ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 901
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Nr aktu prawnego
XXXIX/261/14
Status
Obowiązujący
Lp: 902
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
XXXIX/260/14
Status
Obowiązujący
Lp: 903
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIX/259/14
Status
Obowiązujący
Lp: 904
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXXIX/258/14
Status
Obowiązujący
Lp: 905
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w obrębie 46 w rejonie ośrodka "Kormoran"
Nr aktu prawnego
XXXIX/257/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 906
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/193/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń.
Nr aktu prawnego
XXXIX/256/14
Status
Obowiązujący
Lp: 907
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/255/14
Status
Obowiązujący
Lp: 908
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/254/14
Status
Obowiązujący
Lp: 909
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXVIII/253/14
Status
Obowiązujący
Lp: 910
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVIII/252/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji