:10:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-07 14:26:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07 14:42:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony